ATNAUJINTI GYVENIMAI

ATNAUJINTI GYVENIMAI

Viešpaties DIEVO dvasia su Manimi, nes Viešpats patepė Mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Jis pasiuntė Mane guosti prislėgtųjų, skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. (Izaijo pranašystė 61, 1) Neįprastas vaikų sugebėjimas atgauti savo fizines ir dvasines jėgas vis dar stulbina nedarnias šeimas stebinčius psichologus. Vaikai gali būti neprižiūrėti, kęsti smurtą ir vis…

Read MoreLong right arrow

ATIDUOKITE SAVO PYKTĮ DIEVUI

Geriau būti kantriu žmogumi, negu galiūnu; suvaldyti save geriau, negu užkariauti miestą. (Patarlių knyga 16, 32) Savo pyktį mes galime suvaldyti, atiduodami jį Dievui. Apleistos senos miesto dalies berniūkštis, vardu Benas, gali mus pamokyti, kaip tai daroma. Benas užaugo Detroito gete, kur gatvėse laisvai liejasi pyktis, kur susirėmimas su kažkuo, kas parodė jums nepagar­bą, yra…

Read MoreLong right arrow

MUMS BUS ATLEISTA, JEI MES ATLEISIME

Ir atleisk mums mūsų kaltes, nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. (Evangelija pagal Luką 11, 4) Man teko matyti, kaip Kristaus ramybė veikia šeimose, kurios buvo iširusios dėl didžiulių nuoskaudų. Aš mačiau, kaip Kristus numaldo kartėlį. Aš stebėjau, kaip ilgus metus nebendravę žmonės susitaiko. Niekada neužmiršiu, kaip Brazilijoje į vieną iš mūsų dvasinių…

Read MoreLong right arrow

SUDUŽĘ IR IŠGYDYTI

Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas. (Evangelija pagal Matą 21, 44) Nors Izraelyje nuolat vyksta karo veiksmai, tai įkvepianti šalis. Religinių nesutarimų draskoma senoji Jeruzalė mano širdyje užima ypatingą vietą. Kai ten apsilankau, visada būnu palaimintas. Kartą užėjau į mažą Septintosios dienos adventistų bažnytėlę Jeruzalės centre.…

Read MoreLong right arrow

KAIP SĖKMINGAI ATLIKTI DARBĄ

II DALIS Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (Antras laiškas korintiečiams 5, 20) Markas Ričis (Mark Ritchie) dirba vienoje iš labiausiai įtemptų aplinkų, kokias tik galima įsivaizduoti. Jis prekiau­ja Čikagos prekybos rūmuose, kur vyksta didžiausi pasaulyje mainai. Šiame verslo pasaulyje per dalį sekundės…

Read MoreLong right arrow

KAIP SĖKMINGAI ATLIKTI DARBĄ

I DALIS Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako: „Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti; ramybė ir pasitikėjimas – jūsų jėga“. (Izaijo pranašystė 30, 15) Misteris Jakobsenas žinojo, kad jo, kaip klestinčios kompanijos vadovo, darbas reikalauja iš jo daug jėgų. Jis ži­nojo, kad jis yra labai išvargęs žmogus, retai galintis pakankamai pailsėti. Bet atrodė, jog toks gyvenimo…

Read MoreLong right arrow

Drąsus, kaip liūtas

Liepos 14 – ąją jaunimo sąskrydis pradėjo „drąsus, kaip liūtas“ pavadinimo įprasminimą. Krikščioniškas sąskrydis prisipildė drąsiais jaunuoliais (nuo 15 metų), norinčiais pažinti DIEVĄ. Visi atvykę pasirašė penkias dienas praleisti programoje, kurioje viešpatauti buvo pakviestas mūsų…

Long right arrow Read More

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

IV DALIS Visuomet VIEŠPATĮ garbinsiu, Jo šlovė nuolat bus mano lūpose. (Psalmynas 34, 2) Po Sovietų Sąjungos žlugimo aš pradėjau rinkti pasakojimus apie tikėjimą siaubingų persekiojimų metu. Vienas pastorius, virpėdamas vienas tamsioje kameroje, rašė: „Per tas ilgas vienatvės valandas mano širdis džiaugėsi Dievo Artumu. Kaip apaštalas Paulius, aš leidau laiką giedodamas šlovinimo giesmes. Dievas niekada…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

III DALIS Nieku perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. (Laiškas filipiečiams 4, 6) Kad ir kokia būtų mūsų situacija, mes visada turime pasirinkimą. Mes galime sutelkti dėmesį į dalykus, kurių nemėgstame, arba į tuos, kuriuos mėgstame. Tai, į ką žiūrėsime, gali lemti didžiulį skirtumą. Kartą pas…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

