TARNAVIMAS KITIEMS

Pėdsekiai -> 6 Metai – VEDLYS

Šio  skyriaus tikslas yra skatinti asmeninį evangelizacinį darbą.

 • Reikalavimas Nr. 1

Kaip grupelė ar individualiai padėkite suorganizuoti ir sudalyvaukite vienoje iš žemiau paminėtų veiklų:

 1. Atlikite draugišką apsilankymą pas tuos žmones, kurie negali išeiti iš namų.
 2. Pasirinkite šeimą su poreikiais ir jiems padėkite.
 3. Bet kokia kitokia pagalbos žmonėms veikla, kurią patvirtina jūsų vadovas.

Klasės susitikimai: vienas 

Tikslas

Įgyti patirties asmeniniame evangelizaciniame darbe.

Paaiškinimas

Vedlio amžiaus grupės nariai gali nenorėti dalyvauti žmonių lankyme, prižiūrėti žmogų ar neturtingą šeimą vieni, jei  asmenys yra nepažįstami. Turi būti taip atidžiai parinkta komanda, kad būtų parodyta pagarba neįgaliam žmogui ar neturtingai šeimai bei pasiektas efektyvus rezultatas. Patirtis rodo, kad, jeigu neįgalus asmuo yra nepažįstamas paaugliams, tai geriau paaugliai, iš anksto susitarę, apsilankytų ligoninės pediatrijos padalinyje, jog patirtų susitikimo „jausmą“ kaip grupė. (Daug lengviau nukreipti lankymui po vieną ar po du žmones.)

Mokymo metodai

 1. Draugiškas apsilankymas gali būti skirtas įvairioms grupėms žmonių:
 1. Bendramoksliai
 2. Vaikai ligoninėje
 3. Vyresnio amžiaus žmonės
 4. Pasirinkdami asmenį ar šeimą, turite apmąstyti:
 1. Vyresnio amžiaus žmonėms padėti apsipirkti
 2. Skaityti neįgaliems žmonėms
 3. Aplankyti naujai besilankančius bažnyčioje
 4. Kitokia žmonių pasiekimo veikla gali būti:
 1. Prisidėti pinigų rinkime įvairiuose labdaringuose renginiuose (važiavimas dviračiu ar bėgimas ir t.t.) arba rinkti pinigus (nuo durų prie durų) ne adventistų labdaringoms organizacijoms.
 2. Apsilankyti vaikų ar globos namuose.
 3. Taip pat pažvelkite į idėjas, kurios išvardintos Žvalgų ir Keliauninkų klasėse.

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarime ir veikloje.

 • Reikalavimas Nr. 2

Dalyvaukite liudijimo kitiems paaugliams aptarime ir kažkuriuos dalykus pritaikykite praktiškai realioje situacijoje.

Klasės susitikimai: viena sesija

Tikslas

Vedliams padėti suprasti ir ugdyti jų liudijimo savo bendraamžiams potencialą.

Mokymo metodai

Perskaitykite „Šaltinio“ dalį ir parinkite medžiagą, kurią pristatysite savo grupei. Įtraukite paauglius į diskusiją.

Šaltinis 

 1. BENDRAVIMAS

Tave, krikščionį paauglį, paskyriau tavo gyvenamoje vietoje būti Mano liudytoju. Kada tik išgirsi iš Mano lūpų žodį, perduosi kiekvienam neišgelbėtam paaugliui Mano perspėjimą. Jei tariu neišgelbėtam paaugliui: ‘Tu turi mirti!’  o tu nekalbėsi, kad įspėtum tą neišgelbėtą paauglį mesti savo kelią, tai tas tikrai mirs dėl savo kaltės, tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos. Bet jei tu perspėsi neišgelbėtą paauglį, kad jis sugrįžtų iš savo kelio, o jis negrįš, tai mirs dėl savo kaltės, o tu išgelbėsi savo gyvastį.“

Šis Ez 33, 7.8.9 perfrazavimas nukreipia dėmesį į krikščionį paauglį ir jo aiškiai apibrėžtą atsakomybę. Mūsų užduotis susieti tokius krikščioniško gyvenimo privalumus kaip nuodėmių atleidimas, amžinasis gyvenimas ir t.t. su sielų laimėjimo atsakomybe. Dievo Žodis aiškiai apibrėžia šią atsakomybę.

