ĮVEIKITE SAVO BŪGŠTAVIMUS

ĮVEIKITE SAVO BŪGŠTAVIMUS

Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! (Evangelija pagal Luką 12, 32) Patricija visada buvo komunikabili moteris – buvo laiminga šeimos ratelyje, augino tris dukras, padėjo joms įveikti paauglystės pakilimus ir nuosmukius. Tačiau dabar visos jos ištekėjo ir išėjo gyventi kitur, o vyras vis labiau pasinėrė į verslą. Patricija vis dažniau vakarais likdavo…

Read MoreLong right arrow

Dievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“(Zach 10, 1) „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“(Lk 11, 13) „O Globėjas Šventoji…

Read MoreLong right arrow

Kvietimas misionieriškai tarnystei

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane.“ (Mato 25, 35–36) Knygoje „Gydymo tarnystė“ mes skaitome: „Mes privalome…

Read MoreLong right arrow

10 DIENA DIEVO ŽMONĖS, LIKUTIS IR MALDA

„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“(Apreiškimo 14, 12)Galutinis tikslas Trijų angelų žinia turi vieną pagrindinį tikslą: paruoši žmones Jėzaus antrajam atėjimui. Ši Dievo įkvėpta žinia pasiekia kulminaciją Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 14, 12), kai Jonas paaiškina galutinį Dangaus siųstos pabaigos laiko žinios supratimo ir priėmimo rezultatą. Apaštalas teigia, kad ši žinia…

Read MoreLong right arrow

9 DIENA ŽVĖRIES ŽENKLAS IR MALDA

„Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios ‘Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai! Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu; Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis.’“ Ir dar kartą jie skelbė: ‘Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!‘ “Dvidešimt…

Read MoreLong right arrow

DVASINĖ STIPRYBĖ SIBIRO KALĖJIME

Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją Tavyje. […] Eidami jie stiprėja. (Psalmynas 84, 6. 8) Už savo tikėjimą pastorius Michailas Azarozas atsidūrė Sibiro koncentracijos stovykloje. Sausakimšoje kameroje, kurioje jis gyveno, buvo kraujo ištroškęs milžinas, vardu Jura. Jis su savo gauja leido laiką terorizuodami kitus be­laisvius. Pastoriaus Michailo jie niekada nelietė, tačiau aukų klyksmai ir dejonės…

Read MoreLong right arrow

8 DIENA KRITO, KRITO DIDŽIOJI BABELĖ!

„Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. O jis šaukė skambiu balsu: ‘Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.‘“ (Apreiškimo 18, 1–2) Antrojo angelo žinia Trijų angelų žinia, esanti Apreiškimo 14 skyriuje, turi ypatingą…

Read MoreLong right arrow

7 DIENA TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA, SABATA IR MALDA

„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros .“ (Izaijo 56,5–7) Sukurti tam tikram…

Read MoreLong right arrow

6 DIENA PASITIKĖJIMAS DIEVO TEISINGUMU IR MALDA

„Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas Jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti Jo akivaizdoje. Iš meilės, palankios savo valios nutarimu, Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti Jam įsūniais.“ (Efeziečiams 1, 3-5) Teismo valanda atėjo Pirmojo angelo žinia iš…

Read MoreLong right arrow

5 DIENA PAKLUSNUMAS DIEVUI IR MALDA

„Mes tvirtai pasitikime Juo: nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mus išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį ko tik esame prašę.“ (1 Jono 5, 14–15) Mes silpni, tačiau Jis Visagalis Trijų angelų žinia kviečia mus paklusti Dievui. Pirmojo angelo žinioje kalbama: „Jis šaukė galingu…

Read MoreLong right arrow

SPRĘSKITE PROBLEMAS TAIP, KAIP NORI DIEVAS

Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. (Evangelija pagal Matą 18, 15) Į dekano Morgano kabinetą vis plūdo nusiskundimų srautas. Jis negalėjo dirbti savo darbo. Atrodė, jog pas jį randa kelią kiekvienas nesantaikos kėlėjas studentų bendrabučiuose. Koridoriuose nuolat murmėjo nepatenkintieji. Ir niekaip nebuvo…

