REIKALAVIMAI (plačiau)

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Bendri dalykai

 • Reikalavimas Nr. 1

Turi būti 11 metų ir/ arba atitinkamai 5 klasėje.

Paaiškinimas

Mokslo metų pradžioje, kai jie jau turi 11 m. arba kai tų mokslo metų pradžioje sueis 11 metų.

Nauji nariai gali prisijungti kas ketvirtį arba jūsų klubui tinkamu metu.

 • Reikalavimas Nr. 2

Būti aktyviu pėdsekių klubo nariu. Kad būtų aktyvus narys, jaunis turi:

 1. Būti pėdsekių finansiniu nariu. 
 2. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.

Jaunis turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį atsakomybės.

 • Reikalavimas Nr. 3

Išmokti ar prisiminti pėdsekių Pasižadėjimo prasmę ir ją įdomiu būdu pailiustruoti.

Klasės susitikimai: Vienas

Šis laikas yra skirtas pristatyti ir paaiškinti pėdsekių Pasižadėjimą ir Įstatymą. Išmokimo mintinai darbas dažniausiai atliekamas namuose.

Mokymo metodai

Jauniai gali pailiustruoti Pasižadėjimo ištraukas piešdami, tapydami ar iškirpdami paveikslėlius. Jūs galite pasirinkti, kaip atlikti šį klasės projektą. Lai kiekvienas jaunius pasirenka ištrauką, kurią norės pailiustruoti. Paprašykite juos paaiškinti savo iliustracijas. Gal kai kurie norės ta tema suvaidinti, parašyti eilėraštį ar sukurti dainą.

Pėdsekių pasižadėjimas

Dėka Dievo malonės
Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo.
Aš būsiu Dievo tarnas
ir žmogui draugas.

Pasižadėjimo prasmė

 • „Dievo malone“ reiškia, kad aš Juo pasikliauju, suvokdamas, kad Jo galybė mano silpnume yra tobula. Tai reiškia, kad tik, kai aš pasikliauju Dievu, galiu įvykdyti Jo valią. Tai reiškia, kad tik per malonę esame išgelbėti iš mūsų nuodėmių, per Jėzaus Kristaus mūsų Gelbėtojo ir Atpirkėjo jėgą.  
 •  „Aš būsiu tyras“ reiškia, kad aš pakilsiu aukščiau virš nedoro pasaulio, kuriame gyvenu, ir išlaikysiu savo gyvenimą švarų savo žodžiais bei veiksmais, kurie padarys kitus laimingais.
 •  „Geras“ reiškia, kad aš būsiu atidus ir geras ne tik mano draugams, bet taip pat ir visai Dievo kūrinijai.
 •  „Ištikimas“ reiškia, kad aš būsiu sąžiningas ir doras mokydamasis, dirbdamas ir žaisdamas ir visada stengsiuosi padaryti visą, kiek galiu geriausiai.
 •  „Aš laikysiuosi pėdsekių įstatymo“ reiškia, kad aš sieksiu suprasti pėdsekių Įstatymo prasmę ir stengsiuosi gyventi pagal jo dvasią, suvokdamas, kad paklusnumas Įstatymui yra būtinas kiekvienoje organizacijoje.
 •  „Aš būsiu Dievo tarnas“ reiškia, kad pasižadu visame kame, kuo bebūčiau pašauktas būti ir daryti, visų pirmiausia tarnausiu Dievui.
 •  „Draugas žmogui“ reiškia, kad aš gyvensiu kitų palaimai ir elgsiuosi su jais taip, kaip norėčiau, kad jie su manim elgtųsi. 

Testavimo metodas

Įsiminimas ir iliustravimas.

 • Reikalavimas Nr. 4

Perskaitykite knygą „Laimingas kelias“ ar kokią panašią kitą, anksčiau neskaitytą, knygą apie Pasižadėjimą ir Įstatymą.

 • Reikalavimas Nr.5

Turėti atitinkamą knygų klubo sertifikatą ir parašyti mažiausiai paragrafą apie jūsų pasirinktą knygą.

Paaiškinimas

Knygų klubo parinkta medžiaga pateikiama jauniams kaip skaitymo programa apie nuotykius, gamtą, biografijas ir įkvepiančias istorijas. Sertifikatas pasiekimų klasėms reiškia, jog asmuo, kad jį gautų, įvykdo reikiamą atlikti darbą. Knygų klubo sertifikatas skirtas šiai klasei negali būti naudojamas antrą kartą bet kuriai kitai klasei. Kai jaunis užbaigia skaityti Knygų klubo paskirtas knygas, jo vardas vadovo turi būti perduotas vietinės Konferencijos jaunimo departamentui, kuris išduos Knygų klubo sertifikatą.

Testavimo metodas

Žodinis knygų pavadinimų išvardinimas ir parašymas mažiausiai paragrafą apie vieną iš šių knygų.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Žinoti nacionalinės vėliavos sudėtį ir jos tinkamą naudojimą. 

Klasės susitikimai: Vienas

Paaiškinimas

Svarbu suprasti nacionalinės vėliavos istoriją ir  tinkamą vėliavos etiketą.

Vėliavos etiketas

Ne visada žmonės galėjo asmeniškai turėti plevėsuojančią vėliavą. Viduramžiais užėmus fortą vietinė vėliava būdavo nukabinama ir užkabinama užkariautojo, tai būdavo nuosavybės simboliu. Vėliava iškeldavo valstybė ar jos atstovybės.  Vėliava nebuvo žmonių nuosavybė.

Troškimas iškelti vėliavą kaip asmens patriotizmo simbolį daugelyje šalių prasidėjo po Napoleono karų ir, nors daugelis monarchų stengėsi tai sustabdyti, bet jų pastangos buvo veltui. Keletoje šalių vis dar uždrausta asmeniškai iškabinti vėliavas.

Daugelyje šalių buvo suformuotos vėliavų iškėlimo taisyklės ir reglamentai.  Šios taisyklės ant žemės kiekvienoje šalyje atitinkamai skiriasi, bet jūroje jos griežtai nustatytos ir visų naudojamos. Šalies nacionalinė vėliava dabar tapo pagarbos simboliu.