Svarbus darbas yra padaryti krikščionį paauglį motyvuotu. Kiekvienas gimęs iš naujo paauglys turi bendravimo lauką. Dažniausiai tai yra jo mokykla. Čia jis daugiausiai praleidžia laiko. Čia yra jo, kaip krikščionio, liudijimo vieta. Jo galimybių laukas yra padalintas į segmentus.

 • Pažįstami bendraamžiai
 • Įsitraukimo sritis
 • Įtakos sfera

Misijos lauko pažįstamų sritis susijusi su paaugliais, su kuriais susitinkama, bet per daug nebendraujama.

Įsitraukimo sritis susijusi su specifiškesne paauglių grupe. Su jais daugiau bendraujama nei su pažįstamais dėl įsitraukimo į klubų, įvairių veiklų ir t.t. veiklą. Bendravimas yra daugiau asmeniškas.

Įtakos sfera yra šerdis draugų, su kuriais paauglys artimiausiai bendrauja. Su jais daugiausiai laiko praleidžia įvairiose veiklose. Tai yra sritis, kur jo liudijimas galėtų būti efektyvus.

Bendravimas su kitais yra veikimo sritis – paauglio atsakomybė, paminėta Ez 33, 7.

 1. Bendravimo būdas ir metodai

Bendravimo būdas ir metodai yra liudijimas. Nėra vieno kelio. Paaugliai pasakoja paaugliams, paauglys – paaugliui – tai yra logiškas biblijinis bendravimo metodas. Bendravimas yra efektyvus tik tada, jei yra reakcija.

Bendravimas apima:

 1. Bendravimas. Reikia dviejų žmonių, kad įvyktų bendravimas. Tam reikia kalbėtojo ir klausytojo.
 2. Prieinamumas. Prieš tai, kai pokalbis įvyks, kalbėtojas turi būti toje vietoje, kur yra klausytojų. Tam reikia būti ten, kur jų yra. Didysis paliepimas yra “Eikite“, kuris reiškia eiti ten, kur yra ne bažnyčios narių. „Ateikite pas mane“ yra Evangelijos kvietimas. Tai yra Kristaus asmeninis kvietimas.

Prieš „Ateikite pas mane“ turi būti „Eikite“.

 1. Kalba. Žodžiai yra bendravimo įrankiai. Kad liudijimas būtų efektyvus, turi būti naudojama tokia kalba, kurią klausytojas suprastų. Didžioji dalis mūsų religijos terminologijos yra nesuprantama tiems, kuriems liudijame, ir daugeliu atveju net nesuprantama tiems, kurie ją naudoja. Turime naudoti kalbą, kuri būdinga tiems žmonėms, kuriuos norime pasiekti.
 2. Supratimas. Asmuo, su kuriuo bendraujame turi būti suprastas. Turime priimti jį tokį, koks jis yra, o ne tokį, kokį norėtume, kad jis būtų. Krikščionis paauglys turi žinoti, kodėl paauglys, kuriam jis liudija, gyvena, elgiasi ir galvoja būtent taip. Tik suvokęs, gali tikėtis bendravimo.
 3. Kontaktas. Nelankantis bažnyčios paauglys turi būti sutiktas savo aplinkoje. Krikščionis turi apsisaugoti nuo minios, bet nebūti izoliuotas nuo jos. Standartų ar įsitikinimų kompromisas niekada neleistinas, norint pasiekti žmones, bet izoliavimasis neleistinas taip pat.
 4. Įsitraukimas. Gyvybingas, aktyvus susidomėjimas nelankančiais bažnyčios paaugliais yra svarbus. Prieš tai, kai įvyksta bendravimas, turi būti pastatytas draugystės tiltas.
 1. Perduodama žinia

Žinia yra tokia pati, kaip ir visada buvo. Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelija yra nesikeičianti. Šiandien ji yra tiek pat aktuali kaip ir pradžioje. Mes neturime dėl jos atsiprašinėti ar ginti ją. Mums tereikia ją tiesiog pristatyti ir leisti, kad mūsų gyvenimai pamokslautų apie ją. Ji nėra trapi ar pažymėta „Elgtis atsargiai“. Ji yra energinga žinia, kuri patrauks paauglius, jei jos jėga bus pateikta per gyvą pavyzdį.