Read MoreLong right arrow

4 DIENA DIEVO MISIJA IR MALDA, II DALIS

„Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos…

Read MoreLong right arrow

3 DIENA DIEVO MISIJA IR MALDA, I DALIS

„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“(Apaštalų darbai 1,8) Neįtikėtinas pažadas Trijų angelų žinia yra skubus kvietimas atlikti Dievo mums patikėtą darbą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad paskelbti Evangeliją visam pasauliui yra neįmanoma užduotis, tačiau,…

Read MoreLong right arrow

2 DIENA AMŽINOJI EVANGELIJA IR MALDA

„Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją.“(Apreiškimo 14, 6) Nepaprastai svarbus pranešimas Apreiškimo knygoje 14, 6–12 Dievas apreiškė žemės gyventojams nepaprastai svarbią žinią, trijų angelų žinią, skirtą mūsų laikmečiui. Su šia žinia mus supažindina apaštalas Jonas, jo tremties Patmo saloje metu. Prieš…

Read MoreLong right arrow

RAMYBĖ PER AUDRĄ

Vakare, auštant ir vidudienį skųsiuosi ir vaitosiu, ir Jis išgirs mano balsą. Parves mane sveiką iš mūšių, kuriuose kovoju su tokia daugybe priešų. (Psalmynas 55, 18–19) 1943 metų vasario 3 dieną Šiaurės Atlante į laivą „Dorčesteris“ atsitrenkė torpeda. Pilnas Amerikos kareivių, keleivinis laivas greitai pradėjo grimzti į vandenį ir virsti ant dešinio borto. Ant denio…

Read MoreLong right arrow

1 DIENA MALDOS SVARBA

„[…] jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11,13) Sudėtinga užduotis Gyventojų kiekis pasaulyje nuolat didėja. Naujausi duomenys apie gyventojų skaičių rodo, kad šiuo metu, susispaudę šiame besisukančiame rutulyje, vadinamame „Žeme“, kuris skrieja kosmose 67000 mylių (107826 km/val., vert. pastaba) per valandą greičiu, gyvena 7,8 milijardo žmonių. Kasdien gimsta maždaug…

Read MoreLong right arrow

DEŠIMT MALDOS DIENŲ 2022 m. sausio 5–15 d. d. TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA – KVIETIMAS MALDAI Įvadas

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai: „Dešimt maldos dienų… jos iš tikrųjų pakeitė mano…

Read MoreLong right arrow

DĖKINGA ŠIRDIS

Artinkimės prie Jo su padėka. (Psalmynas 95, 2) Dėkingumas gali nueiti ilgą kelią jūsų geros savijautos ir streso sumažinimo link. Būti dėkingi mes galime mokytis ir tada, kai viskas klostosi gerai, ir ištikus nelaimei. Kartą prieš daugelį metų banditai apiplėšė į gretimą miestą keliaujantį anglą pamokslininką. Tą vakarą jis savo sąsiuvinyje užrašė: „Šiandien aš buvau…

Read MoreLong right arrow

DIEVO RANKOSE

Kas turi Sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo. (Jono pirmas laiškas 5, 12) Aš sutikau Peterį Gdanske, Lenkijoje. Jo motina buvo pasišventusi krikščionė ir kasdien meldėsi už savo sūnų. Kai 1987 metais atvykau į Gdanską, kad Lenino vardo teatre pravesčiau seriją evangelistinių susirinkimų, berniuko mama paprašė: „Pastoriau, pasimelskite už mano…

Read MoreLong right arrow

TOMAS DŽEFERSONAS IR MŪSŲ PAREIGA DIEVUI

Jis atidavė Save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir Sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams. (Laiš­kas Titui 2, 14) Tomo Džefersono (Thomas Jefferson) memorialas yra gana įspūdingas monumentas. Vaikštinėdamas tarp jo įspūdin­gų kolonų nusižemini, įsivaizduodamas žmogų, kuris taip sunkiai dirbo, kad Amerika taptų tikrai demokratinė šalis. „Visi žmonės […] yra apdovanoti savojo…

Read MoreLong right arrow