REIKALAVIMAI (detaliau)

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

Bendri dalykai

 • Reikalavimas Nr. 1

Turi būti 15 metų ir/ arba atitinkamai 9 klasėje.

 • Reikalavimas Nr. 2

Žinoti ir suprasti, kas yra Adventistų jaunimo garbės legionas.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Padėti Vedliui suvokti minčių reikšmingumą, jų įtaką veiksmams bei sužadinti troškimą gerbti Kristų.

Mokymo metodai

 1. Aptarkite kiekvieną Garbės legiono segmentą ir pabrėžkite deklaracijos prasmę.
 2. Perskaitykite Pr 4, 23 ir „Žinios jaunimui“ (Messages to Young People) 282 psl. bei aptarkite, kaip tai susiję su Garbės legionu.

Adventistų jaunimo (AJ) garbės legionas

AJ garbės legionas pirmą kartą buvo pristatytas 1953 m. Jaunimo patariamajame susirinkime. Mintis kilo iš E. Vait pasisakymo 1902 m. Pirmą kartą jis pasirodė knygoje „Liudijimai bažnyčiai“ 7T, 64 psl. ir taip pat dar galima rasti „Žinios jaunimui“ 270 psl.

„Vaikinai ir merginos, skaitykite literatūrą, suteikiančią jums tikrų žinių,  kurios bus pagalba visai šeimai. Tvirtai pasakykite: „Aš neeikvosių brangių akimirkų skaitymui to, kas neatneš man jokios naudos ir padarys netikusiu pasitarnauti kitiems. Aš pašvęsiu savo laiką ir mintis tam, kad pasiruoščiau tarnavimui Dievui. Aš užmerksiu akis prieš tai, kas lengvabūdiška ir nuodėminga. Mano ausys yra Viešpaties ir aš neklausysiu subtilių priešo pamąstymų. Mano balsas jokiu būdu negali  būti valioje to, kas nėra Dievo Dvasios įtakoje. Mano kūnas yra Šventosios Dvasios šventykla ir visos mano galios turi būti pašvęstos tinkamiems siekiams.“ (Liudijimai bažnyčiai 7T, 64.1 psl.)

Mano sandora: Aš noriu prisijungti prie AJ Garbės legiono ir dėka Dievo malonės aš:

 • GERBSIU KRISTŲ tame, ką aš pasirenku ŽIŪRĖTI. 
 • GERBSIU KRISTŲ tame, ką aš pasirenku KLAUSYTI.
 • GERBSIU KRISTŲ pasirinkime vietų, į kurias ketinu EITI.
 • GERBSIU KRISTŲ pasirinkime to, su kuo BENDRAUTI.
 • GERBSIU KRISTŲ tame, ką aš pasirenku KALBĖTI.
 • GERBSIU KRISTŲ tame, kaip aš prižiūriu savo KŪNO ŠVENTOVĘ.

Testavimo metodas

Pakartoti ir paaiškinti, kas yra Garbės legionas.

 • Reikalavimas Nr. 3

Turi būti aktyvus Pėdsekių klubo narys.

Paaiškinimas

Kad būtų aktyvus narys, paauglys turi:

 1. Būti pėdsekių finansiniu nariu. 
 2. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.

Paauglys turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį atsakomybės.

 • Reikalavimas Nr. 4

Pasirinkti ir perskaityti vieną knygą iš paauglių Knygų klubo sąrašo, plius dar vieną knygą iš vietinės bažnyčios istorijos (pasirinkite knygą iš jūsų divizijos ar šalies).

Tikslas

Pristatyti Vedliams naujas domėjimosi sritis. Sustiprinti jų dvasinį tobulėjimą per Dievo vedimo jų praeityje supratimą ir per suvokimą, kad mes turime nebijoti to, kas dar mūsų laukia, išskyrus tai, jog galime pamiršti, kaip iš tiesų Dievas mus veda.

Paaiškinimas

 1. Knygų klubo sąrašas yra pateikiamas kasmet. Galima pasirinkti ir  perskaityti vieną knygą, kuri dar neskaityta, iš pateikto sąrašo arba iš ankstesnių metų sąrašų.
 2. Taip pat pasirinkite knygą, kuri aprašo Adventistų bažnyčios vystymąsi jūsų divizijoje ar šalyje. 

Testavimo metodas

Kad gautų Knygų klubo sertifikatą pakanka žodžiu pateikti ataskaitą apie knygų pavadinimus bei turinį.

Pažangesniems

Užbaigti prievaizdavimo ženklą.

