REIKALAVIMAI (plačiau)

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Bendri dalykai

 Reikalavimas Nr. 1
Turi būti 10 metų ir/ arba atitinkamai 4 klasėje.
Paaiškinimas
Šis kursas skirtas vidutiniškai 10 metų vaikui ir sudarytas atitinkamai pagal jo fizinius ir
protinius sugebėjimus. Pradėjus šį kursą ankstesniame nei 10 metų amžiuje, gali iškilti
sunkumų ir, galbūt, sumažins vaiko susidomėjimą tolimesniais kursais jo svarbiais
paauglystės metais. 9 metų vaikas gali pradėti šį kursą, jei:

 1. Jei jis yra 4 klasėje.
 2. Jei 4 klasės mokslo metų pradžioje sueina 10 metų.
   Reikalavimas Nr. 2
  Būti aktyviu pėdsekių klubo nariu:
  Kad būtų aktyvus narys, jaunis turi:
  a. Būti pėdsekių finansiniu nariu. (Palaikyti pėdsekių veiklą vienkartiniu mėnesiniu
  mokesčiu, bet tą veiklą taip pat gali finansuoti ir bažnyčia.)
  b. Dalyvauti mažiausiai 75 % klubo veiklos.
  Jaunis turi palaikyti pėdsekius savo įtaka ir, pasitaikius galimybei, prisiimti savo dalį
  atsakomybės.
   Reikalavimas Nr. 3
  Išmokti mintinai ir paaiškinti pėdsekių Pasižadėjimą ir Įstatymą.
  Klasės susitikimai: Vienas
  Šis laikas yra skirtas pristatyti ir paaiškinti pėdsekių Pasižadėjimą ir Įstatymą. Išmokimo
  mintinai darbas dažniausiai atliekamas namuose.
  Paaiškinimas
  Kiekvienas berniukas ir mergaitė turi turėti principus, pagal kuriuos formuotų savo gyvenimą.
  Adventistų jaunių grupei Pasižadėjimas bei Įstatymas ir yra tie principai. Jie turi būti išmokti, o
  patys principai taikomi gyvenime. Kaip kiekviena tauta turi konstituciją, taip viso pasaulio
  pėdsekių programos konstitucija yra Pasižadėjimas ir Įstatymas. Visi pėdsekiai turi remtis šia
  konstitucija, kuri reglamentuoja visą veiklą. Kiekvienas berniukas ir mergaitė turi gyventi
  pagal jų Pasižadėjimą ir Įstatymą. Pėdsekiai, apsivilkę uniformą, sakydami pasižadėjimą, turi
  saliutuoti, pakeldami savo dešinę ranką iki peties lygio.
  Pėdsekių pasižadėjimas
  Dievo malone

Aš būsiu tyras, geras ir ištikimas.
Aš laikysiuos pėdsekių įstatymo.

Aš būsiu Dievo tarnas
ir draugas žmogui.

Pasižadėjimo prasmė
 „Dievo malone“ reiškia, kad aš Juo pasikliauju, suvokdamas, kad Jo galybė mano
silpnume yra tobula. Tai reiškia, kad tik, kai aš pasikliauju Dievu, galiu įvykdyti Jo
valią. Tai reiškia, kad tik per malonę esame išgelbėti iš mūsų nuodėmių, per Jėzaus
Kristaus mūsų Gelbėtojo ir Atpirkėjo jėgą.
 „Aš būsiu tyras“ reiškia, kad aš pakilsiu aukščiau virš nedoro pasaulio, kuriame
gyvenu, ir išlaikysiu savo gyvenimą švarų savo žodžiais bei veiksmais, kurie padarys
kitus laimingais.
 „Geras“ reiškia, kad aš būsiu atidus ir geras ne tik mano draugams, bet taip pat ir visai
Dievo kūrinijai.
 „Ištikimas“ reiškia, kad aš būsiu sąžiningas ir doras mokydamasis, dirbdamas ir
žaisdamas ir visada stengsiuosi padaryti visą, kiek galiu geriausiai.
 „Aš laikysiuos pėdsekių įstatymo“ reiškia, kad aš sieksiu suprasti pėdsekių Įstatymo
prasmę ir stengsiuosi gyventi pagal jo dvasią, suvokdamas, kad paklusnumas
Įstatymui yra būtinas kiekvienoje organizacijoje.
 „Aš būsiu Dievo tarnas“ reiškia, kad pasižadu visame kame, kuo bebūčiau pašauktas
būti ir daryti, visų pirmiausia tarnausiu Dievui.
 „Draugas žmogui“ reiškia, kad aš gyvensiu kitų palaimai ir elgsiuosi su jais taip, kaip
norėčiau, kad jie su manim elgtųsi.

