VILTIS BEJĖGIUI NUSIDĖJĖLIUI

Morisas L.Vendenas

Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų (Rom 3, 11).

Muitininkai ir kiti visuomenėje niekinami žmonės susirinko pasi­klausyti Jėzaus. O fariziejai ir Rašto aiškintojai pasipiktinę kalbė­josi: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo.“ Ir tai buvo tiesa. Jėzus priima nusidėjėlius. Patys to nesuprasdami, fariziejai ir Rašto aiškintojai pasakė be galo svarbią tiesą.

Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt de­vynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrižęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!‘ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugs­mo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti“ (Lk 15, 3–7).

Avis nujaučia, kad yra pasiklydusi, bet ji nežino, kaip sugrįžti. Viena avis – tai mažiausia, kas apskritai gali būti prarasta. Ta be­jėgė avis klaidžios ir pražus, jeigu nebus surasta ir sugrąžinta atgal. Paklydusios avelės palyginime Jėzus kalba apie tai, kad išgelbėjimas ateina ne tada, kai mes ieškome Dievo, o tada, kai Dievas mūsų ieško. Mes ne visada galime būti tikri, kad žinome kelią pas Dievą. Mes netgi galime nesuvokti, jog pasiklydome. Tačiau Dievas mūsų ieško.

Mūsų Dievas nesišalina mūsų. Mums nereikia kažkur ieškoti Dievo, kuris, kaip mes įsivaizduojame, stengiasi išvengti susitiki­mo su mumis. Dievas, kuriam mes tarnaujame, yra ne toks. Mes tarnaujame ir šloviname Dievą, kuris ieškojo Adomo, pasislėpu­sio nuo Jo, Dievą, kuris ėjo kartu su Jokūbu, kai patriarchas bandė pabėgti, Dievą, kuris ėjo su Jona, kai pranašas sąmo­ningai vengė atlikti savo pareigą. Mūsų Dievas ėjo su Pauliumi Tarsiečiu, kuris priešinosi visiems įvykių, įvykusių Jeruzalėje, įrodymams, kurie vėliau jam sugėlė širdį. Užuot ieškojęs Dievo ir Kristaus, žmogus paprastai nuo Jo bėga. Netgi priėmę Dievą mes nuo pat pradžių esame linkę nuo Jo bėgti. O Jis vis eina su mumis. Dievas visada pirmasis imasi iniciatyvos. Taip pat ir šiandien Jis ieško kiekvieno iš mūsų.