SUNKU, BET TUO PAT METU IR LENGVA

Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29).

Dar viena priežastis, dėl kurios sunku būti išgelbėtam, yra ta, kad būtina kasdien patirti atsivertimą. Tai ir yra kryžius žmogaus širdžiai. Su tuo kovojo netgi apaštalas Paulius ir sakė, kad kiekvieną dieną jis jautė skatinimą daryti tai, kas prieštaravo Dievo valiai. Kai kurie ma­no, kad jam kildavo noras blogai elgtis, bet tai ne visiškai teisinga. Jis norėjo gyventi savaip, būti nepriklausomas nuo Dievo. Dėl to jam reikėjo ilgai kovoti. Pagaliau jis pasistengė ir prisiminęs praeitį galėjo pasakyti, kad jis be priekaištų vykdė Įstatymo reikalaujamą teisumą, ir iš tiesų, jis buvo visai pavyzdingas fariziejus.

Mūsų ketinimai daryti blogį pasikeičia, kai pradeda veikti visa atnau­jinanti dieviškoji jėga. „Kai apsivelkame Kristaus teisumu, mes jau nebesižavime nuodėme, nes mumyse jau veikia Kristus“ (Iš žurnalo „Review and Herald“, 1890 03 18). Bet niekada, per visą savo gyve­nimą mes neišsivaduosime iš noro būti nepriklausomiems nuo Dievo. Tai kova, kuri vyksta nuolat. Kiekvieną dieną pripažinti, kad reikia Dievo ir būti nukryžiuotam kartu su Kristumi – krikščioniui labai skausmingas procesas. Neteisinga yra sakyti, kad lengva ateiti pas Kristų ir priimti Jo siūlomą ramybę kaip dovaną, neteisinga sakyti, kad lengva imti ant savo pečių Jo jungą, kurį Jis pats vadino lengvu. Sunku ateiti pas Kristų, kad priimtume Jo ramybę. Sunku imti ant savo pečių Jo jungą, kuris yra lengvas.

Jei tik mes pajėgtume suprasti, kad kai Jėzus vėl ateis, viskas, kas šiandien taip labai vertinama, nebeteks savo vertės! Tada viskas pa­sikeis. Namai, žemės, automobiliai, darbas, išsilavinimas – viskas pra­ras dabartinę vertę, kai ateis Kristus. Jei tik mes galėtume suprasti tai šiandien ir pasakytume „Viešpatie, padėk man sužinoti, kaip ateiti pas Tave ir paimti ant savo pečių jungą, kuris yra lengvas.“ Lengvas? Taip. Lengvas palyginus su tuo, ką siūlo pasaulis. Jis sunkus užsispy­rusio žmogaus širdžiai, bet lengvas, jei mes galvosime apie amžinybę. Tad priimkime Jėzaus kvietimą ateiti ir rasti atgaivą savo sieloms.

Morisas L.Vendenas