Pėdsekių Įstatymas

 1. Pradėti dieną nuo maldos ir Biblijos skaitymo.
 2. Sąžiningai atlikti tai, kas man priklauso.
 3. Rūpintis savo kūnu.
 4. Išlaikyti žvilgsnį (Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta).
 5. Būti mandagiam ir paklusniam.
 6. Pagarbiai elgtis maldos namuose.
 7. Gyventi su giesme širdyje.
 8. Vykdyti tai, ką liepia Dievas.

Įstatymo prasmė

 1. Pradėti dieną nuo maldos ir Biblijos skaitymo. Kiekvienas berniukas ir mergaitė turi
  melstis ir skaityti Bibliją kiekvieną dieną. Geriausias būdas pradėti dieną yra studijuoti
  rytinius skaitinius „Rytinė sargyba“, kurie buvo paruošti kiekvienam septintosios dienos
  adventistų jauniui.
  Pirmasis maistas, kurio man reikia, yra Dievo Žodis. Aš tyrinėsiu ir apmąstysiu jį ir
  padarysiu jį kiekvieno mano ryto pasišventimo dalimi.

Aš melsiuosi, dėkodamas Dievui už Jo palaimas ir prašydamas dėl savo ir kitų
poreikių. Dievas pažadėjo išgirsti mane.
Aš pasidalinsiu tuo, ką sužinojau Dievo Žodyje su savo šeima bei kitais žmonėmis. Aš
noriu, kad Jėzus greit ateitų, ir noriu, kad kiti pažintų Jį asmeniškai taip, kaip aš Jį
pažįstu.
Aš ryte melsiuosi ir skaitysiu Bibliją, nes tai yra Dievo planas praturtinti mano
gyvenimą ir paruošti mane Savo karalystei.