Nesėkmės pasekmės, atsakomybės kaina yra didelė. Nepasisekimas išpildyti atsakomybę asmeninėje įtakos srityje veda prie tragiškų pasekmių. Anot Ez 33 nepasisekimas perduoti  ir atskleisti Evangeliją nepasiektam paaugliui reikštų jam mirtį bei pasmerkimą, o nesėkmę patyrusiam krikščioniui gailestį ir apmaudą dėl prarastos galimybės. Tai nėra klausimas, ar paauglys, kuriam liudijame, priima Kristų, ar ne; tai yra jo sprendimas. Tai klausimas, ar jis išgirs Evangeliją, ar ne; tai yra mūsų atsakomybė. Iš esmės mūsų krikščionys paaugliai turi būti sielų laimėtojais, o mes turime padėti jiems šioje svarbioje misijoje pristatyti Evangeliją savo gyvu liudijimu nepasiektiems paaugliams.

 1. PASIRUOŠIMAS LIUDIJIMUI

Viena svarbiausių jūsų krikščioniško gyvenimo funkcijų yra liudijimas – iš tikrųjų dalinimasis savo tikėjimu Jėzumi Kristumi su kitu paaugliu. Pats Jėzus Kristus veiks jumyse ir padės jums pasinaudoti jūsų paaugliška branda.

Pradėkite nuo paauglio pasirinkimo. Sukoncentravę savo pastangas į vieną asmenį, jūs išvengsite nusivylimo dėl pastangų pasiekti visus ir nepasiekimo nė vieno. Kai Viešpaties prašote dėl tam tikro žmogaus, būkite tikri, kad jūsų motyvai yra aiškūs. Kodėl norite liudyti? Ar dėl to, kad jums pasakė, jog turite liudyti? Ar jaučiatės įpareigotas? Ar jūs trokštate, kad tas žmogus taptų jūsų bažnyčios ar klubo nariu? Arba gal jums nuoširdžiai rūpi tas žmogus ir jo santykiai su Dievu? Būkite tikri, kad jūsų motyvas yra meilė, meilė Jėzui Kristui ir tam, už kurį Jis mirė. Prieš kalbant apie liudijimo modelį, nuoširdžiai įvertinkite save.

