REIKIA ATSIŽADĖTI VISKO, KAS ĮŽEIDŽIA DIEVĄ

Morisas L.Vendenas

Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo (Patarlių 28, 13).

„Apaštalas sako: ‘Išpažinkite tad vienas kitam nuodėmes ir melski­tės vienas už kitą, kad atgautumėte sveikatą‘ (Jok 5,16). Nuodėmes išsipažinkite Dievui, nes tik Jis gali atleisti, bet savo prasižengimus pasisakykite vienas kitam. Jeigu jūs įžeidėte draugą ar kaimyną, tai privalote prisipažinti savo kaltę, o jų pareiga – jums atleisti. Po to jūs turite prašyti atleidimo Viešpatį, nes jūsų nuskriaustasis brolis yra Dievo nuosavybė ir, įžeidę jį, jūs nusidėjote Kūrėjui ir Atpirkėjui. Viską turi suži­noti vienintelis tikrasis Tarpininkas, mūsų Vyriausiasis Kunigas […].

Atgailauti – tai gailėtis dėl nuodėmės ir stengtis jos nebekartoti. Kol mes nesuvoksime, kokia baisi yra nuodėmė, kol širdyje nenusigręšime nuo jos, tol mūsų gyvenime neįvyks tikrų permainų ir mes nuolat nusi­dėsime. […]

Jei dar tikrai neatgailavome, jei sieloje nenusižeminome ir susikrimtę neišsipažinome nuodėmių, nepasmerkėme savo ydų, tai dar niekada nuoširdžiai neieškojome nuodėmių atleidimo. […] Nėra prasmės atgai­lauti žmogui, kuris nesibjauri savo nuodėme. Tik iš širdies gelmių ei­nanti išpažintis pasiekia neapsakomai gailestingą Dievą. […] Dievui nepriimtina išpažintis be nuoširdžios atgailos ir bandymų pasitaisyti. Gyvenime turi įvykti ryžtinga permaina. Reikia atsižadėti visko, kas įžeidžia Dievą. Tokia turi būti tikroji atgaila. […] Atgaila negali būti tikra, jeigu niekas nepasikeičia. […]

Net vienas blogas charakterio bruožas, net vienas širdyje nuolat puoselėjamas nuodėmingas noras galų gale paverčia niekais visą Evangelijos jėgą. Kiekvienas pataikavimas nuodėmei atitraukia sielą nuo Dievo. […] Kiekvienas Dievo Įstatymo peržengimas ir kiekvienas Kristaus malonės paniekinimas atsiliepia mums patiems: sukietina širdį, susilpnina valią, atbukina supratimą ir ne tik neskatina, bet mažina mūsų sugebėjimą atsiduoti Šventajai Dievo Dvasiai. […]

Kova su savimi – pati sunkiausia kova, kokia tik gali būti. Kad nuslo­pintume savąjį ‘aš‘ ir paklustume Dievo valiai, turime pakovoti su savimi. Bet be atsidavimo Dievui neįmanoma atsinaujinti šventajam gyvenimui. […]

Atsiduodami Dievui būtinai turime atsisakyti visko, kas mus nuo Jo skiria. […] Reikia atsižadėti visko, kas įžeidžia Dievą. […]

Dievas trokšta mus išgydyti ir išlaisvinti. Kad galėtume iš esmės pasikeisti ir atnaujinti savo prigimtį, mes turime visiškai atsiduoti Jam“ (Kelias pas Kristų, 40.25.42p.).