 1. Sąžiningai atlikti tai, kas man priklauso. „Tauraus charakterio žmonių pasauliui reikia
  labiau nei didžių intelektualų.“ Ugdymas 263 psl.
  „Vienintelį lobį, kurį galime pasiimti iš šio pasaulio į būsimąjį, tai pagal dievišką
  atvaizdą suformuotą charakterį. Tie, kurie šiame pasaulyje mokosi iš Kristaus, pasiims
  su savimi kiekvieną dievišką pasiekimą į dangaus buveines. O danguje mes toliau
  tobulėsime. Koks svarbus yra charakterio vystymas šiame gyvenime.“ Žinios jaunimui
  (Messages to Young People, p.100, 101)
  Suvokdamas šį didelį poreikį pasaulyje ir savo gyvenime aš nebijosiu nieko, kas man
  privalu. Aš su džiaugsmu atliksiu tai, kas man priklauso namuose, mokykloje ir
  bažnyčioje.
  Aš sąžiningai stengsiuosi nepakliūti į bėdą, pasirūpinsiu savo pinigais, gerbsiu tai, kas
  yra ne mano ir ištikimai vykdysiu savo pareigas.
 2. Rūpintis savo kūnu. „Viena iš geriausių priemonių, siekiant tyro ir kilnaus jaunimo
  charakterio, ir kas padeda kontroliuoti apetitą ir susilaikyti nuo smukdančių dalykų, yra gera
  fizinė sveikata.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 233)
  Aš pritariu, kad jaunystė yra geras laikas suformuoti gerus įpročius, išmokti
  savikontrolės ir išlaikyti sveiką kūną. Aš taip pat pritariu, kad mano kūnas yra
  Šventosios Dvasios šventykla ir tai man buvo patikėta pasirūpinti. Tai mano pareiga
  išmokti principus ir normas, kurie padės man gyventi laimingai ir būti laisvam nuo
  blogio ir pasaulio sugedimo.
  Aš stengsiuosi išlaikyti savo kūną stipriu giliai kvėpuodamas, mankštindamasis,
  tinkamai maitindamasis ir rengdamasis bei susilaikydamas nuo alkoholio, tabako,
  arbatos, kavos ir narkotikų vartojimo.
 3. Nemeluoti, neveidmainiauti, išpildyti tai, kas pažadėta. Vašingtono valstijoje Fort
  Linkolne yra Kristaus statula, kuri atrodo žiūri į visas puses. Nesvarbu, kur atsistosi,
  Viešpaties akys žvelgia į tave. Biblija sako: „Dievo akys yra visur, jos stebi blogus ir gerus
  žmones.“ Patarlių 15, 3
  Išlaikyti žvilgsnį reiškia, kad nesvarbu, kur esame tamsiose ar šviesiose gyvenimo
  posūkiuose, mes visada galime žvelgti tiesiai Jėzui į akis ir nebijoti. Adomas ir Ieva
  bėgo nuo Dievo artumo. Jie negalėjo pažvelgti į Jį, nes jie nusidėjo. Vietoj to, kad
  išlaikyčiau akių kontaktą, aš turiu nemeluoti ir neveidmainiauti. Aš pasakysiu tiesą, net
  jei bus labai sunku. Aš nekenčiu nešvaraus mąstymo ir kalbų. Aš daugiau galvosiu
  apie kitus, nei apie save.
 4. Būti mandagiam ir paklusniam. „Auksinė taisyklė yra tikro mandagumo principas ir
  geriausias pavyzdys yra matomas Jėzaus gyvenime ir charakteryje. O, kokius švelnumo ir
  grožio spindulius skleidė kasdieniniame gyvenime mūsų Gelbėtojas! Kokia atgaiva dvelkė
  vien nuo Jo buvimo! Ta pati dvasia atsiskleis ir Jo mokiniuose.“ Žinios jaunimui (Messages to
  Young People, p. 420)
  Aš noriu būti mandagiu, nes mandagumas yra meilė, sklindanti iš širdies, kuri atspindi
  Jėzaus meilę. Aš visada maloniai pasisveikinsiu ir būsiu pasiruošęs padėti
  nepažįstamajam, senyvo amžiaus žmogui, sergančiam, vargšui ir mažiesiems.
  Aš suprantu, kad pirmiausia turi būti paklusnumas Dievui, po to paklusnumas tėvams
  ir paklusnumas mokytojams bei kitiems pagal autoritetingumą žmonėms. Aš noriu
  sekti Jėzaus pavyzdžiu, kuris buvo paklusnus net iki mirties ant kryžiaus. Jis atėjo
  įgyvendinti misiją ir buvo paklusnus Savo dangiškajam Tėvui.
 5. Pagarbiai elgtis maldos namuose. Kai Mozė artinosi prie Dievo, kad gautų Dešimt Dievo
  Įsakymų, žmonėms buvo pasakyta save pašventinti ir išsiskalbti drabužius. Jie turėjo būti
  pagarbūs prieš visatos Dievą. „Vaikai ir jaunimas niekada neturėtų kažkuo didžiuotis, būti
  abejingais ir nerūpestingais susitikimuose, kur garbinamas Dievas.“ Žinios jaunimui
  (Messages to Young People, p. 266)
  Aš vaikščiosiu taip pagarbiai maldos namuose, kad mano kojos, rankos ir mano širdis
  atitiktų laiką ir vietą. Dievas yra bažnyčios pastate, nes tai yra pašvęsta Jo garbinimui.
  Bažnyčioje aš būsiu ramus, atidus ir pagarbus visame, ką darysiu ir kalbėsiu.
  Būsiu pagarbus maldoje; kai kalbėsiu su Dievu aš užmerksiu savo akis ir būsiu
  tinkamoje laikysenoje.
  Aš gerbsiu maldos namus, patį pastatą, jo baldus; aš nesikalbėsiu su šalia sėdinčiais;
  aš prisiminsiu, kad angelai uždengia save nuolankume, kai artinasi prie Dievo sosto.
 6. Gyventi su giesme širdyje. „Šlovinimo melodija sukuria dangaus atmosferą, ir kur
