PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI

PASIRUOŠIMAS KRIKŠTUI

Tad ko lauki? Kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis Jo (Jėzaus) vardo (Apd 22, 16). Prieš priimant krikštą būtina įvykdyti tris svarbias sąlygas. Pirmiausia žmogus turi teisingai suprasti tiesą: „Tad eikite ir pa­darykite Mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28, 19). Atkreipkite dėmesį į nuoseklumą…

Skaityti daugiauLong right arrow

DALYVAVIMAS SAVO PATIES LAIDOTUVĖSE

Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (Rom 6, 4). Senajame Testamente yra daugybė rašytinių įsakų. Naujaja­me Testamente jų tėra tik trys: santuokos, krikšto ir Viešpaties Vakarienės. Santuoka, kuri buvo įsteigta rojuje, bei Viešpaties Vakarienė, kurios…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEŽUDYKITE SAVO VYRO

Šitaip, mano broliai, ir jūs esate per Kristaus kūną mirę Įstatymui, kad priklausytumėte kitam – ­prikeltajam iš numirusių – ir kad mes visi duotume vaisių Dievui (Rom 7, 4). Viena moteris ištekėjo už labai priekabaus ir reiklaus žmo­gaus, reikalaujančio elgtis nepriekaištingai. Šiai moteriai gyveni­mas tapo visiškai nepakeliamas. Pradžioje jai atrodė, kad viskas klostėsi gerai, bet…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEBIJOKITE

Nebijok būsimųjų kentėjimų! Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką (Apr 2, 10). Mūsų laukia svarbūs, reikšmingi įvykiai. Kai iškils klausimas apie garbinimo dieną, žmonės susidurs su mirtimi. Kartais mes susimąstome, kaip tai įvyks. Ar jūs…

Skaityti daugiauLong right arrow

144 000

Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmones, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros (Apr 15, 2). Žemiškosios istorijos pabaigoje bus žmonių, kurie pasieks per­galę prieš žvėrį ir jo jėgą. Taip pat jie laimės kovą prieš save pačius bei prieš bet kokią…

Skaityti daugiauLong right arrow

KOKS DIEVO POŽIŪRIS Į SABATĄ

Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse (Apr 14, 9–10). Dievo antspaudas ant žmonių…

Skaityti daugiauLong right arrow

PERGALĖ PRIEŠ ŽVĖRĮ

Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi ir žmones, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros (Apr 15, 2). Pranašo Danieliaus knygos 7-ame skyriuje ir Apreiškimo kny­gos 13-ame aprašyti aštuoni išskirtiniai žvėries požymiai. Šis žvėris gauna valdžią iš pagoniškosios Romos. Jis piktžo­džiauja Dievui, turi…

Skaityti daugiauLong right arrow

NIEKO PIKTO TAU NENUTIKS

Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy (Ps 91, 1). Jei sujungtume Danieliaus ir Apreiškimo knygas, prieš mus atsivertų pasaulio istorija pradedant nuo 600 m. prieš Kristaus gimimą iki visiškos laiko pabaigos. Tai žmonijos istorija, užrašyta pranašystėmis. Pradžioje aprašyti kai kurie net ir vaikams įdomūs, jaudinantys įvykiai, pavyzdžiui, atsitikimas trims žydų jaunuoliams, kuriuos metė…

Skaityti daugiauLong right arrow