AMŽINASIS DIEVO ŽODIS

AMŽINASIS DIEVO ŽODIS

Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai. (Izaijo pranašystė 40, 8) Devynioliktame amžiuje kai kurie istorikai tvirtino, kad senovės Babilono miestą pastatė karalienė Semiramidė. Ta­čiau Šventajame Rašte Babilono karalius Nebukadnecaras gyrėsi: „Argi ne šaunus tas Babilonas, kurį pasistačiau didele galybe kaip karališką buveinę savo didenybės garbei?“ (Danieliaus pranašystė 4, 27). 1899 metais Robertas…

Read MoreLong right arrow

VISA IŠTVERIANTIS TIKĖJIMAS

Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki Mane, nors ir numirtų, bus gyvas. (Evangelija pagal Joną 11, 25) Maždaug prieš 100 metų du teisininkai traukiniu važiavo per Kanzaso valstiją. Vienas buvo krikščionis, kitas – agnostikas. Laikas slinko taip lėtai – didžiąją jo dalį jie leido šnekučiuodamiesi apie šį bei tą. Bet štai agnostikas, atsigręžęs į…

Read MoreLong right arrow

IŠ TIKRŲJŲ LAISVI

Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus. (Evangelija pagal Joną 8, 32) Dar prieš tai, kai Abraomas Linkolnas (Abraham Lincoln) paskelbė emancipaciją, aukcione buvo nupirktas vienas vergas, vardu Džo. Kupinas kartėlio ir priešiškumo jis murmėjo: „Aš nedirbsiu! Aš nedirbsiu!“ Tačiau jis tapo turtingo žemvaldžio nuosavybė. Šeimininkas nusivedė Džo prie vežimo, ir jie išvažiavo iš…

Read MoreLong right arrow

PROBLEMOS

Šešis kartus iš bėdos Jis tave gelbės, o septintą kartą nelaimė tavęs nebepalies. (Jobo knyga 5, 19) Yra tokia istorija apie vieną sielvarto užkluptą Kinijos moterį, kuri apsilankė pas šventąjį ir paprašė jo padėti įveikti širdgėlą. Jis liepė jai pasiimti garstyčių grūdelį iš šeimos, kuri niekada nepatyrė praradimo ar liūdesio, ir tai esą ją išgelbės.…

Read MoreLong right arrow

SUNKUMAI SIEKIANT TIKSLO

Kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimų, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. (Antras laiškas korintiečiams 1,5) Vienoje iš savo daugelio kelionių per Himalajus indų evangelistas Sudharas Singhas sutiko Tibeto pamokslininką, į kurį vietiniai gyventojai žiūrėjo su prietaringa pagarba. Jis nieko nebijodamas skelbė Kristų, nors kiti krikščionys pamokslininkai čia buvo nuožmiai persekiojami. Pamokslininkas papasakojo Singhui…

Read MoreLong right arrow

Krikštas Kaune

Didi palaima – šioje nedarnioje visuomenėje turėti darnią krikščionišką šeimą, kur mokomės, augame, gyjame, kartu garbiname Dievą bei skelbiame paguodos Evangeliją. Štai šiemet (2021 m.) rugpjūčio 28 d. Kauno bendruomenėje buvo didis džiaugsmas – mūsų krikščioniška šeima padidėjo – pastoriaus Deivido Vanago buvo pakrikštyta sesutė Gelija Dalia ir brolis Gediminas. Kiekvieno jų kelias pas Kristų unikalus……

Read MoreLong right arrow

DIEVO ĮSTATYMAS – VEIDRODIS

Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. (Jokūbo laiškas 1, 22–24) Artūras Bicas (Arthur Bietz) pasakoja apie vieną Afrikos princesę, kurios pavaldiniai gyrė jos grožį…

Read MoreLong right arrow

TEISIAMI PAGAL DARBUS

Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar vie­na, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. (Apreiškimas Jonui 20, 12) 1979 metų gegužės 25 dieną Džonas Spenklinkas (John Spenkelink), trisdešimtmetis valkata, padaręs žmogžudystę, Floridoje buvo nuteistas mirti elektros kėdėje. JAV aukščiausiasis teismas…

Read MoreLong right arrow

GYVENTI – TAI KRISTUS

Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. (Laiškas filipiečiams 1, 21) Kaip Paulius, Janas Husas grindė savo gyvenimą visišku atsidavimu savo Viešpačiui. Pasmerktas mirčiai ant laužo, Husas iškentė vadinamąją „pažeminimo ceremoniją“. Bažnyčios vyresnieji visų akivaizdoje paneigė jį esant kunigą ir krikščionį. Pirmiausia iš jo rankų buvo atimta Komunijos taurė, ir vyresnieji pasmerkė…

Read MoreLong right arrow

SULĖTINKITE ŽINGSNĮ

Palaimintas žmogus, kuris tai daro, ir žmogaus sūnus, kuris to laikosi, švenčia šabą, jo neišniekindamas, sergstisi bet kokio pikto darbo. (Izaijo pranašystė 56, 2) Yra toks pasakojimas, kaip biologas Tomas Hakslis (Thomas Huxley) vėlai vakare atvyko į miestą, kur turėjo skai­tyti paskaitą. Jis įšoko į karietą ir šūktelėjo vežikui: „Kuo greičiau pirmyn!“ Vežikas paklusniai supliekė…