 1. Jūs kaip krikščionis
 1. Balansas yra jūsų liudijimo raktas.
 2. Balansas apima:
 1. Fizinė išvaizda. Kaip save prižiūrite, drabužiai ir bendras savęs pristatymas yra įvadinė liudijimo dalis. Būkite tvarkingi, modernūs, bet kuklūs, ne siekiantys kraštutinumų, bet gero skonio.
 2. Budrus protas. Nuolatos būkite ieškantys ir protiškai budrūs liudijimo galimybėms.
 3. Socialinis priėmimas. Negalite izoliuoti save nuo paauglių, kuriuos norite pasiekti Kristui. Turėkite omenyje, kad jūs NIEKADA nesumažinsite savo standartus ar įsitikinimus, kad pasiektumėte asmenį, ir tuo pačiu neizoliuosite save nuo bendravimo su tuo žmogumi. 
 4. Dvasinis sumanumas. Dvasinė įžvalga yra labai svarbu. Žinojimas tinkamos vietos ir tinkamo laiko liudijimui, žinojimas, kada kalbėti ir kada patylėti – tai svarbu bendravimui.  
 5. Balansas apima pavyzdžio įkūnijimą.
 1. Pozityvus pavyzdys. Išsiskyrimas iš kitų turi būti pozityvus, o ne negatyvus. Perteikite pozityvų Kristų. Įtikinimas turi būti, bet jis turi būti pozityvus.
 2.  Praktiškas pavyzdys. Įrodykite, kad krikščionybė veikia per jūsų pačių veiksmus bei požiūrį. Gyvenimas turi atitikti tai, ką jūs sakote. Jei krikščioniškas gyvenimas nepaveikė jūsų, tai jo jie irgi nenorės.
 3. Nurodytas pavyzdys. Jūs liudijimas turi būti nukreiptas į siekiamą paauglį.
 4. Jūs turite sugebėti bendrauti.
 1. Per gyvenimą – taip kaip gyvenate.
 2. Per lūpas – ką jūs sakote.
 3. Per kalbą – kaip bendraujate.
 4. Per mokymąsi – kaip pasiruošiate.
 1. Jūsų siekiamas paauglys
 1. Tikslas. Papasakokite apie savo tikėjimą Kristumi jūsų siekiamam paaugliui.
 2. Turėkite planą. Pasinaudokite prieinamumu – eikite pas jį, susipažinkite artimiau, tapkite jo draugu.
 3. Tai suteiks galimybę būti išgirstam.
 1. Ypatingas planas 
Tapkite artimesniaisLaimėkite teisę būti išgirstais.Supažindinkite su Evangelija.Laukite žalios šviesos.Būkite pasiruošę atsiliepimui.
 1. Tapkite artimesniais. Tiesiog laimėkite draugystę. Atminkite, kad tai, kas jį domina ir jam patinkančios veiklos gali būti sąlyčio tašku.
 2. Laimėkite teisę būti išgirstais. To raktas yra jūsų pavyzdys. Šių žingsnių metu neturite pamokslauti savo lūpomis, bet savo gyvenimu. Necituokite Rašto eilučių arba nenaudokite spaudimo taktikų. Jūs siekiate laimėti nesibaigiantį klausymąsi. (Išimtis, jei turite tik vieną galimybę paliudyti žmogui. Mokykloje liudijimo galimybė dažniausiai pasiekiama per ilgesnį laiką.)  
 3. Supažindinkite su Evangelija. Vis dar nepamokslaudami savo lūpomis, nuveskite į tą vietą, kur galėtų išgirsti Evangeliją pateiktą paprastai ir aiškiai tokia kalba, kurią gali suprasti ir pagal jo supratimo lygį.
 4. Laukite žalios šviesos. Liudijimas turėtų būti toks pat normalus dalykas kaip ir valgymas. Jei mes brukame savo liudijimą kitiems, mes netenkame jų pasitikėjimo ir pakenkiame savo liudijimui. Šventoji Dvasia nukreips mūsų liudijimą į asmenis ir dar daugiau, jei mes eisime pagal anksčiau išvardintus žingsnius, žalia šviesa mūsų liudijimui užsidegs ir durys liudijimui atsivers per mūsų siekiamo asmens užduotus klausimus. Kai juos užduos būkite pasiruošę.
 5. Būkite pasiruošę atsiliepimui. Jūsų liudijimo sėkmė ar nesėkmė nėra apibrėžiama tuo, ar jūsų siekiamas paauglys priima Kristų. Tai jo sprendimas. Tačiau, perėjus jūsų tikėjimo Kristumi žingsnius ir pristačius, kaip jis gali tapti krikščionimi, jūs laimėjote, būkite pasiruošę sprendimui ir būkite pasiruošę sumokėti tolesnę bendravimo pratęsimo kainą.
 1. Būkite atsargūs!
 1. Nebūkite nemalonūs.
 2. Nebūkite besiginčijantys.
 3. Nebūkite negatyvūs.
 4. Nebūkite netaktiški.
 5. Nenuvertinkite jūsų draugo tikėjimo.
 6. Nenaudokite nedraugiškos kalbos.
 7. Neikite liudydami į kompromisą (turime apsisaugoti, bet neizoliuotis).
 1. PASIRUOŠIMAS LIUDIJIMUI
 2. Jūsų būdas 

Kad tikrai laimėtumėte jūsų siekiamo paauglio pasitikėjimą, turite žinoti, kuo jis domisi. Domėjimosi sritis bendrai galima suskirstyti į keturias grupes:

 1. Fizinė: Ši grupė domisi sportu, mašinomis ir t.t.
 2. Protinė: Šie paaugliai yra intelektualūs, domisi mokslais, aplink juos esamu pasauliu ir t.t.
 3. Socialinė: Popamokinės veiklos, klubai ir t.t.
 4. Dvasinė: Paaugliai šioje grupėje yra pagrinde besilankantys bažnyčioje, bet nepasišventę krikščionys.

