21. Prievaizdavimas

21. Prievaizdavimas

Mes esame Dievo prievaizdai, kuriems yra patikėtas laikas ir galimybės, gebėjimai ir turtas bei žemės ir jos išteklių palaiminimai. Mes atsakingi prieš Jį už jų tinkamą naudojimą. Mes pripažįstame Dievo nuosavybės teises savo ištikimu tarnavimu Jam ir žmonėms bei sugrąžindami dešimtinę ir aukodami aukas, skirtas Jo Evangelijos skelbimui ir Jo bažnyčios augimui bei rėmimui. Prievaizdavimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

22. Krikščioniška elgsena

Mes esame pašaukti būti dievobaimingais žmonėmis, kurie visais asmeninio ir socialinio gyvenimo aspektais mąsto, jaučia ir veikia darnoje su bibliniais principais. Tam, kad Dvasia galėtų atkurti mumyse Viešpaties charakterį, mes dalyvaujame tik tokiose veiklose, kurios teikia krikščionišką tyrumą, sveikatą ir džiaugsmą mūsų gyvenimuose. Tai reiškia, kad mūsų pramogos ir užsiėmimai turi atitikti aukščiausius krikščioniško skonio…

Skaityti daugiauLong right arrow

23. Santuoka ir šeima

Santuokos institucija buvo įsteigta Edeno sode ir patvirtinta paties Jėzaus, kaip vyro ir moters pasišventimas vienas kitą mylėti visą likusį gyvenimą. Krikščioniui santuokos įsipareigojimas yra ir Dievui, ir sutuoktiniui, todėl santuoka gali būti sudaroma tik tarp vyro ir moters, išpažįstančių tą patį tikėjimą. Abipusė meilė, pagarba ir atsakomybė yra santuokos pagrindas, kuris turi atspindėti meilę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

24. Kristaus tarnystė dangiškojoje šventykloje

Danguje yra šventykla, tikroji padangtė, pastatyta Viešpaties ir ne žmonių. Joje Kristus tarnauja dėl mūsų, suteikdamas tikintiesiems galimybę naudotis nuopelnais Jo atperkamosios aukos, paaukotos kartą dėl visų ant kryžiaus. Po užžengimo į dangų Jis buvo inauguruotas kaip mūsų didis Vyriausiasis Kunigas ir pradėjo savo tarpininkavimo tarnystę, kurią simbolizavo vyriausiojo kunigo darbas žemiškos šventyklos šventojoje vietoje.…

Skaityti daugiauLong right arrow

25. Antrasis atėjimas

Kristaus antrasis atėjimas yra bažnyčios palaimintoji viltis, didinga Evangelijos kulminacija. Išgelbėtojo atėjimas bus akivaizdus, asmeniškas, matomas ir pasaulinio masto. Jam sugrįžus, bus prikelti teisieji mirusieji ir, kartu su gyvaisiais Dievo vaikais, bus pašlovinti ir paimti į dangų, o neteisieji mirs. Daugumos paranašysčių išsipildymas ir esamo pasaulio būsena rodo, kad Kristaus atėjimas jau arti. Šio įvykio…

Skaityti daugiauLong right arrow

26. Mirtis ir prisikėlimas

Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Tačiau Dievas, kuris vienintelis yra nemirtingas, suteiks amžinąjį gyvenimą savo atpirktiesiems. Iki tos dienos mirtis yra nesąmoninga visų žmonių būsena. Kai Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, ateis, prikelti teisieji ir gyvenantys teisieji bus pašlovinti ir pakylėti pasitikti savo Viešpaties. Antrasis prisikėlimas, neteisiųjų prisikėlimas, įvyks po tūkstančio metų. (Job 19, 25–27;…

Skaityti daugiauLong right arrow

27. Tūkstantmetis ir nuodėmės sunaikinimas

Tūkstantmetis yra tūkstančio metų Kristaus ir Jo šventųjų viešpatavimas danguje, kuris įvyks tarp pirmojo ir antrojo prisikėlimų. Per šį laiką bus teisiami mirusieji nedorėliai; žemė liks visiškai apleista, nebebus jokio gyvo žmogaus, tačiau užimta šėtono ir jo angelų. Tūkstantmečiui baigiantis iš dangaus į žemę nusileis Kristus su savo šventaisiais ir Šventuoju miestu. Tada bus prikelti…

Skaityti daugiauLong right arrow

28. Naujoji žemė

Naujojoje Žemėje, kurioje gyvens teisumas, Dievas parūpins amžinus namus atpirktiesiems ir tobulą aplinką amžinajam gyvenimui, meilei, džiaugsmui ir augimui Jo Artume. Joje pats Dievas gyvens su savo žmonėmis ir daugiau nebus nei kančios, nei mirties. Didžioji kova bus pasibaigusi ir nuodėmės daugiau nebebus. Visa, kas gyva ir kas ne, skelbs, kad Dievas yra meilė; ir…

Skaityti daugiauLong right arrow