Read MoreLong right arrow

VALDIEČIŲ LIUDIJIMAS

Bet Danielius apsisprendė nesiteršti karaliaus stalo valgiais ir vynu, todėl paprašė rūmų vyriausiąjį pareigūną leisti jam nesusiteršti. (Danieliaus knyga 1, 8) Savo knygoje „Tiesa ar propaganda?“ mano velionis draugas ir kolega, pastorius Džordžas Vandemanas (George Vandeman), dalyvaudavęs mūsų televizijos laidoje „Parašyta“, papasakojo šią stulbinančią istoriją. Prieš daugelį metų vienas pastorius su grupe jaunų žmonių leidosi…

Read MoreLong right arrow

PATRIKAS: DIEVO DIDŽIAVYRIS

Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite. (Jeremijo pranašystė 29, 13) Suimtas savo ramiame kaimelyje, Patrikas buvo sumuštas ir nutemptas į laukiantį laivą. Atgavęs sąmonę, jis susi­vokė, jog yra plukdomas į Airiją kaip vergas. Neilgai patarnavęs ten, jis rado būdą pabėgti. Jis paspruko į Galiją, kur girdėjo skelbiant Kristaus Evangeliją. Patrikas…

Read MoreLong right arrow

DIEVO IŠRINKTIEJI

Nes VIEŠPATIES akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su Juo visa širdimi. (Antroji metraščių knyga 16, 9) Gita Lal (Geeta Lall) užaugo Indijoje. Vaikystėje likusią našlaite, ją globojo į pensiją išėjęs koledžo profesorius. Šis žmogus buvo uolus baptistas ir reguliariai vesdavo mergaitę į sekmadieninę mokyklėlę. Per stebuklingą Dievo apvaizdą jų namuose kambarį pradėjo…

Read MoreLong right arrow

ATNAUJINTI GYVENIMAI

Viešpaties DIEVO dvasia su Manimi, nes Viešpats patepė Mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė Mane guosti prislėgtųjų, skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. (Izaijo pranašystė 61, 1) Neįprastas vaikų sugebėjimas atgauti savo fizines ir dvasines jėgas vis dar stulbina nedarnias šeimas stebinčius psichologus. Vaikai gali būti neprižiūrėti, kęsti smurtą ir vis…

Read MoreLong right arrow

ATIDUOKITE SAVO PYKTĮ DIEVUI

Geriau būti kantriu žmogumi, negu galiūnu; suvaldyti save geriau, negu užkariauti miestą. (Patarlių knyga 16, 32) Savo pyktį mes galime suvaldyti, atiduodami jį Dievui. Apleistos senos miesto dalies berniūkštis, vardu Benas, gali mus pamokyti, kaip tai daroma. Benas užaugo Detroito gete, kur gatvėse laisvai liejasi pyktis, kur susirėmimas su kažkuo, kas parodė jums nepagar­bą, yra…

Read MoreLong right arrow

MUMS BUS ATLEISTA, JEI MES ATLEISIME

Ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. (Evangelija pagal Luką 11, 4) Man teko matyti, kaip Kristaus ramybė veikia šeimose, kurios buvo iširusios dėl didžiulių nuoskaudų. Aš mačiau, kaip Kristus numaldo kartėlį. Aš stebėjau, kaip ilgus metus nebendravę žmonės susitaiko. Niekada neužmiršiu, kaip Brazilijoje į vieną iš mūsų dvasinių…

Read MoreLong right arrow

SUDUŽĘ IR IŠGYDYTI

Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. (Evangelija pagal Matą 21, 44) Nors Izraelyje nuolat vyksta karo veiksmai, tai įkvepianti šalis. Religinių nesutarimų draskoma senoji Jeruzalė mano širdyje užima ypatingą vietą. Kai ten apsilankau, visada būnu palaimintas. Kartą užėjau į mažą Septintosios dienos adventistų bažnytėlę Jeruzalės centre.…

Read MoreLong right arrow

KAIP SĖKMINGAI ATLIKTI DARBĄ

II DALIS Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (Antras laiškas korintiečiams 5, 20) Markas Ričis (Mark Ritchie) dirba vienoje iš labiausiai įtemptų aplinkų, kokias tik galima įsivaizduoti. Jis prekiau­ja Čikagos prekybos rūmuose, kur vyksta didžiausi pasaulyje mainai. Šiame verslo pasaulyje per dalį sekundės…

Read MoreLong right arrow

KAIP SĖKMINGAI ATLIKTI DARBĄ

I DALIS Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako: „Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti; ramybė ir pasitikėjimas – jūsų jėga“. (Izaijo pranašystė 30, 15) Misteris Jakobsenas žinojo, kad jo, kaip klestinčios kompanijos vadovo, darbas reikalauja iš jo daug jėgų. Jis ži­nojo, kad jis yra labai išvargęs žmogus, retai galintis pakankamai pailsėti. Bet atrodė, jog toks gyvenimo…

Read MoreLong right arrow

Drąsus, kaip liūtas

Liepos 14 – ąją jaunimo sąskrydis pradėjo „drąsus, kaip liūtas“ pavadinimo įprasminimą. Krikščioniškas sąskrydis prisipildė drąsiais jaunuoliais (nuo 15 metų), norinčiais pažinti DIEVĄ. Visi atvykę pasirašė penkias dienas praleisti programoje, kurioje viešpatauti buvo pakviestas mūsų…

Long right arrow Read More