 Kai kurie jūsų draugai, gali tikti daugiau nei vienai grupei, o gal net ir visoms keturioms. Išsirinkite labiausiai tinkamas sritis ir naudokite jas kaip kontaktavimo tiltą. Susidomėjimas ją ar jį dominančiomis sritimis yra žingsnis pirmyn link liudijimo. Jūsų draugo laimėjimas Kristui prasideda nuo nuoširdaus rūpesčio ir susidomėjimo juo. Kai užmegsite draugystę, galėsite liudyti dėka abipusio supratimo ir pasitikėjimo. Ta abipusė veikla padaro priėjimą įmanomu.  

 1. Jo ar jos požiūris

Kai mėginate laimėti jūsų draugo pasitikėjimą ir pristatyti Jėzų Kristų per savo gyvenimą, galite tikėtis vieno ar kelių jo požiūrių. Kai jūs tai pamatote, atpažinkite reakcijos tipą ir jo atsakas bus patarimas, kokį sekantį žingsnį žengti.

Priėmimas – „Aš tai pirksiu“. Įmanoma, kad jūsų draugas priims Kristų, kai pirmą kartą išgirs Evangeliją. Tai nėra bendra taisyklė, bet daugelis paauglių priėmė Kristų iškart, nes Evangelija buvo įrodyta liudijančio asmens gyvenimu.

Smalsumas – „Mane tai užkabino“. Daugelis paauglių yra iš prigimties smalsūs. Jie ieško realybės ir tikrai nori daugiau sužinoti apie Kristų.

Abejonės – Daugelis jaunų žmonių ieško atsakymų, bet dėl tėvų, religinio pagrindo ir kitos juos supančios įtakos nenori įsitraukti. Jų požiūris „galėtų būti“. Abejonės taip pat gali būti faktoriumi. Taigi elkitės atidžiai ir pateikite atsakymus jų abejonėms.

Abejingumas – „Na ir kas“ paauglių požiūris šiandien yra tipiškas. Sunku su tokiu požiūriu, todėl svarbu, kad jūsų gyvenimas atitiktų Biblijos reikalavimams.

Atmetimas – Būkite pasiruošę galimybei išgirsti pasakymą „Atšok“. Tai yra įvykę ir tokių atvejų bus. Nenusimink, melskis ir  gyvenk toliau.

 1. Tavo elgesys

Krikščionio liudijimo modulis. 

Žodis – Yra tai, ką jūs pasakote. Kai paauglys vertins jūsų gyvenimą, jūsų kalba bus užuomina. Kas yra jūsų širdyje, galiausiai atsiskleis per lūpas. Daugelis iš jūsų nekalbėtų nešvankių juokelių ar dviprasmiškų istorijų, nesikeiktų, bet kaip dėl paskalų, linkėjimo blogo ir t.t.

Pokalbis – Tai visų pirma susiję su mūsų santykiais su ne krikščionimis. Kaip mes vykdome savo pareigas ir įsipareigojimus, laikomės žodžio ir t.t. yra mūsų krikščionybės matmuo.

Meilė – Tai yra motyvuojantis mūsų pavedimo vykdymo faktorius. 2 Kor 5, 14 yra raktas.

Dvasia – Tai susiję su mūsų požiūriu. Jūsų draugiškumas, prieinamumas ir šiluma bus lemiamais faktoriais.

Tikėjimas – Lk 1, 37 teigia, kad su Dievu nėra nieko neįmanomo. Jūsų tikėjimas (kuris yra tiesiog pasikliovimas Dievo Žodžiu) yra būtinas. Jūs ir Dievas sudarote daugumą!

Tyrumas – Jūsų nuoseklumas ir asmeninio gyvenimo standartai bus galutinis įrodymas Kristaus reikalavimų gyvavimo jūsų gyvenime. Išlaikykite save tyru.

