TARNAVIMAS KITIEMS

Pėdsekiai -> 4 Metai – ŽVALGAS

Šio  skyriaus tikslas yra suteikti galimybę žvalgams tobulinti sugebėjimus ir patirti džiaugsmą dalinantis krikščioniškomis tiesomis.

 • Reikalavimas Nr. 1

Jūsų vadovui padedant, bent vieną kartą sudalyvaukite dviejose skirtingo tipo evangelizacinėse programose.

Klasės susitikimai: du 

Tikslas

Suteikti žvalgui galimybę sudalyvauti ir patirti dalinimosi Evangelijos žinia jaudulį įvairiose evangelizacinėse programose. 

Paaiškinimas

Vadovai pastebės, kad žvalgai yra pakankamai imlūs evangelizaciniams tarnavimams, bet svarbu suplanuoti veiklas grupėms, o ne kiekvienam asmeniškai. Iš pradžių pasirodys nenoras individualiai eiti prieš publiką į priekį. Todėl vadovai lai pamąsto apie evangelizacinį tarnavimą grupėmis minimum 2-4 žmonės, tai padės išlaikyti evangelizacinius tarnavimus kaip natūralų, normalų gyvenimo būdą.

Papildoma informacija mokytojui/ instruktoriui

Mūsų smegenys turi du reagavimo mechanizmus. Viena reakcija yra teigiama, atpažįstama tokiomis reakcijomis kaip pripažinimas, priėmimas, ieškojimas, augimas ir reformacijos. Kitas pagrindinis reagavimas yra neigiama reakcija,  atpažįstama tokiomis reakcijomis kaip  gynybinė, neigimo, slopinimo ir atmetimo. Protas gali reaguoti neigiamai net į tiesą, tai priklauso nuo tiesos pateikimo būdo. 

Proto sugebėjimas suvokti ir priimti tiesą yra tiesiogiai proporcingas tikėjime ar gyvenimo būde  pasikeitimo laipsniui paskatintam medžiagos, su kuria susiduriama. Informacija, kuri reikalauja tikėjimo ar gyvenimo būdo pasikeitimo, yra grėsmė ego struktūrai, kuri gamina automatinę gynybinę, neigiamą reakciją. Branduolinis amžius stipriai paveikė žmogaus savivertę. Dalykai, kuriuos jis prilygindavo saugumui ir savigarbai, nepaisant jo pastangų, žlugo. Žinoma nebūtų išmintinga kelti grėsmę jo jau beveik sugadintam ego su dvasinėmis tiesomis.

Laikykitės tokio mąstymo, nes tai susiję su Evangelijos skelbimu, kuri krikščionių tikėjimu yra dangiškasis pavedimas. Pradinis požiūris su išskirtiniu biblijiniu mokymu daugeliu atveju reikalauja radikalaus tikėjimo ir gyvenimo būdo pasikeitimo. „Visus tuos metus aš klydau“ – požiūris, kuris naikina ego, galiausiai nedelsiant iššaukia gynybinę neigiamą reakciją. Tokia reakcija yra natūrali, nes protas save gina.

Priešingai, kai protas susiduria su Dievo asmeninės meilės sąvoka, asmens savivertė ir savigarba yra sustiprinamos, nedelsiant sukuriama teigiama priėmimo reakcija. Gyvenimą keičiančios biblijinės tiesos  dabar tampa nuostabia meilės atsako galimybe , o ne grėsme. Įgimtos teigiamos proto jėgos yra išlaisvinamos, atveriami nauji supratimo ir suvokimo horizontai.

„Dievo idealas savo vaikams siekia aukščiau už aukščiausią žmogaus mintį.“ Ugdymas 19 p. (Education, p. 18)

„Jei Dievo Žodis būtų tyrinėjamas taip, kaip reikia jį tyrinėti, žmonės būtų išmintingesni ir tauresni, jų siekiai būtų pastovesni, ką retai galima pamatyti šiais laikais.“ Kelias pas Kristų 74 p. (Steps to Christ, p. 90).

 „Tas, kuris nuoširdžiai, su mokytis nusiteikusia dvasia, tyrinėja Dievo darbą, siekdamas suvokti jo tiesas, susilies su jo Autoriumi; o žmogaus tobulėjimo galimybės neribotos, nebent jis pats nuspręstų padėti tam tašką.“ Ugdymas 143 p. (Education, p. 125.)

Mokymo metodai

 1. Įvardinti problemas, su kuriomis žvalgai gali susidurti mokykloje.
 2. Pateikti šias problemas grupės aptarimui ir sprendimų suradimui. Pasiklauskite patarimų bažnyčios pastoriaus ar jaunimo vadovo, jei jaučiate, kad į kai kuriuos dalykus nepavyko tinkamai atsakyti.
 3. Aptarkite elgesį ir santykius, kurie skatina teigiamą liudijimą bei sumažina patiriamą veiksnių ar draugų spaudimą. 
 4. Aptarkite ir pasidalinkite savo tikėjimo pasidalinimo idėjomis.

