Septintosios dienos adventistų Bažnyčios istorija Lietuvoje

Septintosios dienos adventistų (Adventistų) Bažnyčia savo veiklą Lietuvoje pradėjo jau XIX a. pabaigoje Klaipėdos krašte (Mažojoje Lietuvoje). Didžiojoje Lietuvoje Adventistų Bažnyčia veikė po I-ojo Pasaulinio karo (1914-1919).
Septintosios dienos adventistų Bažnyčia savo veiklą Lietuvoje pradėjo jau XIX a. pabaigoje Klaipėdos krašte (Mažojoje Lietuvoje). Didžiojoje Lietuvoje  ši bažnyčia veikė po I-ojo Pasaulinio karo (1914-1919).
Pirmoji tikinčiųjų grupė (Didžiojoje Lietuvoje) buvo įkurta Žagarės mieste iki 1919m. Šiame mieste dirbo pamokslininkas Vilhelmas Štrolis.
1920m. Kaune dirbo pamokslininkas Michailas Moreningas.
1920 m. organizuotas Septintosios dienos adventistų Bažnžnyčios Lietuvos Misijos laukas (LML), į kurio sudėtį įėjo Didžioji Lietuva ir Klaipėdos kraštas. Pirmasis vadovas buvo pamokslininkas Eduardas Enzelaitis. SDA Bažnyčios LML – as priklausė Rytų Vokietijos Unijai.
1921 m. birželio 3-6 dienomis Klaipėdoje įvyko SDA Bažnyčios LML – o eilinis suvažiavimas, kurio metu oficialiai patvirtintos 2 bendruomenės ir 3 grupės. Bendras narių skaičius tuo metu buvo 67 nariai (Klaipėda, – 40, Pagėgiai – 7, Kaunas – 5, Žagarė – 10, Kybartai – 5) ir 4 tarnautojai (1 palaimintas pastorius ir 3 Biblijos darbininkai).
1921m. Kybartuose pradėjo dirbti pamokslininkas M.Gnedinas, o pamokslininkas Vilhelmas Štrolis, po apmokymų Friedensau misionierių mokykloje (Vokietija), pradėjo dirbti Šiauliuose.
1922 m. Adventistų Bažnyčios LML-as įsigijo maldos namus Klaipėdoje.
1923 m. Adventistų Bažnyčios LML-as tapo SDA Bažnyčios Baltijos Unijos dalimi. Į Adventistų Bažnyčios Baltijos Unijos sudėtį tuo metu įėjo Estijos, Latvijos ir Lietuvos SDA Bažnyčios bendruomenės.
1923m Šiaulių bendruomenę sudarė 17 narių.
1924 m. viduryje Adventistų Bažnyčios LML-o sudėtyje buvo 130 narių.
1925 m. Adventistų Bažnyčios LML – as Kaune įkūrė leidyklą ”Uola”. Ji leido periodinį leidinį “Krikščionies namų prietelis”, nuo 1930m. leidinys vadinosi “Dabarties klausimai”. 1929m. šleido 16 traktatų įvairiais klausimais. Tais pačiais metais buvo išleistas giesmynas “Kanklių aidai” su 132 giesmėmis. Iki karo leidykla išleido keletą knygų: “Kelias pas Kristų”, “Pasaulio krizės išvakarėse”, “Būsimasis pasaulio karas”, “Kuomet ateis geresni laikai”, “Kova prieš Dievą” ir kitas. Apie 10 knygnešių platino šią ir kitą literatūrą. Redaktoriais leidykloje dirbo: M. Gnedinas, V. Štrolis, V. Kavaliauskas, K. Strazdauskas, P.Bluzmanas.
1926 m. Šiauliuose pradėjo dirbti – Jonas Oltinas.
1927 m. birželio 10 d. Adventistų Bažnyčios LML – as buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijoje (registracijos numeris Nr 7913).
