SUNKU BŪTI IŠGELBĖTAM

Morisas L.Vendenas

Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda (Mt 7, 14).

Mes kalbėjome apie tai, kaip sunku būti pasiklydusiam ir apie tai, kad kelias žemyn – tai nelengvas ir platus kelias, kuriame nėra kliūčių. Mes kalbėjome ir apie tai, kad Dievas naudoja kai kurias didžiai veiksmingas priemones, kad šis kelias žmogui būtų kuo sunkesnis. Bet kad niekam nesusidarytų klaidingas įspūdis, esą būti išgelbėtam visiškai lengva, reikia dar apsvarstyti teiginį, kad išgelbėjimo kelias tam tikra prasme taip pat yra sunkus. Šian­dieninis mūsų samprotavimas pagrįstas Jėzaus Kristaus žodžiais: „Ankšti vartai ir siauras kelias į gyvenimą.“ Kodėl išgelbėjimas yra sunkiai pasiekiamas tikslas, jei Dievas daro viską, kad mus išgel­bėtų? Kaip reikia suprasti žodžius, kad tik nedaugelis suranda amžinąjį gyvenimą?

Biblijoje galima rasti tekstų, kuriuose kalbama apie tai, jog Die­vas sudomintas išgelbėti kiekvieną žmogų. Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasau­lis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3,17). Čia kalbama apie visą pasaulį. 1-ame laiške Timotiejui (2, 4) rašoma, kad Dievas trokšta išgelbė­jimo visiems žmonėms. Apaštalų darbuose duodama ištrauka iš Senojo Testamento: lr kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas (2,21). Pagaliau Apreiškime Jonui pasakyta, kad kas trokšta, teateina (22,17). Dievas neskaičiuoja, kiek žmonių Jis negalės įsileisti į dangų; Jis nori matyti kuo daugiau žmonių, ga­linčių patekti į dangų.

Išsigelbėti nesunku, jei mums nesunku ateiti pas Viešpatį. Jei mes pas Jį ateisime, Jis suteiks mums ramybę, jei užsidėsime ant savo pečių Jo duotą naštą, pajusime, kokia ji lengva. Taigi, sunku ar lengva būti išgelbėtam? Į šį klausimą ilgai galėtume ieš­koti atsakymo. Aš ryšiuosi pasakyti štai ką: jei kartą atėję pas Jėzų nuolat pas Jį ateiname, tai būti išgelbėtam – lengva. Išgel­bėjimas tampa sunkus, kai mes pas Jėzų neateiname ir nebe­sistengiame ateiti. Išgelbėjimas būna sunkiai pasiekiamas, kai manome esant sunku artimai bendrauti su Jėzumi. Tam reikalinga kova ir žygdarbis. Bet Biblijoje tai vadinama gerąja tikėjimo kova.