SKUBUS KVIETIMAS MELSTIS

Brangūs draugai,

Neabejotinai sekate dabartinius tarptautinius įvykius. Būtina melstis už mūsų brangius brolius ir seseris Rytų Europoje, Ukrainoje ir Rusijoje. Iššūkiai, kylantys dėl atviro konflikto, yra siaubingi. Tame pasaulio regione turime tūkstančius narių. Jiems reikia mūsų maldų ir visokeriopos paramos. Prašome laikyti juos ir jų šeimas savo maldose, kai meldžiamės už taiką šiame pasaulyje, kad trijų angelų žinia šiomis paskutinėmis žemės istorijos dienomis pasiektų kiekvienus namus ir širdį. Prašome melstis už mūsų pastorius, Bažnyčios narius, vadovus, studentus ir institucijas Ukrainoje, įskaitant mūsų aukštąją mokyklą Bučoje, esančią maždaug už valandos kelio nuo Kijevo, nuostabią kliniką/medicinos centrą Kijevo centre, mūsų leidyklą, Adventistų žiniasklaidos centrą, Ukrainos Unijos būstinę Kijeve, įvairių konferencijų būstines, šimtus bažnyčių ir daugybę mokyklų.

Kelerius metus gyvenau tame regione ir lankiau mūsų brangius Bažnyčios narius daugelyje Euro-Azijos Divizijų vietų, įskaitant Ukrainą, todėl mano širdis jiems labai artima. Jie yra ištikimi ir atsidavę septintosios dienos adventistai. Prašau melstis už jų drąsą ir krikščionišką liudijimą šiais labai sunkiais laikais. Tegul Dievo buvimas ir stiprybė būna juntami kiekvienam iš jų ir te pripildo juos ramybe, kai Jis veda juos per šią sunkią situaciją. Jo brangūs pažadai visada yra tikri, pavyzdžiui, Izaijo 26,3; Iz 41,10.13 ir Jozuės 1,9.

Šiandien beveik 300 Septintosios dienos adventistų pasaulinės būstinės Sidabriniame Springe, Merilando valstijoje, darbuotojų susirinko į specialią maldos sesiją „Town Hall“. Esame pasiruošę visomis išgalėmis padėti Europos ir Azijos skyriui, kuriam priklauso ir Ukraina. Padėsime moraline parama, patarimais, maldomis ir finansine pagalba. Šiuo metu ADRA ieško būdų, kaip teikti humanitarinę pagalbą šalyje, taip pat tiems, kuriems gresia pabėgėlio statusas.

Žinoma, Bažnyčia yra bejėgė savo žmogiškomis galimybėmis padaryti kokių nors apčiuopiamų pokyčių dabartinėje situacijoje, tačiau mes turime visą mums prieinamą galią per maldą ir visiškai pasikliaujame Visagaliu Dievu, kad jis įsikiš, kad sustabdytų kraujo liejimą ir atkurtų taiką.

Europos ir Azijos skyrius išsiuntė specialų pranešimą visiems Bažnyčios nariams visoje skyriaus teritorijoje nuo šiandien, vasario 24 d., iki kovo 4 d., 19 val. vakaro jungtis į vieningą maldos sesiją. Be to, šį šabą, vasario 26 d., visoje toje didžiulėje divizijos teritorijoje bus pasninko ir maldos diena. Kviečiu jus, kaip pasaulinės Bažnyčios šeimą, prisijungti prie mūsų brangiųjų brolių ir seserų Europos ir Azijos padalinyje šiuo ypatingu maldos laiku, kai melsime taikos ir prašysime, kad Dievo Dvasia valdytų situaciją.

Be to, prašome palaikyti mūsų žmones Kinijoje, kurie susiduria su vis didesniais apribojimais, mūsų narius Mianmare, kurie susiduria su represijomis, tūkstančius mūsų narių Pietų Sudane, kuriems gresia badas, tūkstančius mūsų narių Etiopijoje, kurie susiduria su konfliktais, ir daugelyje kitų sunkumų patiriančių vietų visame pasaulyje. Be abejo, tai yra netrukus įvyksiančio Kristaus sugrįžimo ženklai.

Turime malda maldauti Viešpatį už taiką ir padrąsinimą mūsų brangiems Bažnyčios nariams Eurazijos padalinyje ir visame pasaulyje. Tegul Viešpats atneša išgydymą ir taiką į visas sudėtingas aplinkas visame pasaulyje. Žinome, kad Jėzus netrukus ateis! Kokią palaimingą viltį turime, nes saugiai ilsimės Jo rankose. Dėkojame už jūsų maldas.

Tedas N. C. Vilsonas, prezidentas

Septintosios dienos adventistų bažnyčia