1930 m. Šiaulių grupė išaugo iki 35 narių. Tais metais Lietuvoje jau veikė 11 bendruomenių bei keletas grupių: Kaune, Klaipėdoje, Žagarėje, Pagėgiuose, Vilkyškiuose, Jurbarke, Rusnėje, Šilutėje, Šiauliuose, Žemaitkiemyje, Vilkyčiuose, Panevėžyyje, Marijampolėje, Kybartuose, Biršuose, Zarasuose, Šventojoje, Mažeikiuose, Akmenėje. Bendras narių skaičius buvo 209 nariai, dirbo 9 tarnautojai (3 palaiminti pastoriai, 2 evangelistai, 4 Biblijos darbininkai). Šiauliuose buvo leidžiamas leidinys “Tiesos Draugas”.
Prieš II-ąjį Pasaulinį karą Adventistų Bažnyčios LML – as vienijo daugiau kaip 500 narių. Centras buvo Kaune, Tulpių g. 4. Bažnyčia turėjo metrikacijos punktą. Tikintieji rinkdavosi bažnyčios patalpose arba jas nuomuodavo. Tarpukaryje LML – e dirbo viso 17 dvasininkų, tarp kurių buvo pamokslininkai, evangelistai ir Biblijos darbuotojai: Petras Bluzmanas, Stasys Bataitis, Albinas Virbickas, Edvardas Kantaučūinas, Vilhelmas Štrolis, Augustas Birzgalas, Kazys Strazdauskas, Jonas Oltinas, Krauzas, Michailas Moreningas, M. Gnedinas, Hilvegas, Vahauzas, Eduardas Enzelaitis, H. Boksas, V. Kavaliauskas, Jonas Kelertas.
Adventistų Bažnyčia nukentėjo II-jo karo ir pokario metais.
Karo metais dingo didelė dalis dokumentų – tame tarpe ir Klaipėdos maldos namų dokumentai. Sovietų Sąjungos okupacijos metais Adventistų Bažnyčios LML – o veikla buvo labai apribota. Pusiau pogrindžio sąlygomis liko veikti 2 bendruomenė – Šiauliuose (pamokslininkas Albinas Virbickas) ir Kaune ( pamokslininkas Edvardas Kantaučiūnas ). Atskiros grupės ir pavieniai nariai rinkosi daugelyje Lietuvos vietų (Panevėžyje, Biržuose, Mažeikiuose, Jonavoje, Akmenėje ir kitur). Kaip ir kitų Bažnyčių, Adventistų Bažnyčios LML-o veikla sovietų valdąios buvo persekiojama.
Po karo kai kurios bendruomenės sovietų valdžios buvo perregistruotos (pvz. Šiaulių).
1953m. Kaune buvo nupirktas bažnyčios pastatas adresu: Kulvos 14 ir tų pačių metų lapkričio 3 d. įvyko maldos namų atidarymas. 1961m. jis buvo nacionalizuotas.
Panevėžio bendruomenė rinkdavosi adresu Klaipėdos g. 10.
9-jame dešimtmetyje, sumažjus įvairiems trukdymams, Adventistų Bažnyčia pradėjo plėsti savo veiklą Lietuvoje. Kūrėsi naujos bendruomenės. Ypatingai veikla suaktyvėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
1992m. įvyko pirmasis plataus masto evangelistinis seminaras Vilniuje. Drauge su pamokslininku Donu Barntu. Paskaitas medicinos klausimais skaitė Ira E. Beili.
Pastarasis yra baigęs Loma Lindos Universiteto medicinos fakultetą, yra diplomuotas Amerikos Chirurgijos Ministerijos ir Nacionalinės Medicinos Ministerijos, taip pat Amerikos Chirurgų kolegijos narys. Po seminaro prie bąžnyčios prisijungė 168 nauji nariai.
Tais pačiais metais Lietuvoje pradėjo dirbti pastorius N. Link.
