TIESOS ŠAUKLIAI IV DALIS

Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. (Psalmynas 51, 8)

Džonas Džeimsas (John James) įsteigė Septintosios dienos baptistų bažnyčią Bul Steik alėjoje, Vaitčapel kelyje, Londone. Ji tapo žinoma, kaip Miljardo bažnyčia.

1661 metų spalio 19 dieną, šeštadienį, Džeimsui pamokslaujant, į bažnyčią įsiveržė įstatymo sergėtojai, nutraukė pamaldas ir pareikalavo pamokslininko nulipti nuo sakyklos. Tačiau Džeimsas panoro užbaigti savo pamokslą. Gal­būt jis nujautė, kad tai paskutinis jo pamokslas. Tačiau pareigūnai nedelsdami nutempė jį nuo pakylos ir, apkaltinę išdavikiškais žodžiais prieš karalių, išsivedė iš bažnyčios.

Džeimsas buvo įkalintas Niugeito kalėjime. Praslinko mėnuo, ir jis stojo prieš Vestminsterio teisėjus. Nors neturė­jo jokių tikrų įrodymų, teismas apkaltino jį mėginimu nuversti vyriausybę ir karaliaus apšmeižimu. Džeimsas buvo pasmerktas pakarti.

1661 metų lapkričio 26 dieną jis buvo pririštas prie rogių ir gatvėmis nutemptas į Tiburną, egzekucijos vietą. Bu­deliui rengiantis atlikti savo pareigą, Džeimsas pradėjo kalbėti susirinkusiai miniai. Jo žodžių jie niekada neužmiršo.

Jis galingai pamokslavo apie savo viltį Kristuje, paskui karštai pasimeldė už visus susirinkusius. Liudininkai pri­siminė, kokie švelnūs ir kupini meilės buvo jo žodžiai, palyginus su šia siaubinga mirties vieta.

Džonas Džeimsas nėra ryški istorinė asmenybė. Jis nepradėjo jokio religinio judėjimo. Jis neatrado iš naujo pa­grindinių Evangelijos tiesų, kaip Džonas Viklifas ar Martynas Liuteris. Jis buvo tiesiog vienas iš daugelio tikinčiųjų, kurie kaip įmanydami išreiškė besąlygišką vienybę su Jėzumi Kristumi. Džonas Džeimsas buvo doras ir principingas žmogus. Jis negalėjo eiti į kompromisą su savo sąžine. Morališkai nestabilioje ir kompromisų pilnoje šiandieninio pa­saulio krikščionybėje Dievas šaukia vyrus ir moteris, kurie „trokšta tiesos ir nuoširdumo“. Šiandieniniame nuomonių įvairovės pasaulyje tik nedaugelis vadovaujasi sąžine ir dėl to išsiskiria iš daugumos. Viešpatauja moralinė anarchija. Daugelis krikščionių neturi tvirto dvasinio stuburo. Jų krikščioniškas charakteris stokoja Džono Džeimso tvirtybės.

Per šimtmečius aidų aidais atsikartoja už tiesą atiduotos gyvybės liudijimas. Šią žinią neša šventieji laiko vėjai. Išsaugokite tikėjimą. Išsaugokite tikėjimą. Išsaugokite tikėjimą.

Markas Finlis