TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

TIKĖJIMAS LIEPSNOSE

Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. (Laiškas efeziečiams 6, 16) Reformacijos laikotarpiu Dievas pakėlė vyrus ir moteris su įvairiais talentais, kad vadovautų galingam dvasiniam judėjimui. Propaguojant reformą, vadovauti ėmėsi trys universiteto mokslininkai. Puikus jaunas mokslininkas Nikolas Ridlis (Nicholas Ridley) pradėjo rašyti apie būtinybę sugrąžinti žmonėms Evangeliją. Jo kolega Hugas…

Skaityti daugiauLong right arrow

LIUDIJIMAS SUNKIU METU

Pirmiausia žmonės pakels prieš jus rankas ir ims jus persekioti. Dėl Mano vardo tąsys jus po sinagogas ir kalėjimus, ve­džios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. (Evangelija pagal Luką 21, 12–13) Dievas dažnai išnaudoja mūsų sunkiausias situacijas, kad pasiektų geriausių rezultatų. Jos dažnai paliudija apie mūsų tikėjimą. Taip buvo ir praėjusiais šimtmečiais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

BEBAIMIS TIKĖJIMAS

Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir ateiviai. (Laiškas hebrajams 11, 13) Tikėjimas žvelgia anapus to, kas yra, – į tai, kas bus. Tikėjimas kiekviename išbandyme įsikimba į Dievo ranką. Prisiminkite Henrio Arnaudo (Henri Arnaud) ir jo vadovaujamos valdiečių grupuotės tikėjimą.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PALAIMINTA VILTIS – GERESNĖ VILTIS

Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo – ir įvedama geresnė viltis, kuria priartėjame prie Dievo. (Laiškas hebrajams 7, 19) Vieną gražią vasaros dieną tėvas ir jo devynerių metų dukra maudėsi vandenyne. Jie kurį laiką taškėsi bangose, kai staiga su nesuvokiama jėga pradėjo kilti vanduo. Jis greitai nunešė mergaitę tolyn į vandenyną. Tėvas nebegalėjo jos pasiekti.…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAVOJINGA ILIUZIJA

Kaip debesis pamažu nyksta ir praeina, taip žengiantis žemyn į šeolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįš, jo namai daugiau jo nebepažins. (Jobo knyga 7, 9–10) XX amžiaus septintajame dešimtmetyje Džeimsas Paikas (James Pike), Niujorko episkopalinis vyskupas, nuspren­dė, jog gali bendrauti su mirusiais. Po savo sūnaus Džimio savižudybės jis niekaip negalėjo nurimti, ir jam…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRISIIMKITE ATSAKOMYBĘ

Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs – gera ar bloga. (Antras laiškas korintiečiams 5, 10) Savo bažnyčios vaikų darželyje Bilis buvo keturmetis siaubūnas. Jis stumdydavo kitus mažylius, parversdavo juos ant žemės, spardydavo ir apskritai versdavo viską aukštyn kojomis. Kartą auklėtoja jo paklausė: „Bili,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS ATGAIVINA MANO GYVASTĮ

Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui. (Psalmynas 23, 3) Mano kabineto durys staiga plačiai atsivėrė. Į vidų įsiveržė griežto veido jaunuolis netvarkinga barzda. Išsigandęs, kad jis mane užpuls, žingtelėjau atatupstas. Tarp mudviejų įsiterpė mano vertėjas į rusų kalbą. Įsiveržėlis pradėjo mojuoti rankomis ir rusiškai kažką gyvai kalbėti. 1992 metų…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTYKLOS RAMYBĖ

Tad du nekintami dalykai, kuriuose neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, ieškančius prieglobsčio mums duotoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun. (Laiškas heb­rajams 6, 18–19) Prieš kelerius metus medikai išsiaiškino streso poveikį centrinei nervų sistemai. Jie uždarė garde ėriuką ir apsu­po jį elektros šoką sukeliančiais prietaisais.…

Skaityti daugiauLong right arrow

SAUGOMI SUNKIĄ AKIMIRKĄ

Mylėkite VIEŠPATĮ, visi Jo ištikimieji! VIEŠPATS saugo ištikimuosius. (Psalmynas 31, 24) Pareigūnai rado jauną jūrininką Geritą Kornelį (Gerrit Corneliss) dirbantį baržoje. Nusivedę į miesto rotušę, jie jį apklausė ir liepė atsisakyti savo tikėjimo Naujuoju Testamentu. Geritas nesutiko. Jis neteiksiantis jiems informacijos, kuri padėtų areštuoti jo draugus tikinčiuosius. Jis buvo suriš­tas, pakabintas ant rankų ir taip…

Skaityti daugiauLong right arrow

POILSIS DARBOHOLIKAMS

Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokyki­tės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. (Evangelija pagal Matą 11, 28–29) Henris sparčiai kopė į pačią Čikagos verslo pasaulio viršūnę. Jis prekiavo nekilnojamu turtu miesto centre ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO RAGINIMAS GRĮŽTI

Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau“. (Evangelija pagal Luką 15, 18) Liza gyveno gražioje Oahu saloje Havajuose. Gyvenimas rojų primenančioje saloje buvo kaip sapnas, kol vieną rytą jos vyras pasakė: „Mieloji, einu į žygį“ ir nebegrįžo. Vienišas kalnuotoje vietovėje, Hankas kopė į vieną iš virtinės vulkanų ir paslydo. Po jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

AR DAUGUMA VISADA TEISI?

Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Evangelija pagal Matą 7, 13–14) Savo veikimu Dievas gali nustebinti net pastorius. Kartais Jis pastato mus akis į akį su tiesa. Sukrečia mus. Priver­čia prabusti iš…

Skaityti daugiauLong right arrow

STIPRYBĖ SUNKIU METU

Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi. (Laiškas kolosiečiams 1, 23) Džordžas nesutiko eiti į kompromisą. Atradus Dešimties įsakymų Įstatymą, sabatos tiesa apkaltino jį. Jis nuspren­dė, kad, nors, kiek jam žinoma, niekas pasaulyje sabatos nešvenčia, jis bus ištikimas savo sąžinei. Kadangi Džordžas…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI IV DALIS

Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties ligi širdies gelmių. (Psalmynas 51, 8) Džonas Džeimsas (John James) įsteigė Septintosios dienos baptistų bažnyčią Bul Steik alėjoje, Vaitčapel kelyje, Londone. Ji tapo žinoma, kaip Miljardo bažnyčia. 1661 metų spalio 19 dieną, šeštadienį, Džeimsui pamokslaujant, į bažnyčią įsiveržė įstatymo sergėtojai, nutraukė pamaldas ir pareikalavo pamokslininko nulipti…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI III DALIS

Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes, kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po Savųjų. (Laiškas hebrajams 4, 9–10) Reformacijos laikotarpiu daugelis priėmė Biblijos tiesą apie sabatą. Kitas garsus disidentas, kuris tuo įsitikino, buvo Teofilis Brabornas (Theophilus Brabourne). Jis pastoriavo XVII amžiaus viduryje, ir jo bažnyčioje buvo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI II DALIS

Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano įsakymų. (Evangelija pagal Joną 14, 15) 1662 metais Dorčesterio kalėjime už savo nekonformistinius įsitikinimus buvo uždarytas tarnautojas, vardu Fran­cis Bamfildas (Francis Bampfield). Bamfildas buvo vienas iš garsiausių pamokslininkų savo gyvenamajame Anglijos regione. Jis buvo išsilavinęs, kilnus ir pasišventęs žmogus. Tačiau visa tai valdininkams buvo nesvarbu. Jų nuomone, jis turėjo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI I DALIS

Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.(Jeremijo pranašystė 29, 13) Vaikystėje lankydamas šv. Patriko mokyklą Norviče, Konektikute, aš dar nežinojau, kad Airijos Patrikas padėjo sabatos šventimo pagrindus Britų salose. Šis penkioliktojo amžiaus jaunuolis Romos provincijoje, Galijoje, išgirdo skelbiant Kristaus Evangeliją. Patrikas priėmė ją kaip Dievo tiesą ir veikiai pajuto pašaukimą skelbti…

Skaityti daugiauLong right arrow

SĄJUNGOS VĖLIAVA

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) XVII amžiaus pradžioje Dorotėja Treisk (Dorothy Traske) vadovavo privačiai Londono mokyklai. Ilgas norinčiųjų joje mokytis sąrašas liudijo apie jos, kaip mokytojos, populiarumą. Misis Treisk ir jos vyras Džonas buvo puritonai. Puritonai buvo įsitikinę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

Adventistų bažnyčios siūlomą aukštąjį išsilavinimą bus galima įgyti ir Baltijos šalyse

Kiekvienas Dievo vaikas turi gilesnį norą suprasti Dievo žodį ir bažnyčios misiją. Įgyti aukštąjį išsilavinimą religijos srityje yra labai svarbu pastoriaus tarnystei, tačiau tai yra galimybė, kuria gali pasinaudoti visi. Mes priklausome bažnyčiai, kuri vadovaujasi „Sola Scriptura“ principu ir ieško atsakymų į klausimus, klausydami ne žmogaus nuomonės, net ir ne pastoriaus, bet tai, ką sako…

Skaityti daugiauLong right arrow

MŪSŲ VEDLYS IKI MIRTIES

Šis Dievas – mūsų Dievas per amžių amžius. Jis ves mus amžinai. (Psalmynas 48, 15) Liza Atvater (Lizzie Atwater), laukdamasi savo pirmagimio, su siaubu stebėjo, kaip netoliese susijungia plėšikų gaujos. Ši misionierė Kinijoje 1900 metų maišto metu žvelgė brutaliai mirčiai į akis – mirčiai nuo fanatikų, kurie buvo prisiekę keršyti visiems svetimšaliams. Tačiau apimta klaikaus…

Skaityti daugiauLong right arrow