ŠĖTONO AUKCIONAS

Silpnatiki, ko suabejojai?! (Evangelija pagal Matą 14, 31)

Norėčiau, kad kartu su manim pabuvotumėte įsivaizduojamame aukcione. Štai tokia scena. Šėtonas ką tik paskelbė savo blogio angelams aukcioną. Kad kuo daugiau pasipelnytų, jis nusprendė kaip įmanoma brangiau parduoti mišinius, paskatinančius įvairius nuodėmingus poelgius.

Aukcionas vyksta visą rytą ir iki pat popietės. Šėtonas šaukia: „Turiu mišinį melui. Ką jūs už jį siūlote? O štai ypa­tingas mišinys nesąžiningumui. Ką už tai duosite? Pilis, rūmus, dvarus? Kai užkariausime pasaulį ir įsiviešpatausime, ką jūs man žadate už godulystės ir išdidumo mišinį? Na? Taip, ką jūs siūlote?“

Kiekvienas mišinys buvo laikomas specialiame aukso inde, kurį gaubė ūkanota migla. Veikiai visi indai buvo par­duoti, išskyrus vieną. Blogio angelai šaukė: „Parduok ir šitą! Atiduosime už jį savo prabangiausius rūmus.“

„Ne, – atsakė šėtonas. – Šis mišinys skirtas tiems, kurie vadina save krikščionimis. Jis suveikia beveik visada. Jo veikiami, jie nebegali atsispirti nuodėmei.“

„Bent jau pasakyk, kas tai“, – mygė blogio angelai.

„Tai abejonės, – atsakė šėtonas. – Šis mišinys priverčia krikščionis suabejoti Dievo meile. Tai pats galingiausias ginklas. Šio mišinio niekada neparduosiu, nes galėdamas priversti krikščionis gyventi nežinomybės bei abejonių pa­saulyje, aš galėsiu paskatinti juos padaryti bet kokią kitą nuodėmę. Stokodami užtikrintumo, jie bus pažeidžiami.“

Šį mišinį šėtonas ne kartą taikė Jėzui dykumoje. Savo iššūkį Kristui jis pradėdavo žodžiais: „Jei Tu esi Dievo Sūnus..

„Ar tikrai, – tarsi klausė jis, – Tu esi Dievo Sūnus? Pažiūrėk į Save, Jėzau. Tu apdriskęs, nuvargęs ir alkanas. Tave išduoda Tavo išsekęs kūnas ir apdriskę, nešvarūs skarmalai. Tu tikrai negali būti Dievo Sūnus.“

Abejonė buvo šėtono strategija tada, ji yra jo strategija ir dabar. „Šėtonas pasiruošęs paslėpti visus Dievo palai­mintus pažadus. Jis trokšta atimti iš sielos kiekvieną vilties kibirkštėlę, kiekvieną šviesos spindulėlį. Bet jūs neturite leisti jam to padaryti“ („Kelias pas Kristų“, p. 51–52).

Kasdien pripildykite savo protą mintimis apie Dievo meilę. Mąstykite: „Dievas mane myli, aš esu Jo vaikas. Jis nenori, kad pražūčiau. Jis niekada manęs nepaliks. Dievas tiesiogiai man sako: „Amžina meile Aš pamilau tave“ (Jeremijo pranašystė 31, 3)“.

Markas Finlis