3 DIENA – TIKRAS IR NETIKRAS LIUDYTOJAI

3 DIENA – TIKRAS IR NETIKRAS LIUDYTOJAI

MAŽOJI TARNAITĖ IR GEHAZIS Nuo tada, kai mūsų dukra tapo pakankamai didelė, kad suprastų paprastą užduotį susirinkti žaislus, skatinome ją susitvarkyti kambarį arba žaidimų vietą. Žinoma, mes jai padėdavome, o kai ji paaugo, išmoko pati pasikloti lovą ir susidėti drabužius. Retkarčiais ją apdovanodavome už tai, kad padėjo mums atlikti kitus namų ruošos darbus, pavyzdžiui, sulankstyti…

Skaityti daugiauLong right arrow

2 DIENA – ASMENINĖS KOVOS LIUDIJIMAS

JUOZAPO PAMOKOS Jane Marczewski („Nakties paukštis“ – “Nightbirde”) tryško tyliu pasitikėjimu ir ramybe, kai stovėjo scenoje ir pasakojo teisėjams savo istoriją. Ji dainininkė ir dainų autorė, jai buvo 30 metų, o vėžys, su kuriuo ji kovojo keletą metų, metastazavo. Merginai dainuojant savo sukurtą dainą, teisėjai ir publika šluostėsi ašaras. Kai teisėjai išreiškė nuostabą dėl jos…

Skaityti daugiauLong right arrow

1 DIENA – ABRAOMAS – LIUDYTOJAS

TIKĖJIMO DIDVYRIS TED N. C. WILSON Pasakiškas Ūro miestas senovės Mesopotamijos širdyje prie galingos Eufrato upės krantų buvo turtingos imperijos centras, kuris traukė prekybininkus iš viso tuomet žinomo pasaulio. Tai buvo uostamiestis netoli Persijos įlankos. „Ūras buvo šurmuliuojantis didmiestis su parduotuvėmis, siauromis gatvelėmis, pilnomis vežimų su gyvuliais ir asilų karavanų bei amatininkų, gaminančių viską nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

MALDOS SAVAITĖ 2023

2023 m. lapkričio 04–11 d. Sarah Gane Burton – nepriklausoma mokslininkė ir laisvai samdoma rašytoja„Jūs gausite Jos galybės“ Įvadas JŪS GAUSITE JOS GALYBĖS Įsivaizduokite su manimi susirinkusią nedidelę mokinių grupę Jeruzalėje, kurie nekantriai laukia paskutiniųjų Jėzaus žodžių prieš Jo žengimą į dangų. Sugerdami kiekvieną žodį, jie atidžiai klausėsi konkrečių Jėzaus nurodymų, ką daryti gavus Šventosios…

Skaityti daugiauLong right arrow

Dievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios „Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“(Zach 10, 1) „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“(Lk 11, 13) „O Globėjas Šventoji…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kvietimas misionieriškai tarnystei

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, tačiau atsakyti ir į mus supančiųjų dvasinius bei fizinius poreikius. „Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas mane aprengėte, ligonis mane aplankėte, kalinys atėjote pas mane.“ (Mato 25, 35–36) Knygoje „Gydymo tarnystė“ mes skaitome: „Mes privalome…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 DIENA DIEVO ŽMONĖS, LIKUTIS IR MALDA

„Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.“(Apreiškimo 14, 12)Galutinis tikslas Trijų angelų žinia turi vieną pagrindinį tikslą: paruoši žmones Jėzaus antrajam atėjimui. Ši Dievo įkvėpta žinia pasiekia kulminaciją Apreiškimo knygoje (Apreiškimo 14, 12), kai Jonas paaiškina galutinį Dangaus siųstos pabaigos laiko žinios supratimo ir priėmimo rezultatą. Apaštalas teigia, kad ši žinia…

Skaityti daugiauLong right arrow

9 DIENA ŽVĖRIES ŽENKLAS IR MALDA

„Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios, skelbiančios ‘Aleliuja! Išganymas, šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi Jo nuosprendžiai! Jis nuteisė didžiąją ištvirkėlę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu; Jis atkeršijo už savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis.’“ Ir dar kartą jie skelbė: ‘Aleliuja! Jos dūmai rūks per amžių amžius!‘ “Dvidešimt…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA KRITO, KRITO DIDŽIOJI BABELĖ!

„Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo. O jis šaukė skambiu balsu: ‘Krito, krito didžioji Babelė! Ji pavirto demonų buveine, visų netyrųjų dvasių pastoge, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landyne.‘“ (Apreiškimo 18, 1–2) Antrojo angelo žinia Trijų angelų žinia, esanti Apreiškimo 14 skyriuje, turi ypatingą…

Skaityti daugiauLong right arrow

7 DIENA TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA, SABATA IR MALDA

„Aš duosiu savo Namuose ir savo mūruose paminklą ir vardą, vertingesnį už sūnus ir dukteris, duosiu jiems amžiną ir nemarų vardą. Ir svetimšalius, ateinančius pas Viešpatį, kad Man tarnautų, kad mylėtų Mano vardą ir taptų Mano tarnais, visus, kurie švenčia šabą ir jo neišniekina, visus, kurie laikosi Mano Sandoros .“ (Izaijo 56,5–7) Sukurti tam tikram…

Skaityti daugiauLong right arrow

6 DIENA PASITIKĖJIMAS DIEVO TEISINGUMU IR MALDA

„Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopa dvasine palaima danguje, mus išsirinkdamas Jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nesutepti Jo akivaizdoje. Iš meilės, palankios savo valios nutarimu, Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti Jam įsūniais.“ (Efeziečiams 1, 3-5) Teismo valanda atėjo Pirmojo angelo žinia iš…

Skaityti daugiauLong right arrow

5 DIENA PAKLUSNUMAS DIEVUI IR MALDA

„Mes tvirtai pasitikime Juo: nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mus išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį ko tik esame prašę.“ (1 Jono 5, 14–15) Mes silpni, tačiau Jis Visagalis Trijų angelų žinia kviečia mus paklusti Dievui. Pirmojo angelo žinioje kalbama: „Jis šaukė galingu…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 DIENA DIEVO MISIJA IR MALDA, II DALIS

„Nuolat melsdamiesi už jus, mes dėkojame Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime, kad jūs tikite Kristų Jėzų ir mylite visus šventuosius dėlei vilties, kuri jums atidėta danguje. Apie tą viltį esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, kuris pasiekė jus ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jus neša vaisių ir auga nuo tos…

Skaityti daugiauLong right arrow

3 DIENA DIEVO MISIJA IR MALDA, I DALIS

„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“(Apaštalų darbai 1,8) Neįtikėtinas pažadas Trijų angelų žinia yra skubus kvietimas atlikti Dievo mums patikėtą darbą. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad paskelbti Evangeliją visam pasauliui yra neįmanoma užduotis, tačiau,…

Skaityti daugiauLong right arrow

2 DIENA AMŽINOJI EVANGELIJA IR MALDA

„Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją.“(Apreiškimo 14, 6) Nepaprastai svarbus pranešimas Apreiškimo knygoje 14, 6–12 Dievas apreiškė žemės gyventojams nepaprastai svarbią žinią, trijų angelų žinią, skirtą mūsų laikmečiui. Su šia žinia mus supažindina apaštalas Jonas, jo tremties Patmo saloje metu. Prieš…

Skaityti daugiauLong right arrow

1 DIENA MALDOS SVARBA

„[…] jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11,13) Sudėtinga užduotis Gyventojų kiekis pasaulyje nuolat didėja. Naujausi duomenys apie gyventojų skaičių rodo, kad šiuo metu, susispaudę šiame besisukančiame rutulyje, vadinamame „Žeme“, kuris skrieja kosmose 67000 mylių (107826 km/val., vert. pastaba) per valandą greičiu, gyvena 7,8 milijardo žmonių. Kasdien gimsta maždaug…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEŠIMT MALDOS DIENŲ 2022 m. sausio 5–15 d. d. TRIJŲ ANGELŲ ŽINIA – KVIETIMAS MALDAI Įvadas

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai: „Dešimt maldos dienų… jos iš tikrųjų pakeitė mano…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 DIENA SIEKIME ATSINAUJINIMO DRAUGE

„Ne galybe, ne jėga, bet Mano Dvasia, – skelbia Galybių Viešpats.“ (Zacharijaus 4, 6) Ką toliau daryti? Trys dvasinio „perkrovimo“ žingsniai Ar norite patirti dvasinį atsinaujinimą drauge su broliais ir sesėmis Bažnyčioje? Mes siūlome planą, kuris jau padėjo dvasiškai atsinaujinti ir sugrąžino viltį bendruomenėms Vokietijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Tadžikistane ir JAV. Kai žmonės atsiduoda Jėzui…

Skaityti daugiauLong right arrow

9 DIENA AR AŠ DIRBU DIEVUI, AR JIS VEIKIA PER MANE?

„Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.“ (Galatams 2, 19–20) Mes sutverti geriems darbams Vieno Austrijos teologijos fakulteto studentas, vardu Zsoltas, buvo nusivylęs. Jis buvo pakviestas surengti evangelinį renginį Kenijoje, tačiau per pirmąją renginio savaitę į vakarinius susitikimus ateidavo tik trisdešimt žmonių. Zsoltas tikėjosi matyti gerokai daugiau lankytojų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA KLUSNUMAS PER JĖZŲ

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17) Tikėjimo žingsniai Ar pamenate Jėzaus pirmąjį stebuklą vestuvėse Galilėjos Kanoje? Jėzaus motina Marija tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ (Jono 2, 5) Taip sakydama, Marija sukėlė pasitikėjimą Jėzumi. Kai Jėzus paprašė pripildyti indus vandeniu,…

Skaityti daugiauLong right arrow