II DALIS Visi Jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš Jo lūpų. (Evangelija pagal Luką 4, 22) Kai rašytojas Viljamas Staironas (William Styron) išgyveno sunkią depresiją, jam labai padėjo vienas draugas, kuris kasdien paprasčiausiai paskambindavo ir paklausdavo: „Kaip laikaisi?“ Staironas pasakojo: „Kadangi vos prieš kelis mėnesius jis pats buvo tai išgyvenęs, jo parama buvo…

Read MoreLong right arrow

KAIP IŠGYVENTI DEPRESIJĄ

I DALIS Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume“. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. (Antras laiškas korintiečiams 12, 9) Čarlzas Spurdženas (Charles Spurgeon), didysis karalienės Viktorijos laikų pamokslininkas, kartkartėmis kęsdavo gilios depresijos priepuolius. Kartą vienam draugui jis pasakė, kad po nevilties tvirtove…

Read MoreLong right arrow

NUODĖMĖ VIS DAR YRA NUODĖMĖ

VIEŠPATIES Įstatymas tobulas; jis atnaujina gyvastį; VIEŠPATIES įsakai teisingi, – jie paprastus žmones daro iš­mintingus. VIEŠPATIES įstatai teisūs; jie džiugina širdį; VIEŠPATIES įsakymas aiškus; jis teikia akims šviesos. (Psalmynas 19, 8–9) Universiteto profesorė Kristina Somers (Christina Sommers) parašė straipsnį „Etika be dorybės“. Somers kritikavo tai, kaip Amerikos koledžuose mokoma etikos ir kokios diegiamos vertybės. Ji…

Read MoreLong right arrow

DIEVO DARBAS APSIMOKA

Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kaltę nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas, ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. (Ezechielio pranašystė 18, 20) Svarbiausias vaikino tikslas buvo apiplėšti banką. Svarbiausias mažos senučiukės tikslas buvo padaryti ką nors gera. Ji matė, kaip šis jaunuolis sustabdė savo automobilį netoli…

Read MoreLong right arrow

KAS PASLĖPTA, BUS ATIDENGTA

Bet jei taip nedarysite, tikėkite manimi, būsite nusidėję VIEŠPAČIUI. Galite būti tikri, kad jūsų nuodėmė jus pasivys. (Skaičių knyga 32, 23) Į policijos komisariatą įsiveržė jaunuolis. Kažkas įsilaužė į jo namus ir pavogė kelis vertingus daiktus. Jis pastebėjo sprunkantį vagišių ir dabar reikalavo policijos ką nors daryti. Atsakingasis pareigūnas nuvedė jaunuolį prie stirtos segtuvų ir…

Read MoreLong right arrow

MALDA VEIKIA

Mes dėkojame Dievui […]. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1, 3. 9) Vieną 1912 metų balandžio dieną garsusis „Titanikas“ išplaukė Niujorko link. Niekas nežinojo, kad tai bus pirma ir paskutinė „Titaniko“…

Read MoreLong right arrow

PRISIKĖLIMO VILTIS

Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – staiga, viena akimirka, gau­džiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. (Pirmas laiškas korintiečiams 15, 51–52). Prisikėlimo viltis man pirmą kartą tapo reali, kai mirė mano močiutė. Ji buvo užkietėjusi rūkorė ir susirgo…

Read MoreLong right arrow

PRISIKĖLIMO REALYBĖ

Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs Jo balsą. Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą. (Evangelija pagal Joną 5, 28–29) Mažose Anglijos kapinaitėse stovi įsimintinas antkapis. Marmure iškaltas angelas vienoje rankoje laiko raktą, kurį kišą į spyną. Kita ranka jis prisidengęs akis žvelgia į viršų. Antkapio apačioje…

Read MoreLong right arrow

LIŪTŲ TRAMDYTOJAS MIESTE

Mano Dievas atsiuntė Savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų, nes aš buvau Jo akivaizdoje rastas nekaltas. Netgi tau, o karaliau, aš nenusikaltau. (Danieliaus knyga 6, 23) Šaltą žiemos dieną, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, viena moteris išėjo iš vietos, kuri atrodė baisiau už liūtų narvą. Ji išėjo iš Ravensbruko koncentracijos stovyklos,…

Read MoreLong right arrow

KODĖL NEREIKIA DRAUDIMO KOMPANIJŲ?

Dirva – tai pasaulis. Gera sėkla – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – velnias. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – angelai. (Evangelija pagal Matą 13, 38–39) Vienas prieš kelerius metus nutikęs įvykis Leik Vorte, Floridoje, vis sugrąžins mūsų mintis prie visatos blogio šal­tinio. Vienas žmogus pareiškė pretenzijas savo…

Read MoreLong right arrow

GRĮŽIMAS NAMO

Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado! (Evangelija pagal Luką 15, 32) Nusigręžęs nuo savo „Hondos 750“, Čadas minutėlei stabtelėjo. Stovint šioje bažnyčios automobilių aikštelėje, jo galvoje šaudė prieštaringos mintys. Jis kurį laiką nebelankė bažnyčios ir dabar jau vėlavo 15 minučių. Ką pagalvos žmonės, kai…

Read MoreLong right arrow