Prievaizdavimas (YOU6415)

1. Atrask Biblijos prievaizdavimo principus, atsakydamas į žemiau pateiktus klausimus:

 1. Ką 1 Kor 6, 19.20 sako apie kūno prievaizdavimą?
 2. Ką Mt 25, 15 sako mums apie talentų prievaizdavimą?
 3. Ką Kol 4, 5 sako apie laiko prievaizdavimą?
 4. Apie ką kalbama Jn 3, 16, kad Dievas mums davė?
 5. Ką Ps 24, 1 sako mums apie tai, kam priklauso žemė?
 6. Ką Pr 1, 26 sako apie tai, kas yra žemės prievaizdas?
 7. Ką Pt 3, 9 sako apie tai, kas yra visada pirmoje vietoje?
 8. Iš kur žinome, kad dešimtinė reiškia dešimtadalį? Pr 28, 22
 9. Kam anot Kun 27, 30 priklauso dešimtinė?
 10. Kaip anot Mal 3, 8 apvagiamas yra Dievas?
 11. Ką 1 Kor 9, 13.14 sako apie dešimtinės panaudojimą?
 12. Iš kur žinome, kad dešimtinė nėra aukos? Mal 3, 8
 13. Ką 1 Kor 16, 12 sako apie tai, kaip turime duoti aukas?
 14. Ką Mt 6, 20 sako apie tai, kur laikyti savo turtus?
 15. Ką 2 Kor 9, 7 sako apie mūsų požiūrį į davimą?
 16. Kokia Mal 3, 10 yra pažadėta palaima? 

2.  Su jūsų vadovu ar pastoriumi perskaitykite ir aptarkite: IV skyrių (111-130 psl.); 14 psl. 1 ir 2 pastraipos; ir 66 psl. 1 pastraipą iš „Patarimai prievaizdavimui“.

3. Sužinokite, kas yra daroma su dešimtinėmis jūsų vietinėje bendruomenėje, konferencijoje, unijoje ir Generalinėje konferencijoje.

4. Iš jūsų pastoriaus, bažnyčios iždininko ar vyresniojo sužinokite apie bažnyčios biudžetą, kokių finansų reikia jūsų bažnyčiai, ir kiekvieno dalyko, išvardinto jūsų bažnyčios dešimtinės ar aukų voke, paskirtį.

5. Nubraižykite schemą, kaip jūs praleidote savaitgalį ir vieną savaitės dieną. Šioje schemoje pažymėkite, kiek laiko jūs praleidote šiose srityse;

a. darbas už atlyginimą

b. šeimos laikas

c. asmeninis laikas su Dievu

d. Dievo garbinimas viešai

e. Dievo garbinimas šeimoje

f. pramogos

g. skaitymas

h. televizija

i. valgis

j. miegas

k. asmeniniai poreikiai

l. laikas praleistas mokykloje

m. namu darbu ruošimas

n. kelionės

o. muzikos pamokos

p. mokymasis groti ar dainuoti namuose

r. namų ruošos darbai

s. apsipirkimas

Pasitikrinkite ar kiekviena iš trijų dienų telpa į 24 valandas. Užbaigus schemą, pakalbėkite su pastoriumi ar vadovu apie jūsų atsakomybę tvarkant savo laiką.

6. Iš žemiau pateiktų atlikite vieną:

a. Jei turite darbą, už kurį gaunate atlyginimą, sudarykite sąrašą, kaip jūs išleidžiate tuos pinigus per mėnesį.

b. Jei jūs nepriklausote aukščiau įvardintai kategorijai, sudarykite sąrašą, kaip jūs išleistumėte 50 eurų žemiau išvardintose kategorijose;

1) drabužiai

2) pasilinksminimams

3) asmeninėms reikmėms (higienai)

4) dovanoms

5) mokyklos reikmenims

6) dešimtinei ir aukoms

7) valgiui ne namuose

8) transportui

Pažymėkite, kiek procentų gautų kiekviena kategorija iš jūsų pajamų. Užbaigę schemą ir procentus, su pastoriumi ar vadovu aptarkite biudžeto sudarymo privalumus ir kaip neišleisti daugiau, nei numatyta biudžete.

7. Iš Biblijos ir pranašystės dvasios atraskite, kokie buvo duoti nurodymai dėl Dievo duotų talentų įvairovės bei panaudojimo.

8. Išvardinkite tris jūsų turimus talentus ar sugebėjimus, tokius kaip statymas, mechanika, sodininkystė, piešimas ar tapimas ir padarykite projektą, kas dar labiau patobulintų jūsų talentą. Jūsų projektas turi atitikti šias gaires:

a. Projektas turi būti naudingas kitiems ar evangelizacinio pobūdžio.

b. Ką jūs darysite turi būti naujas siekis, anksčiau nedarytas.

c. Praleiskite bent penkias valandas šio projekto planavimui bei įgyvendinimui.

d. Raštu ar žodžiu pristatykite savo projektą jūsų vadovui.