SANTUOKA IR GYVENIMAS JOJE

SANTUOKA IR GYVENIMAS JOJE

Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: „Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!“ O jis atsakė: „Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!“ (Mt 25, 11–12) Yra didelis skirtumas tarp tikėjimo žodžiais ir tikėjimo bendrau­jant su Dievu. Formalaus krikščionio manymu, vienintelė išgelbėjimo sąlyga yra tikėjimas. Tačiau tik proto sutikimo išgelbėjimui nepa­kanka. Iš tikrųjų priimti Kristaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUTEISINIMAS TIKĖJIMU

Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (Rom 5, 1). Mirties ant kryžiaus dėka Jėzus gali kiekvienam pasiūlyti gy­venimą ir atleidimą. Tačiau nuteisinimas turi prasmę tik tuo atveju, jei nusidėjėlis jį priima. Nepaisant to, kad Jėzaus auka buvo tobula ir jos užteko viso pasaulio nuodėmėms atleisti, vis dėlto visas pa­saulis…

Skaityti daugiauLong right arrow

IR DIEVAS KENTĖJO

Juk tai Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį, nebe įskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikymo žinią (2 Kor 5, 19). Jėzus ir Dangaus Tėvas išgelbėjimo aktą atliko kartu. Kartu su Jėzumi kentėjo ir Dievas, kartu būdamas ant kryžiaus, nors pats Jėzus Jo buvimo ir nesuvokė. Būtent todėl apaštalas Paulius sako: „Dievas Kristuje sutaikė su…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS MŪSŲ PAVADUOTOJAS

Tai ką gi? Gal darysime nuodėmes, jei esame ne Įstatymo, bet malonės valdžioje?! Nieku būdu! (Rom 6, 15) Kai pastoriavau Oregono valstijoje, kartą man teko užtrukti dėl skubaus reikalo. Vėluodamas į laidotuves ir mėgindamas sutaupyti laiko, aš greitai važiavau trumpiausiu keliu ir sukėliau didelį dulkių debesį. Staiga už savęs aš pamačiau kitą dulkių debesį. Pasirodo,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KRISTUS NUMIRĖ UŽ MŪSŲ NUODĖMES

Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai (1 Kor 15, 3). Geroji naujiena yra ta, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai. Kai mąstome apie išgelbėjimą, būtina suvokti, kad mūsų protas nepajėgus tai išsamiai suprasti. Šią didžiąją tiesą mes mėginsime išsamiai suprasti per visą…

Skaityti daugiauLong right arrow

NET IKI KRYŽIAUS MIRTIES

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Šiandien dar kartą perskaitėme Filipiečiams 2, 8, kadangi dar nebaigėme tyrinėti šio teksto. Kristaus laikais nukryžiavimu bausdavo romėnai, norėdami su­mažinti nusikalstamumą. Nusikaltėlius nukryžiuodavo visiems mato­moje vietoje. Jie neturėjo apdaro, kad galėtų pridengti nuogumą, kaip tai bando pavaizduoti dailininkai. Iš istorinių šaltinių žinoma, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES SKELBIAME NUKRYŽIUOTĄJĮ KRISTŲ

Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties (Fil 2, 8). Ar jums niekada neatrodė, kad tampate abejingi kryžiui? Ar pastebėjote, kad Kristaus mirtis jūsų jau nebejaudina, kadangi esate daug girdėję apie ją ir matėte daug paveikslų, kurie tai atvaizduoja? 1-ojo laiško korintiečiams 1-me skyriuje sakoma: „Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į…

Skaityti daugiauLong right arrow

TARSI NIEKADA NEBŪTUMĖTE NUSIDĖJĘ

Aš jums tai kalbėjau, kad Manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį (Jn 16, 33). Dievo atlaidumas neišmatuojamai didesnis už žmogaus atlai­dumą. Nors ir atleisite man, jūs dar ilgai prisiminsite, kaip mano arklys išmindžiojo jūsų lysves. Bet kai man atleidžia Dievas, aš tam­pu Jo akyse be nuodėmės. Knygoje…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISIŠKAS IR BESĄLYGINIS PRIĖMIMAS

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mano žodžių klauso ir Mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą (Jn 5, 24). Pagrindinis žodis nuteisinimo pagal tikėjimą doktrinoje yra „priė­mimas“. Mokydamiesi Jėzaus žodžių apie nuteisinimą ir atkreipdami dėmesį į Jo elgesį su žmonėmis, mes negalime neprieiti prie tokios išvados. Jėzus mus visada…

Skaityti daugiauLong right arrow