 1. Jo kliūtys

Atsitiks taip, kad bus reaguojama į tavo elgesį. Nenustebk. Reagavimas būna išreiškiamas keturiais būdais:

Fizinis – Kai kuriose vietovėse asmenys dėl jų tikėjimo Kristumi buvo atakuojami fiziškai. Tai nėra bendra reakcija, bet pasitaiko.

Protinis – Tai dažna reakcija į elgesį. Tam naudojamas įrankis yra argumentavimas. Tu gali laimėti argumentavimą, bet pralaimėti liudijimą. (Kai kurie iš mūsų nėra net pakankamai pasiruošę, kad laimėtų argumentavimą!) Jis taip pat apima ir ginčą. Nesiginčykite.

Socialinis – Šis naudojamas visą laiką. Jei tavo pavyzdys užkabins jį, tai jis naudos seną socialinį triuką, pradės tavęs vengti.

Dvasinis – vienintelis atsakymas dėl dvasinės kliūties yra parodyti Evangelijos tikrumą per savo gyvenimą. Yra daug netikrų krikščionio pavyzdžių. Kristaus tikrumas tavo gyvenime bus pagrindiniu veiksniu kliūčių nugriovimui.

 1. Jo įtikinimas 

Galiausiai, daugeli atveju, jūsų pastovumas ne tik sugriaus kliūtis, bet taip pat įtikins per Šventąją Dvasią. Įtikinimas ateina per:

Dievo Žodį – Dievas gerbia savo Žodį. Be jo negali būti jokio įtikinimo. Dievo Žodis jumyse ir per jus yra derinys, kuris suteikia įtikinimo formulę. Jūs esate įrankis.

Šventąją Dvasią – Įtikinimo agentas. Šventoji Dvasia sukuria įtikinimą, paimdama jūsų nuoseklų gyvenimą ir pasinaudodama Dievo Žodžiu.

 1. Jūsų skelbimas

Ne kiekvienas liudijimas baigsis nauju krikščionimi. Ir atminkite, kad, jeigu asmuo atmeta jūsų pristatytą Kristų ir išgelbėjimo planą,tai nereiškia, jog jūs blogai liudijote. Jis nulemia savo likimą priimdamas arba atmesdamas Kristų. Jei jūs bendravote ir pasidalinote savo tikėjimu Kristumi savo draugui, tai jums pavyko liudyti, nepaisant to, koks bus draugo sprendimas. Tačiau, turite būti pasiruošę pristatyti Evangeliją tiems, kurie nori priimti Jėzų Kristų į savo širdį. Jei esate atkaklūs liudytojai, tai kas nors atsilieps. Štai ką jūs turite pasakyti savo draugui:

 1. Kas tu esi (Rom 3, 23).
 2. Ką padarė Kristus (Rom 6, 23).
 3. Ką turi daryti (Rom 10, 9-10).  
 1. Jo sprendimas 

Jums bus įdomu sužinoti, kad sprendimas yra pagrįstas:

Protu – Tai Evangelijos faktų suvokimas. Jis turi aiškiai suprasti Evangelijos faktus.

Emocijomis – Nors emocijos nėra dominuojantis veiksnys, jos vis tiek dalyvauja. Turi būti balansas tarp emocijų ir veiksnių. Meilė niekada nėra tuščia emocija, bet vėl gi tai nėra pagrindinis veiksnys. Turėkite omenyje, kad skirtingų asmenybių emocijos skirtingos.

Valia – faktų pripažinimas suteikia tikėjimo atsaką, kuris palenkia asmens valią pagal Dievo valią ir padaro įmanomu Kristaus priėmimą.

Jūs galite įvykdyti aukščiau išdėstytą planą:

 • Jei esate pasišventę (Jn 20, 21)
 • Jei esate priklausomi nuo Jo (Rom 6, 23)
 • Jei jūsų gyvenimas subalansuotas (Lk 2, 52)
 • JIS TAI PADARYS! (Mt 6, 33)

Testavimo metodas

Dalyvavimas aptarime.

Pažangesniems

Atlikite vieną iš sekančių:

 1. Atsiveskite du draugus bent į du susitikimus, kuriuos praveda jūsų bažnyčia.
 2. Padėkite suplanuoti ir sudalyvaukite bent keturiuose jaunimo evangelizavimo susitikimuose ar panašiose veiklose.