7 DIENA MALDA DIEVO PAŽADAIS

7 DIENA MALDA DIEVO PAŽADAIS

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ (Mato 7, 7) Neįtikėtinos pergalės tampa tikrove Jėzus atpirko mus: „Šitaip įvyko idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią.“ (Galatams 3, 14) Tačiau kaip patikėti Dievo pažadais? Kaip turėtume melstis, kad būtume užtikrinti, jog Šventoji…

Skaityti daugiauLong right arrow

6 DIENA KAIP DIEVAS SPRENDŽIA MŪSŲ SUNKUMUS?

„Jėzus pasakė visiems: ‘Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl Manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės.“ (Luko 9, 23−24) Dvi nuolatinio atsinaujinimo paslaptys Jėzus siūlo, kaip išspręsti sunkumus tiems „kūniškiems‚ tikintiesiems, kurie nori tapti „dvasiniais“. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

5 DIENA KUO SKIRIASI „DVASINIAI“ IR „KŪNIŠKI“ ŽMONĖS

„Mes turime Kristaus išmonę.“ (1 Korintiečiams 2, 16) Mūsų ryšys su Dangum Prieš pradedant skirstyti žmones į „dvasinius“ ir „kūniškus“ reikia atminti, kad čia kalbama ne apie „nuodėmingus“ ir „nenuodėmingus“. Visi žmonės – ir „dvasiniai“ ir „kūniški“ – yra nusidėjėliai, kuriems reikia Gelbėtojo. Vien tik Jis suteikia mums teisumą. Iš tikrųjų kriterijus, pagal kurį žmogus…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 DIENA ATSINAUJINIMAS PRAKTIŠKAME GYVENIME

„Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote – tik savo įnoriams patenkinti.“ (Jokūbo 4, 2–3) Įsivaizduokite atsiradusias galimybes Įsivaizduokite, jog kažkas jūsų bendruomenėje sako pamokslą, kviečiantį atsinaujinti. Baigdamas pamokslą pastorius pakviečia klausytojus priimti Jėzų ir visada sekti Jį.…

Skaityti daugiauLong right arrow

3 DIENA KLUSNUMAS JĖZUI

„Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą.“ (Romiečiams 12, 1) Mano patirtis (liudijimas) Būdamas trisdešimt šešerių, buvau verslininkas. Kai man sukako keturiasdešimt vieneri, netikėtai mirė mano draugas pastorius. Tai privertė mane save paklausti: kas būtų, jei Dievas paragintų mane tapti pastoriumi? Aš nenorėjau, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

2 DIENA DOVANOS SUVOKIMAS

„Kad galėtumėte suvokti … koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą.“ (Efeziečiams 3, 18–19) Gauti Šventosios Dvasios dovaną, atsiduoti Dievo valiai ir augti tikėjimu Kaip pažinti Dievo meilės pilnybę? Paskaitykime, ką apie tai kalba apaštalas Paulius Laiške efeziečiams (3, 14–21): Pirma, mes turime gauti Šventosios Dvasios…

Skaityti daugiauLong right arrow

1 DIENA PATI VERTINGIAUSIA IŠGANYTOJO DOVANA

„Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13) „Neturiu ko jam padėti ant stalo… “ (Luko 11, 6) „Viešpatie! Išmokyk mus melstis!“ – Kristų paprašė Jo mokiniai. Jie matė, kaip Jėzus kiekvieną dieną bendravo su savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEŠIMT MALDOS DIENŲ Įvadas

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai: „Dešimties maldos dienų metu aš išsakiau Dievui dvi…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 dienų maldos skaitiniai 2021 m. sausio 6–16 d. d. Įžanginis žodis

„Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“ (Luko 21, 36) Mūsų Viešpats Jėzus kreipėsi į savo mokinius ir atskleidė, kokie įvykiai turi įvykti prieš Jam ateinant į šią žemę. Kiekvienas iš mokinių buvo susidomėjęs ateitimi, nes viltis, jog Kristus įkurs Dievo karalystę, buvo labai stipri.…

Skaityti daugiauLong right arrow