  dangus paliečia žemę, ten skamba muzika ir giesmė – „padėka bei melodijos skambesys.““
  Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 291)
  Mes žinome, kad muzika yra toks pat garbinimo veiksmas kaip ir malda. Daugelį
  atveju jaunimas to nesupranta ir giesmės yra giedamos be prasmės. Mes turime
  išmokti šlovinti Dievą čia žemėje, nes tai bus viena iš amžinybės temų. Mūsų širdyse
  turėtų būti džiaugsmas, nes Jėzus už mus visus atėjo ir mirė ant kryžiaus.
  Aš išlaikysiu giesmę širdyje, nes esu laimingas, nes aš buvau atpirktas. Aš giedosiu,
  būdamas vienas ir būdamas su kitais. Aš noriu, kad jie pajustų išgelbėjimo džiaugsmą
  su manimi, krikščionio džiaugsmą, laimę, kurią patiriame su Kristumi. Aš giedosiu, kai
  viskas gerai ir aš giedosiu, kai reikalai bus prasti. Aš žinau, kad išmėginimai ir vargai
  yra Dievo mokymo ir formavimo būdas.
  „Tegul namuose skamba mielos bei tyros giesmės. Tada jame bus mažiau
  nepasitenkinimo žodžių, o daugiau linksmumo, vilties ir džiaugsmo. Lai mokyklose
  skamba giesmės, mokiniai bus patraukti arčiau Dievo, arčiau mokytojų ir vienas prie
  kito.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People, p. 292)
 7. Vykdyti tai, ką liepia Dievas. Aukščiausias kiekvieno adventisto jaunio tikslas yra
  atlikti Dievo darbą. „Vaikai gali būti mažaisiais misionieriais tiek namuose, tiek
  bažnyčioje. Dievas trokšta, kad jie būtų mokomi to, jog jiems duotas gyvenimas ne tik
  žaidimui, bet ir naudingam tarnavimui. Namuose jie turi būti mokomi misionieriško
  darbo, kas paruoš juos platesnėms naudingumo sferoms. Tėvai, padėkite vaikams
  išpildyti jiems Dievo numatytus tikslus.“ Žinios jaunimui (Messages to Young People,
  p. 225)
  Kokia nuostabi galimybė būti Dievo baigiamajame darbe žemėje! Angelai būtų laimingi
  atlikdami šį darbą. Bet tai buvo duota žmonijai, jaunimui, berniukams ir mergaitėms.
  Aš atliksiu kasdienes pareigas namuose ir mokykloje, kad būčiau pasiruošęs
  didesnėms pareigoms. Aš senyvai kaimynei padėsiu pasodinti daržą, kad vieną dieną
  būčiau pasiruošęs padėti žemės ūkio mokykloje, esančioje užsienio šalyje. Aš padėsiu
  mano mažesniam broliukui užsirišti batus, kad vieną dieną galėčiau padėti pacientui
  ligoninėje misijos lauke. Aš šiandien išvalysiu tėčio garažą, kad galėčiau padėti išvalyti
  pagonybę iš tūkstančio širdžių, esančių aplink mus ir kitose vietovėse.
  Aš būsiu daugiau nei laimingas, atlikdamas Dievo pavedimus, nes aš noriu daryti Jo
  darbus amžinai. Aš noriu pašvęsti savo gyvenimą šios žinios skelbimui ir milijonų,
  kurie vis dar laukia Jėzaus Kristaus išgelbėjimo, pasiekimui.
  Testavimo metodas
  Atsiminti.
   Reikalavimas Nr. 4
  Perskaitykite knygą „Laimingas kelias“
  Paaiškinimas
  Knygą galima skaityti individualiai arba kaip klasės projektą. Tai detalus Pasižadėjimo ir
  Įstatymo paaiškinimas istorijos forma. Gali būti ir kita knyga šia tema, esanti jūsų vietovėje.
   Reikalavimas Nr. 5
  Turėti Knygų klubo sertifikatą.
  Paaiškinimas
  Knygų klubo parinkta medžiaga pateikiama jauniams kaip skaitymo programa apie nuotykius,
  gamtą, biografijas ir įkvėpiančias istorijas. Sertifikatas pasiekimų klasėms reiškia, jog asmuo,
  kad jį gautų, atlieka reikiamą atlikti darbą. Knygų klubo sertifikatas skirtas šiai klasei negali
  būti naudojamas antrą kartą bet kuriai kitai klasei. Kai jaunis užbaigia skaityti Knygų klubo
  paskirtas knygas, jo vardas vadovo turi būti perduotas vietinės Konferencijos jaunimo
  departamentui, kuris išduos Knygų klubo sertifikatą.
  Pažangesniems
   Reikalavimas Nr.1
  Žinoti, dainuoti ar pagroti ir paaiškinti pėdsekių giesmės prasmę.
  Klasės susitikimai: Vienas

Paaiškinimas
Šis reikalavimas gali būti atliekamas kiekvieno susitikimo metu. Pagiedoti giesmę, po to
jauniai pasidalina mintimis, paaiškindami giesmės dalį.
Jei jūsų grupė maža, tad paprašykite paaiškinti tik vieną giesmės dalį. Pavyzdžiui, „O, mes
esam pėdsekiai stiprūs“. Po to seka dviejų minučių paaiškinimas, kaip pėdsekiai tuo domisi ir
mėgina išvystyti stiprų kūną, gerus sveikus įpročius, vartoja gerą maistą, galvoje stengiasi
turėti švarias aiškias mintis ir t.t.

Pėdsekių giesmė

O, mes esame pėdsekiai stiprūs, tarnai Dievo esame mes
Ištikimi, nes mes žygiuojame kartu gerume, tiesoje ir tyrume.
Žinią pranešti pasauliui, tiesą, kuri mus išlaisvins,
Karaliaus Jėzaus Išgelbėtojo sugrįžimas dėl tavęs ir manęs.