SĖDĖTI PRIE JĖZAUS KOJŲ

Morisas L.Vendenas

Susitaikyk su Dievu ir būk ramus; šitaip sulauksi gero (Job 22, 21).

Jėzus išvarė septynis demonus iš Marijos Magdalenos. Jis karštai meldėsi už ją, ir pagaliau atėjo diena, kai Marija suprato, kur yra tei­sumo, kuris įgyjamas iš tikėjimo, paslaptis. Ji tai patyrė bendraudama su Jėzumi, kuris kaip tik ir padėjo jai suprasti tos paslapties esmę. Kur glūdi tos paslapties esmė? Sėdėti prie Jėzaus kojų, net jei paties Jėzaus šalia nėra – štai ir visa paslaptis. Ar tai įmanoma? Taip, įma­noma. Ir kai Marija tai suprato, ji ėmė karštai melstis ir ieškoti bendra­vimo su Dangiškuoju Tėvu; taip jai bendraujant kasdien tvirtėjo jos dvasia. Tada Marijos gyvenimas pasikeitė, nes kai ateina Jėzus – nuo­dėmė pasitraukia, ir mums jau nereikia savo valios pastangomis už­gniaužti mumyse kylančius nuodėmingus norus. Pasikliaudami savo jėgomis mes nesusilauksime sėkmės. Tik tada, kai Jėzus įžengia į mūsų širdį, Jis savo jėga įveikia mūsų silpnybes. Todėl Jėzus priima žmones tokius, kokie jie yra. Tik Jis gali mumyse ką nors pakeisti. Jei mes sutelksime dėmesį į savo nuodėmes, pamažu tapsime dar di­desniais nusidėjėliais, bet jei pasikliausime Kristumi, tapsime pana­šūs į Jį. Marija suprato, kad užuot mąsčius apie savo nuodėmes ir trūkumus, jai reikia sutelkti visą dėmesį į Dievo meilę.

Marijos gyvenimas Magdaloje taip pasikeitė, kad jos širdyje pra­dėjo atgimti viltis grįžti namo, į Betaniją. Galbūt dabar artimieji ją pri­ims? Ji labai norėjo vėl pamatyti Mortą ir Lozorių. Marija susirinko savo daiktus, nusileido nuo kalno ir patraukė į Betaniją.

Ten ją džiaugsmingai sutiko Morta ir Lozorius. Bet žmonės visada lieka žmonėmis. Miestelyje kai kurie iš jų kalbėjo „Kaip gerai, kad Marija grižo.“ Bet dauguma tarpusavyje šnabždėjosi „Pažiūrėsime, kaip Marija elgsis.“ Kaip Marijai pavyko užkirsti kelią gandams apie ją? Kaip jai pavyko savo širdyje išlaikyti ramybę?

Jėzus atskleidė jai tą paslaptį: tik kasdienis bendravimas su Dievu galėjo suteikti jai jėgų įveikti visus sunkumus ir išspręsti visas prob­lemas. Kaip ji galėjo bendrauti su Dievu, jei Jėzaus net nebuvo mieste? Bendrauti buvo įmanoma tik vienu vieninteliu būdu, kurį ir mes šiandien galime išbandyti – nuodugniai tyrinėjant Bibliją ir meldžiantis, nes taip mes kalbamės su Dievu, klausomės Jo ir perduodame kitiems tai, ką esame sužinoję.