Septintosios dienos Adventistų bažnyčios prezidentas aiškiai kviečia gyventi vadovaujantis Dievo Žodžiu

„Nepraraskite supratimo, kodėl jūs esate septintosios dienos adventistas“, – meldžia Ted N. C. Wilson.

Autorius: Marcos Paseggi, Adventist Review

Savo pamoksle, 2021 metais vykstančios kasmetinės Generalinės Konferencijos sesijos metu,  Ted N. C. Wilson nedviprasmiškai kviečia visus bažnyčios tarnautojus ir eilinius narius gyventi ir liudyti taip, kaip mus moko Šventasis Raštas.

„Priimkite tiesą ir sekite ja, tik tuomet, kai ji atitinka Dievo Žodžio mokymą“, – pabrėžė jis kalbėdamas Vykdomojo komiteto nariams spalio 9 d. 2021 m. „Mano brangūs kolegos – vadovai ir eiliniai bažnyčios nariai, sutelkite dėmesį į Bibliją. Neleiskite keistiems balsams jus suklaidinti, atitraukti nuo mūsų tikėjimo.“

Wilson pastebėjimai tapo dalimi, jo kasmetinio pastorinio kreipimosi, metinės Konferencijos sesijos metu Silver Springse, Merilendo valstijoje, JAV. Dėl esančių ribojimų ir finansinių sumetimų, daugelis dalyvių ir svečių stebi posėdžius internetu. Sesija vyksta spalio 7 – 13 dienomis.

„Gyventi vadovaujantis Dievo Žodžiu tampa dar svarbiau, jeigu mes vadovaujamės mums suteiktais skelbimo įgaliojimais“, – tęsė Wilson. „Nuo pat advento judėjimo pradžios, mes turime Dievo mums dovanotas tvirtas, biblines pamatines vertybes, kurios privalo būti paskelbtos pasauliui,“ – sakė jis.

 Savo 86 minučių trukmės pranešime, Wilson ne kartą kvietė „suteikti trimitui maksimalų garsą“, atkreipdamas dėmesį Biblijos pavyzdį, nurodantį į budintį pranašą, kuris įspėja žmones apie artėjančius pavojus senovės Izraelyje.

Anot jo, šiuolaikiniame kontekste tai reiškia nepritarimą pagrindinėms, Biblija paremtoms adventistų vertybėms. „Mūsų bažnyčios nariai nori išgirsti žinią, kuri patikintų ir patvirtintų mūsų advento judėjimo biblinius tikėjimo pagrindus,“ – kalbėjo Wilson. „Teologiniai Septintosios dienos adventistų judėjimo tikėjimo stulpai tvirti ir paremti Dievo Žodžiu. Jo Žodis tikras ir nepajudinamas.“

Griaunantys tikėjimą mokymai

Vienoje iš savo pamokslo dalių, Wilson kalbėjo apie „teologinius paklydimus“, klajones, kurias renkasi tikintieji, vietoje to, kad palygintu išgirstas žinias su Dievo Žodžiu ir rinktųsi biblines tiesas.

Jis kalbėjo, kad daugelis nepripažįsta Dievo žodžio autoritetingumo, o kai kurie netgi siūlo abejoti biblinio kanono patikimumu. Kiti, tuo pačiu metu, kviečia abejoti Pranašystės dvasios autoritetu. „Pranašystės dvasia yra absoliučiai patikima ir ja reikia tikėti bei ją priimti“, – pabrėžė jis, kalbėdamas apie Adventistų bažnyčios, vienos iš įkūrėjų, Ellen G. White raštus. „Neatsiprašinėkite, kad naudojate ar skatinate pranašystės dvasią ir jos dangiškus patarimus. Tai dangaus siųsta Dievo dovana. “

Wilson taip pat paminėjo laikmečio pabaigos neigimą („Nekreipkite dėmesio į keistus balsus, kurie gali pasakyti … mūsų dabartinė padėtis tęsis“), ekumenizmą („Mes niekada neturime eiti į kompromisus ir užsiimti religine ekumenine veikla“), ir kongregacionalizmas („mes esame pasaulinė tikinčiųjų šeima, kuri myli ir palaiko vienas kitą“). Jis, be kita ko, atkreipė dėmesį į pasipriešinimą Dievo įsakymams („Dievo įstatymas yra amžinas“), evoliuciją („Kadangi septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, septintą dieną jis ilsėjosi po visų darbų, kuriuos buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų“) ir sveikatos reformos atmetimą („Pakelkite santūrumo vėliava prieš bet kokias protą keičiančias medžiagas “).

Tarp daugiau nei tuzino melagingų teologinių mokymų, kuriuos paminėjo, Wilson nurodė gyvenimo būdą, kuris prieštarauja Biblijos požiūriui apie seksualumą. „Bet koks seksualinis amoralumas turi būti pakeistas Dievo galia, veikiančia gyvenime“, – pabrėžė jis. „Dievo idealu reikia sekti, vėlgi per Jo jėgą, kad sudarytume teisingą santykį su Jo moraliniais ir prigimtiniais įstatymais“.

Nors Wilsonas pripažino, kad tai subtili tema, jis sakė, kad negalime nutylėti to, ko Biblija moko apie teisingą gyvenimo būdą. „Turime parodyti krikščionišką pagarbą visiems žmonėms, tačiau Dievas kviečia mus, Savo jėga laikytis Jo sukurto žmogaus seksualumo plano“.

Kristaus išaukštinimas ir Jo žinia

Paskutiniame savo pamokslo skyriuje Wilson priminė bažnyčios vadovams ir nariams, „kokia yra mūsų pagrindinė misija“, apimanti „Kristaus išaukštinimą, Jo teisumą, Jo trijų angelų žinios skelbimą ir greitą Jėzaus sugrįžimą“. Trijų angelų žinia, užrašyta Apreiškimo 14 skyriuje, tai trys ypatingos žinios, kurias Dievo tauta yra pašaukta perduoti visam pasauliui.

Wilson pabrėžė, kad Dievas kviečia savo žmones skelbti šias žinias. Jis pripažino, kad „daugelis žmonių jų nesupranta arba ignoruoja, o kai kurie bando iškraipyti ar net pakeisti šių žinių prasmę“. Jis pabrėžė: „Kad galėtume skelbti pasauliui šias Dievo duotas žinias, turime jas suprasti ir priimti patys“.

Atitinkamai, Wilson ragino bažnyčios vadovus ir narius giliai studijuoti ir asmeniškai tikėti trijų angelų žiniomis ir leisti joms pakeisti savo širdis. Jis taip pat pasiūlė leisti Dievo Dvasiai pripildyti meile visus, kurie dalijasi šiomis žiniomis, panašia į Kristaus meilę ir naudoti tik Biblija pagrįstus metodus dalintis visais šių žinių aspektais.

Atėjo laikas „atgaivinti savo tarnystę, bažnyčią, organizaciją atgimimo ir reformacijos keliu, maldaujant Šventąją Dvasią atgaivinti mūsų dvasinį gyvenimą“, – sakė Wilson. Jis pabrėžė: „Nenuklyskite, nesijaudinkite ir nepraraskite budrumo, suvokdami, kodėl jūs esate Septintosios dienos adventistai“. Baigdamas savo pranešimą, Wilson pakartojo: „Aš raginu mūsų narius ir pasaulį neapsigauti. Stebėkime Jėzų, Jo Šventąjį Žodį ir tai, ką Jis mus ragina skelbti “.