1992 – 1993m. įvyko evangelistiniai seminarai Kaune.
1993 m. pabaigoje Adventistų Bažnyčios LML – o gretose buvo 539 nariai.
1994 birželio 9 d. įvyko steigiamasis SDA Bažnyčios LML – o suvažiavimas. Jo metu buvo nutarta kreiptis į LR vyriausybę su prašymu atnaujinti SDA Bažnyčios LML – o registraciją. 1996m. birželio 28 d. Teisingumo Ministerija atnaujino Adventistų Bažnyčios LML (Lietuvos misijos lauko) registraciją.
1994m. Lietuvos Misijos Lauke dirbo 5 dvasininkai; Danielius Oželis – prezidentas, Bertold Hibner – sekretorius.
1996m. dirbo 14 dvasininkai.
Šiuo metu Adventistų Bažnyčios LML-e dirba 28 dvasininkai.
Po nepriklausomybės atkūrimo iki šios dienos SDA Bažnyčia atlieka šą veiklą:
a) humanitarinė pagalba vaikų globos namams, internatinėms mokykloms, pensionatams maistu ir drabužiais, medicinine įranga ligoninėms;
b) aktyvus dalyvavimas įsteigiant Biblijos draugiją ir ją palaikant bei išleidžiant nauą lietuvišką Šventąjį Raštą;
c) pastoviai rengiami seminarai aktualiomis temomis: šeimos, sveikos gyvensenos, alkoholio, tabako bei narkotikų prevencijos temomis;
d) rengiami kultūriniai renginiai ir leidžiama dorovinio ugdymo literatūra bei literatūra vaikams.
Adventistų Bažnyčia prisideda prie šeimos stiprinimo, sutuoktinių ištikimybės ugdymo, jaunimo ir vaikų auklėjimo.
Bendras Adventistų Bažnyčios Lietuvoje narių skaičius – 908.
Iš jų 12% gyvena kaime ir 88% gyvena mieste. 30-40 % atstovauja darbininkams , 12-15 % valstiečiams ir 25% inteligentijai. Bažnyčioje yra virš 22 % jaunesnių kaip 30 metų narių.
Adventistų Bažnyčia buvo viena iš aštuonių Lietuvos Biblijos Draugijos steigėjų 1992m. ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Pastorius Danielius Oželis buvo vienas iš 1999 metais Vilniuje išleisto lietuviško Šventojo Rašto redakcinės komisijos narių.
Adventistų  Bažnyčia yra aktyvi taikos šalininkė, skatina visų tautų ir rasių žmonių draugystę ir brolybę. Adventistų Bažnyčios tarptautinė ADRA-os organizacija vykdo humanitarinę pagalbą visose kritinėse pasaulio vietovėse: Kosove, Ruandoje, buvusiose Jugoslavijos šalyse, Albanijoje ir kt.
Adventistų Bažnyčia gerbia kiekvieno žmogaus įsitikinimus. Kiekvienas žmogus turi teisę rinktis bažnyčią pagal savo asmenišką įsitikinimą.
Adventistų Bažnyčia pripažįsta teisėtą vyriausybę, gerbia jos įstatymus, savo mokesčiais remia ją ir ragina Bažnyčios narius būti garbingais valstybės piliečiais bei melstis už valstybės vadovus bei saugumą, daryti gerą valstybės piliečiams, visomis tinkamomis priemonėmis prisidėti prie valstybės gerovės, dorovės ir kultėros kūrimo ir palaikymo.
Adventistų Bažnyčios nariai yra lojalūs piliečiai kiekvienoje valstybėje, kurioje gyvena.
Adventistų Bažnyčia yra pripažinta JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Šveicarijoje, Olandijoje, Italijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Australijoje, Brazilijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Belgijoje, Portugalijoje ir kitose pasaulio valstybėse. Viso 112 šalių.
SDA Bažnyčios mokymas pagrįstas tik Šventojo Rašto principais.