Dievo pažadai maldai

Pažadai maldai, pažadai dėl Šventosios Dvasios

„Prašykite VIEŠPATĮ lietaus, ankstyvųjų lietų, VIEŠPATĮ, kuris sukuria perkūnijos debesis, gausiai duoda lietaus ir žolės kiekvienam Jo laukuose.“ (Zacharijo 10, 1)

„Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13)

„O Globėjas Šventoji Dvasia, kurį Mano vardu Tėvas atsiųs, Jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs… Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo.“ (Jono 14, 26; 16, 8)

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių, nes Aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite Mano vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite Manęs Mano vardu, Aš padarysiu.“ (Jono 14, 12–14)

„Jis tarė man: ‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui. Ne galybe, ne jėga, bet Mano Dvasia, –skelbia Galybių VIEŠPATS.“ (Zacharijo 4, 6)

Dievo pažadai – atsakas į maldas

„Jei pasiliksite Manyje ir Mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta.“ (Jono 15, 7)

Todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku.“ (Hebrajams 4, 16)

„Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus.“ (Morkaus 11, 24)

„Šaukis Manęs vargo dieną; išgelbėsiu tave, ir tu Mane šlovinsi.“ (Psalmynas 50, 15)
„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems Mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę Mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų.“ (Mato 18, 19)

„Visa, ko tikėdami melsite, gausite.“ (Mato 21, 22)

„Ir ko tik prašysite Mano vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite Manęs Mano vardu, Aš padarysiu.“ (Jono 14, 13–14)

„Tą dieną jūs Manęs nieko neklausinėsite. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei tik prašysite Tėvą Mano vardu, Jis duos tai jums. Iki šiol jūs nieko neprašėte Mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ (Jono 16, 23–24)

„Mes tvirtai pasitikime Juo, nes ko tik prašome pagal Jo valią, Jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad Jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę.“ (1 Jono 5, 14–15)

Pažadai apie Dievo galybę

„Argi yra Dievui negalimų dalykų? Aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais, ir Sara turės sūnų.“ (Pradžios 18, 14)

„Pats VIEŠPATS kovos už jus, o jūs nutilkite.“ (Išėjimo 14, 14)

„Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „‘Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma.“ (Morkaus 10, 27)

„Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; Jis ir įvykdys!“ (1 Tesalonikiečiams 5, 24)

„Žinau, kad Tu gali visa padaryti; ką tik užsimoji, tą gali įvykdyti.“ (Jobo 42, 2)
„Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! Jeigu Jis nepagailėjo nė savo Sūnaus, bet atidavė Jį už mus visus, tai kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su Juo?!“ (Romiečiams 8, 3132 )

„Tada Balakas tarė Bileamui: ‘Ką tu padarei? Aš atvedžiau tave prakeikti mano priešus, o tu juos laiminte palaiminai!“ (Skaičių 23, 11)

„Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs? VIEŠPATS – amžinasis Dievas, visų žemės šalių Kūrėjas. Jis nepailsta, nepavargsta; Jo išmintis neištiriama. Nuvargusiam Jis duoda jėgų, bejėgiui atšviežina gyvastį. Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta, vaikinai klupte klumpa, bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami,
nepails eidami.“ (Izaijo 40, 28–31)


Dievo pažadai vadovauti

„Argi tau neįsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei!“ (Jozuės 1, 9)

„Būk tikras, Aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum, ir sugrąžinsiu tave į šią žemę. Niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau pažadėjau.“ (Pradžios 28, 15)

„Štai siunčiu Aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau.“ (Išėjimo 23, 20)

„Tačiau ieškosi ten VIEŠPATIES, savo Dievo, ir rasi Jį, jei ieškosi visa širdimi ir visa siela.“ (Pakartoto Įstatymo 4, 29)

„Šaukis Manęs, ir Aš atsiliepsiu! Pasakysiu tau nuostabių dalykų, paslapčių, kurių nežinojai.“ (Jeremijo 33, 3)

„Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės slėniais. Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta! Visa žmonija drauge Ją išvys, nes pats VIEŠPATS tai pažadėjo savo lūpomis!“ (Izaijo 40, 4–5)

„VIEŠPATS sako: ‘Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.“ (Psalmynas 32, 8)

„Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“ (Pakartoto įstatymo 31, 8)

„Kas tik pagarbiai bijo VIEŠPATIES, tas sužino iš Jo taką, kuriuo eiti turėtų.“(Psalmynas 25, 12)

„Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU ir nesiremk vien savo įžvalga. Pripažink Jį visur, kad ir ką darytum, ir Jis ištiesins tavo kelius.“ (Patarlių 3, 5–6)

„Kai… duodi alkstančiam duonos ir palengvini varguolio gyvenimą, šviesa tau užtekės tamsoje, tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis. VIEŠPATS visuomet bus tavo Vadovas, ir sausros išdegintoje šalyje tave pasotins. Jis atnaujins tavo jėgas, ir tu būsi kaip laistomas sodas, kaip niekada neišsenkantis šaltinis.“ (Izaijo 58, 10–11)

„Atsiliepsiu pirmiau, negu jie šauksis, išklausysiu, dar jiems tebekalbant.“ (Izaijo 65, 24)

Dievo pažadai pakeisti širdį

„Aš duosiu jiems širdį, kad pripažintų, jog Aš esu VIEŠPATS. Jie bus Mano tauta, o Aš būsiu jų Dievas, nes jie visa širdimi sugrįš pas Mane.“ (Jeremijo 24, 7)