Krikščioniškas tarnavimas

 1. Kelti susidomėjimą visuomenei skirta poilsio programa vaikams, jaunimui ir suaugusiems (hobiai, rankdarbiai, užsiėmimai lauke, žygiai, tarpkultūriniai festivaliai).
 2. Darbas institucijose (spausdinimas, bendras darbas, žaidimų pravedimas, rankdarbiai, grojimas pianinu, vaikų priežiūra).
 3. Kas ketvirtį atlikti programą (ar dažniau, jei reikia).
 4. Gėlių auginimas padovanojimui.
 5. Skaitymo medžiagos tiekimas institucijoms.
 6. Padėti nuimti ar surinkti derlių.
 7. Vykdyti „Viešpaties laukai“ projektą.
 8. Bendradarbiauti bendruomenės apklausoje.
 9. Palaikyti bendruomenės projektą.
 10. Dirbti su nusikaltusiais nepilnamečiais.
 11. Apsilankyti kalėjimuose, pataisos namuose ir t.t.
 12. Ištyrinėti bendruomenės su sveikata susijusias problemas ir strategiškai suorganizuoti, kaip jas spręsti. 
 13. Skatinti gyventojus balsuoti.
 14. Dalyvauti ekologijos visuomenėje gerinime.
 15. Siųsti jaunimo grupes į mažas bažnyčias.
 16. Maisto ir aprangos dalinimas.
 17. Vaikų priežiūra.
 18. Tarnavimas vyresnio amžiaus gyventojams.
 19. Taisymo darbai.

Bažnyčios projektai

 1. Gerinti bažnyčios aplinką.
 2. Dalyvauti bažnyčios tarnavimo komitetuose.
 3. Būti aktyviu adventistų jaunimo organizacijos nariu.
 4. Dalyvauti bažnyčios rekonstravime ir kambario įrengime.
 5. Padėti pastoriui išdalinti medžiagą, gėles, paskambinti žmonėms, kitokius pavedimus.
 6. Išdalinti pakvietimus nepažįstamiems.
 7. Aplankyti užsidariusius žmones, daryti tokius gerus darbus, kaip skaitymas ir muzikos grojimas. Nuvesti juos į parduotuvę ir parnešti prekes.
 8. Prižiūrėti vaikus, kad tėvai galėtų sudalyvauti bažnyčios užsiėmimuose.
 9. Padėti bažnyčios sekretoriui.
 10. Pravesti programas, tarnavimus įvairiose institucijose (prieglaudos namuose, kalėjimuose ir t.t.)
 11. Parašykite istorijas apie bažnyčioje vykstančius įvykius į vietinius laikraščius ar bažnyčios laikraščius.
 12. Palaikyti bažnyčios pastatą švarų ir patrauklų.
 13. Pasirūpinti bažnyčios giesmynais, Biblijomis ir bažnyčios biblioteka.
 14. Pasirūpinti gėlėmis.
 15. Pasodini daržą, kurio derlių išdalintumėte alkaniems.
 16. Pradėti istorinių dalykų biblioteką.
 17. Padėti tarnavime vaikams: papasakoti istorijas, paruošti priemones, rinkti medžiagą ir duoti vaikams.
 18. Palaikyti bendravimą su asmenimis, kurie yra išvykę toli nuo namų.
 19. Padėti rūpintis bažnyčios transporto priemonėmis.

Pasaulinės misijos projektai

 1. Naudoti specialią misijos medžiagą veiklai pagal kokią nors temą.
 2. Gauti ir išsistudijuoti misionierių bibliografijas.
 3. Remti misionierių susivienijimą tam tikrą laiką ar tam tikroje tautoje.
 4. Skatinti pomėgius, kurie padėtų labiau suvokti pasaulį. Pavyzdžiui tokius kaip: susirašinėjimas su žmonėmis iš kitų šalių, pašto ženklų kolekcionavimas, kalbų mokymasis, kelionės.
 5. Remti „užjūrio dirbtuves“ – vieta, kur jaunimas gali siūti drabužius, taisyti žaislus ir rinkti daiktus, kuriuos išdalintų sunkiau gyvenantiems žmonėms.
 6. Užtikrinti, kad bažnyčioje būtų rodomi filmai bei kitos vaizdinės medžiagos, kurios skatintų rūpinimąsi kitais.
 7. Įkurkite pasaulio draugystės biblioteką knygų surinkimui.
 8. Prisidėkite prie viešosios bibliotekos interesų organizuodami specialią knygų, susijusių su tarptautiniais klausimais, kolekciją.
 9. Susisiekite su kitų tautų bažnyčios nariais, kad gautumėte informaciją apie jų tautą.
 10. Remkite studentą misionierių.
 11. Gauti reikiamus projektus misijos projektui.
 12. Iš pasirinkto misijos lauko surinkite ketvirčio naujienas.
 13. Kolekcionuokite dalykus iš viso pasaulio.

