ZACHIEJUS IŠLIPA IŠ MEDŽIO

Morisas L.Vendenas

Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas Šventasis, sako taip: „Šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu, kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą“ (Izaijo 57, 15).

Kai Kristus atėjo į Jerichą, Zachiejus jau buvo pasirengęs atsi­sakyti egoistiško, egocentriško gyvenimo. Jis pavargo priešintis Šventajai Dvasiai ir buvo pasiruošęs priimti ramybę, kurią siūlė Jėzus. Kai Zachiejus išgirdo, kad ateina Jėzus, jis prasigavo per minią ir įlipo į šilkmedį, kad Jį matytų.

Priėjęs prie medžio Jėzus žvilgtelėjo aukštyn ir pamatė Zachie­jų, kuris vylėsi, kad jo niekas nemato. Pamatęs jį Jėzus tarė: „Za­chiejau.“ Jis žinojo netgi to žmogaus vardą. Mes, žinoma, supran­tame, kad Jėzus niekad anksčiau nebuvo jo sutikęs, o vis dėlto Jis žinojo, kuo vardu tas muitininkas.

Jėzus niekada nepraeina pro šalį. Jis nėra šališkas. Su visais Jis elgiasi vienodai. Niekas neturi manyti, kad Jėzus gali jo ne­pastebėti ir praeiti pro šalį. Jis eina kartu su jumis, Jis eina kartu su kiekvienu žmogumi.

Ir Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“ (Lk 19, 5). Zachiejui reikėjo gerokai pavargti, kol jis įsiropštė į medį. O paskui jis iš jo nulipo ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Dvasiniame gyvenime dažnai atsi­tinka, kad norėdami kompensuoti savo dvasinio augimo trūkumus mes griebiamės veiklos, nukreiptos į išorinį religingumą.

Dvasinio gyvenimo Įstatyme kalbama apie tai, kad pirmiausia būtina nulipti žemėn, o tik paskui bus galima pakilti. Zachiejus su džiaugsmu priėmė Jėzų. Ir, kaip visada, minioje atsirado nepa­tenkintų. Jie pradėjo reikšti nepasitenkinimą tuo, kad Jėzus ketina eiti į svečius pas didelį nusidėjėlį. Kodėl Jėzus išsirinko šį nedo­rėlį ir ruošėsi pietauti pas jį? Kodėl Jis nepasirinko tinkamesnio žmogaus, gyvenančio Jeriche? Atsakymą į šį klausimą ir vėl duo­da mums Evangelija: Jėzus nuėjo į svečius pas nusidėjėlį. Jėzus priima nusidėjėlius. Jeigu taip nebūtų, tai nei jūs, nei aš negalėtu­me turėti vilties. Argi jums neteikia džiaugsmo suvokimas, kad Jėzus nori būti nusidėjėlių svečiu? Tai yra Geroji naujiena. Jėzaus Kristaus Evangelijos Geroji naujiena.