„Be to, VIEŠPATS, tavo Dievas, apipjaustys tavo širdį ir tavo palikuonių širdis, kad mylėtumei VIEŠPATĮ, savo Dievą, visa širdimi ir visa siela ir išliktumei gyvas.“ (Pakartoto  Įstatymo 30, 6)

„Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį.“ (Ezechielio 36, 26)

„Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos.“ (Filipiečiams 1, 6)

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17)

„Aš Įstatymu numiriau Įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.“ (Galatams 2, 19–20)

„Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; Jis ir įvykdys!“ (1 Tesalonikiečiams 5, 23–24)

„Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.“ (2 Metraščių 7, 14)

„Juk Tu, Viešpatie, geras ir atlaidus, kupinas ištikimos meilės visiems, kurie Tavęs šaukiasi.“ (Psalmynas 86, 5)

„Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus.“ (Morkaus 11, 25)

„Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.“ (Efeziečiams 4, 32)

„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“ (1 Jono 1, 9)

„VIEŠPATS sako: ‘Eikite šen, ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet Aš išbalinsiu jus kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna.“ (Izaijo 1, 18)

„Aš, Aš – Tas, kuris dėl savęs naikina tavo nusižengimus, Aš tavo nuodėmių neatminsiu.“ (Izaijo 43, 25)

„Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins Mane, tai VIEŠPATIES žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“ (Jeremijo 31, 34)

„Kuriame turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą Jo malonės gausa.“ (Efeziečiams 1, 7)

„Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, – mūsų tikėjimas!“ (1 Jono 5, 4)

„Tačiau visa mes lengvai nugalime per Tą, kuris mus pamilo.“ (Romiečiams 8, 37)
„Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.“ (1 Korintiečiams 15, 57)

„Nebijok, nes Aš su tavimi, nebūgštauk, nes Aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine.“ (Izaijo 41, 10)

„Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles.“ (Efeziečiams 6, 16)

„Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.“ (Galatams 2, 20)
„Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! (Filipiečiams 2, 13)
„Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.“ (Galatams 5, 16)
„O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis. Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis!“ (Romiečiams 16, 20)

Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią ­ kas gera, tinkama ir tobula.“ (Romiečiams 12, 2)

„Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės.“ (1 Jono 2, 15)


Dievo pažadai sveikatai

„Jeigu iš tikrųjų klausysite VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, –­ sakė Jis, –­ ir darysite, kas dora Jo akyse, paisydami Jo įsakymų ir laikydamiesi visų Jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jus gydantis VIEŠPATS.“ (Išėjimo 15, 26)
„Tebūna tavo durų velkės iš geležies ir vario; būk saugus visas savo dienas!“ (Pakartoto Įstatymo 33, 25)

„Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela, ir nepamiršk, koks Jis geras! Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Jis atperka tavo gyvastį iš kapo ir apgaubia tave meile ir gailestingumu, Jis sotina tavo gyvenimą gėrybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis.“ (Psalmynas 103, 2–5)

„Nebūk išmintingas tik savo paties akyse; pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta. Tai teiks sveikatą tavo kūnui ir atgaivą tavo kaulams.“ (Patarlių 3, 7–8) „Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, ir mes Jį laikėme nieku. Tačiau Jis prisiėmė mūsų negalias, sau užsikrovė mūsų skausmus. O mes laikėme Jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti Jo žaizdomis.“(Izaijo 53, 3–5)

„Gydyk mane, VIEŠPATIE, kad tikrai būčiau išgydytas; gelbėk mane, kad būčiau išgelbėtas, nes Tu –­ mano gyrius.“ (Jeremijo 17, 14) „Grąžinsiu tau sveikatą, tavo žaizdas užgydysiu, ­– tai VIEŠPATIES žodis, – ­nors jie ir vadino tave ‘Atmestąja’, ‘Sionu, kuris niekam nerūpi’.“ (Jeremijo 30, 17)

„Štai atnešiu jai vaistą ir išgijimą, išgydysiu juos ir apreikšiu jiems tikros gerovės perteklių.“ (Jeremijo 33, 6)

Bet jums, bijantiems Mano vardo, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai, išleisti iš gardo.“ (Malachijo 3, 20)

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista.“ (Jokūbo 5, 14–15)


Dievo pažadai dėl jėgos, kuri padės įvykdyti Jo valią

„Todėl ir nenuleidžiame rankų. Atvirkščiai, jei mūsų išorinis žmogus vis nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes nežiūrime to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji amžini.“ (2 Korintiečiams 4, 16–18)

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“ (Galatams 6, 9)
„Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina.“ (Filipiečiams 4, 13)

„Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!“ (Filipiečiams 2, 13)
„Bet man Jis atsakė: ‘Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume. Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje.“ (2 Korintiečiams 12, 9)


Dievo pažadai liudijantiems Dievą

Nenusigąskite, nebijokite: argi Aš jau seniai to nepaskelbiau ir neapreiškiau? Juk jūs Mano liudytojai! Ar yra gi kitas Dievas be Manęs? Ar yra kokia nors Uola be Manęs?“ (Izaijo 44, 8)
„Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo, VIEŠPATIES šlovė virš tavęs sušvito!“ (Izaijo 60,1)
„O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikė su savimi ir davė mums sutaikymo tarnystę.“ (2 Korintiečiams 5, 18)

„Bet VIEŠPATS man atsakė: ‘Nesakyk: ‘Esu tik vaikas!’ Kur tik tave siųsiu, ten eisi, ką tik tau liepsiu, tą kalbėsi!“ (Jeremijo 1, 7)

„Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite Jos galybės ir tapsite Mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių.“ (Apaštalų darbų 1, 8)
„O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.“ (1 Petro 2, 9)

„Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį.“ (1 Petro 3, 15)