Tarnavimas ne bažnyčios nariams

 1. Sužinokite kas ir kur yra ne bažnyčios nariai (anketavimas).
 2. Praneškite ne bažnyčios nariams apie bažnyčios renginius.
 3. Numatyti reguliarią įvairią veiklą jaunimo, vaikų ir suaugusių rekreacijai, įtraukiant tiek ramų, tiek aktyvų laiką, atsižvelgiant į skirtingus skonius bei nuotaikas.
 4. Numatyti ir reklamuoti paslaugas bažnyčiose, kurios buvo uždarytos dėl to, kad mažai lankėsi žmonių. 
 5. Pradėkite kaimynystės maldos grupeles.
 6. Pradėkite Sabatos mokyklos atšaką (sekmadieninę mokyklą).
 7. Vystyti „įsitraukimo tarnavimą“, kad padėtume naujiems žmonėms įsitraukti ir dalyvauti įvairioje veikloje.
 8. Paruoškite bažnyčioje patalpas skaitymui, narių bendravimui, muzikos kambariui ir t.t. kur žmonės galėtų sutikti naujų draugų. 
 9. Aplankykite ne bažnyčios narius namuose, parodydami jiems nuoširdų, draugišką susidomėjimą, dalyvaudami jų „poreikiuose“ ir įtraukdami juos į bažnyčios funkcionavimą.
 10. Suorganizuokite bendruomenės bendravimą lauke šiltą dieną ar vakarą tose miesto vietose, kur retai būna vykdoma bažnyčios veikla.
 11. Suorganizuokite kaimynų susitikimą saldainių darymui, dėžių pakavimui išdalinti vargingiau gyvenantiems, Padėkos ar Kalėdų šventės pasiruošimui.
 12. Praveskite ar paremkime vaikų programas.
 13. Skatinkite visuomenės „patrulių“ programas.

Testavimo metodas

Dalyvavimas. Aprašykite evangelizacinę programą, į kurią buvai įsitraukęs, ir tavo požiūrį į tos veiklos vertę.

 • Reikalavimas Nr. 2

Su draugų pagalba praleiskite visą dieną (bent 8 val.) dirbdami bažnyčios, mokyklos ar visuomenės projekte.

Anksčiau išdėstytos mintys pateikia įvairias idėjas tarnavimo visuomenei ir evangelizacijai. Prieš tai buvęs reikalavimas koncentruojasi į  pasidalinimą Evangelija. Šis reikalavimas susijęs su dalinimusi ir gera valia. Taip pat apžvelkite „Tarnavimo visuomenei“ ženklą (9) http://youth.gc.adventist.org puslapyje. 

Testavimo metodas

Dalyvauti bent 8 val.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Atlikite „Krikščionio pilietybė“ ženklą, jei anksčiau nebuvo įvykdytas.

Krikščionio pilietybė

 1. Apibūdinkite tautinę, regioninę ar provincijos, adventistų jaunimo, pėdsekių ir krikščionišką vėliavas.
 2. Žinoti, kaip išstatyti tautinę vėliavą su dviem kitom vėliavom tokiose situacijose:
 1. Stovyklavimo metu.
 2. Pėdsekių dienos programa.
 3. Paradas.
 1. Parodyti kaip sulankstyti ir atiduoti pagarbą tautinei vėliavai. Paminėkite, kada ir kaip tai turėtų būti daroma.
 2. Paaiškinkite nacionalinio himno prasmę bei priežastis, ir mintinai pasakykite žodžius.
 3. Pristatykite  jūsų šalies piliečio teises ir pareigas.
 4. Suorganizuokite pokalbį su vietiniu ar regioniniu jūsų valstybės pareigūnu ir sužinokite apie jo pareigas.
 5. Parašykite vieno puslapio esė arba žodžiu pateikite dviejų minučių pranešimą apie įžymų jūsų šalies žmogų. Paminėkite, ką jis padarė, kad pelnytų pripažinimą.
 6. Atlikite vieną iš žemiau pateiktų variantų:
 1. Sudarykite dešimties įžymių jūsų šalies vadovų citatų sąrašą.
 2. Sudarykite dešimties įžymių istorinių jūsų šalyje vietų sąrašą.
 3. Sudarykite dešimties įžymių istorinių įvykių buvusių jūsų šalyje sąrašą.
 1. Apibūdink, ką gali padaryti kaip pilietis, kad padėtum savo bažnyčiai ir šaliai.
 2. Apžvelkite asmens pilietybės šalyje įgijimo žingsnius  ir sužinokite, kaip tai daroma.
 3. Mokėti paaiškinti valdymo procesą jūsų šalyje.
 4. Paaiškinti Jėzaus teiginio Mt 22, 21 prasmę. „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo  Dievui.”
 5. Paaiškinkite, kodėl jūsų šalyje yra sukurti įstatymai.