Vartai į kitą pasaulį
Knygos mąstantiems

Vartai į kitą pasaulį

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Mes tikime

Viso — 28 įrašai.

Septintosios dienos adventistai priima Bibliją kaip vienintelį savo tikejimo pagrindą ir pagrindines jos tiesas priima kaip savo Bažnyčios mokymą. Šios tiesos, aprašytos žemiau, atspindi bažnyčios supratimą bei Rašto mokymą. Šių tiesų peržiūrą galima atlikti tik Generalines Konferencijos sesijoje, kai bažnyčia yra vedama Šventosios Dvasios į pilnesnį biblinių tiesų suvokimą arba randa geresnį būdą, kaip išreikšti Dievo Šventojo Žodzio mokymą.

 • 1. Šventasis Raštas 2010-05-12

  Šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, perduotas per dieviškąjį įkvėpimą, kurį Šventosios Dvasios vedami skelbė ir užrašė įkvėpti autoriai. Šiuo Žodžiu Dievas perdavė žmonijai žinią būtiną...

 • 2. Trejybė 2010-05-12

  Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trijų amžinų Asmenų vienybė. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis, virš visko ir visur esantis. Jis yra beribis ir žmogiškai nesuvokiamas, tačiau žinomas...

 • 3. Dievas Tėvas. 2010-05-12

  Dievas, amžinasis Tėvas, yra visos kūrinijos Kūrėjas, Šaltinis, Išlaikytojas ir Valdovas. Jis yra teisingas ir šventas, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas tvirtos meilės bei ištikimybės. Savybės ir galia,...

 • 4. Sūnus. Amžinasis Dievas Sūnus tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi 2010-05-12

  Dievas, amžinasis Sūnus, tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi. Per Jį buvo viskas sukurta, atskleistas Dievo charakteris, įgyvendintas žmonijos išgelbėjimas ir teisiamas pasaulis. Amžinasis tikrasis Dievas, Jis taip pat tapo tikruoju žmogumi,...

 • 5. Šventoji Dvasia 2010-05-12

  Dievas, amžinoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi, bendrai dalyvavo kūrimo, įsikūnijimo ir atpirkimo darbe. Ji yra toks pat asmuo kaip Tėvas ir Sūnus. Ji įkvėpė Biblijos rašytojus. Ji pripildė...

 • 6. Pasaulio sukūrimas 2010-05-12

  Dievas Biblijoje apreiškė savo kūrybinės veiklos autentišką ir istorinį pasakojimą. Jis sukūrė visatą ir per šešias kūrybos dienas [24 val. periodus] Viešpats padarė „dangų ir žemę, jūrą ir visa kas...

 • 7. Žmonijos prigimtis 2010-05-12

  Vyras ir moteris buvo sukurti pagal Dievo paveikslą su savitais bruožais, jėga ir laisve mąstyti ir veikti. Tačiau, nors ir sukurti kaip laisvos būtybės, kiekvienas yra nedaloma kūno, proto ir...

 • 8. Didžioji kova 2010-05-12

  Visa žmonija yra įtraukta į didžiąją kovą tarp Kristaus ir šėtono, kuri įsiliepsnojo visatoje dėl Dievo charakterio, Jo Įstatymo ir Jo valdymo principų. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš...

 • 9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas 2010-05-12

  Kristaus tobulo paklusnumo gyvenimas, kančia, mirtis ir prisikėlimas yra vienintelis Dievo duotas atpirkimo iš nuodėmės būdas, per kurį tie, kurie tikėjimu priima šį atpirkimą, gali turėti amžiną gyvenimą, o visa...

 • 10. Išgelbėjimo patyrimas 2010-05-12

  Dievas, begalinės meilės ir malonės skatinamas, padarė Kristų, kuris nepažinojo nuodėmės, tapti nuodėme už mus, kad Jame mes galėtume būti padaryti Dievo teisumu. Mes, Šventosios Dvasios raginami, jaučiame savo poreikį,...

 • 11. Augimas Kristuje 2010-05-12

  Mirdamas ant kryžiaus, Jėzus nugalėjo blogio jėgas. Sugebėjęs pavergti demonų dvasias savo žemiškos tarnystės dienomis, Jis palaužė jų galią ir užtikrino jų neišvengiamą pasmerkimą. Jėzaus pergalė suteikia mums pergalę prieš...

 • 12. Bažnyčia 2010-05-12

  Bažnyčia yra tikinčiųjų, išpažįstančių Jėzų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė. Kaip ir Dievo žmonės Senojo Testamento laikais, esame pakviesti iš pasaulio. Mes susiburiame kartu garbinti, bendrauti, mokytis iš Žodžio,...

 • 13. Likutis ir jo misija 2010-05-12

  Pasaulinė Bažnyčia yra sudaryta iš tų, kurie nuoširdžiai tiki Kristumi, tačiau paskutinėmis dienomis, plačiai paplitusio paklydimo metu, likutis yra pakviestas laikytis Dievo įsakymų ir tikėjimo į Jėzų. Likučio bažnyčia praneša...

 • 14. Vienybė Kristaus kūne 2010-05-12

  Bažnyčia yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, pašauktų iš kiekvienos šalies, giminės, kalbos ir tautos. Kristuje mes esame nauji kūriniai. Mūsų neturi skaldyti skirtumai tarp rasės, kultūros, žinių, tautybės,...

 • 15. Krikštas 2010-05-12

  Krikštu išpažįstame savo tikėjimą Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu bei liudijame apie savo mirtį nuodėmei ir norą gyventi naują gyvenimą. Tokiu būdu pripažinę Kristų savo Viešpačiu ir Gelbėtoju, tampame Jo...

 • 16. Viešpaties Vakarienė 2010-05-12

  Viešpaties Vakarienė yra dalyvavimas Jėzaus kūno ir kraujo simbolių priėmime. Ji yra tikėjimo Jėzumi, mūsų Viešpačiu ir Išgelbėtoju, išraiška. Viešpaties Vakarienės apeigoje dalyvauja Kristus bendraudamas su savo žmonėmis ir stiprindamas...

 • 17. Dvasinės dovanos ir tarnavimas 2010-05-12

  Visais laikais savo Bažnyčios narius Dievas apdovanojo dvasinėmis dovanomis, kad kiekvienas narys su meile jas naudotų vardan bendros, Bažnyčios ir žmonijos gerovės. Šias dovanas Šventoji Dvasia dalija savo nuožiūra. Tokiu...

 • 18. Pranašystės dovana 2010-05-12

  Biblija liudija, kad viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra pranašystės dovana. Ši dovana yra išskirtinis likučio bažnyčios ženklas ir mes tikime, kad ji pasireiškė Elenos Vait tarnavime. Jos raštai kalba...

 • 19. Dievo įstatymas 2010-05-12

  Dešimtyje įsakymų yra įamžinti didieji Dievo Įstatymo principai. Jėzaus gyvenimas juos tobulai atskleidė. Jie išreiškia Dievo meilę, valią ir tikslą, susijusius su žmonių elgesiu ir santykiais. Jie privalomi žmonėms visais...

 • 20. Sabata 2010-05-12

  Maloningas Kūrėjas po šešių kūrybos dienų ilsėjosi septintąją dieną ir įsteigė sabatą (šabą) visiems žmonėms kaip sukūrimo paminklą. Nesikeičiančio Dievo Įstatymo ketvirtasis įsakymas reikalauja, kad septintoji diena, sabata, būtų švenčiama...

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!