1. Šventasis Raštas

1. Šventasis Raštas

Šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, perduotas per dieviškąjį įkvėpimą. Įkvėpti autoriai kalbėjo ir užrašė, kai jie buvo vedami Šventosios Dvasios. Šiuo Žodžiu Dievas perdavė žmonijai žinią būtiną išgelbėjimui. Šventasis Raštas yra aukščiausias, patikimas ir neklystantis Jo valios apreiškimas. Jis yra charakterio etalonas, patyrimo matas, galutinis mokymų apreiškimas ir patikimas Dievo…

Skaityti daugiauLong right arrow

2. Trejybė

Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trijų amžinų Asmenų vienybė. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis, esantis virš visko ir visur. Jis yra beribis ir žmogiškai nesuvokiamas, tačiau žinomas per savo apsireiškimą. Dievas, kuris…

Long right arrow Skaityti daugiau

3. Dievas Tėvas

Dievas, amžinasis Tėvas, yra visos kūrinijos Kūrėjas, Šaltinis, Išlaikytojas ir Valdovas. Jis yra teisingas ir šventas, maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir kupinas tvirtos meilės bei ištikimybės. Savybės ir galia, pasireiškiančios Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje, taip pat yra ir Tėve. (Pr 1, 1; Įst 4, 35; Ps 110, 1.4; Jn 3, 16; Jn 14, 9;…

Skaityti daugiauLong right arrow

4. Sūnus

Dievas, amžinasis Sūnus, tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi. Per Jį buvo viskas sukurta, atskleistas Dievo charakteris, įgyvendintas žmonijos išgelbėjimas ir teisiamas pasaulis. Amžinai tikrasis Dievas, Jis taip pat tapo tikruoju žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios ir gimė iš mergelės Marijos. Jis gyveno bei patyrė gundymus kaip žmogus, tačiau tobulai atskleidė Dievo teisumą ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

5. Šventoji Dvasia

Dievas, amžinoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi veikė kūrime, įsikūnijime ir atpirkime. Ji yra toks pat asmuo kaip Tėvas ir Sūnus. Ji įkvėpė Biblijos rašytojus. Ji pripildė Kristaus gyvenimą jėga. Ji kviečia ir įtikina žmones; ir tuos, kurie atsiliepia, Ji atnaujina ir keičia pagal Dievo panašumą. Atsiųsta Tėvo ir Sūnaus visada būti su Jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

6. Pasaulio sukūrimas

Dievas Biblijoje apreiškė savo kūrybinės veiklos autentišką ir istorinį pasakojimą. Jis sukūrė visatą ir per dabartines šešias kūrybos dienas Viešpats padarė „dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose“ ir ilsėjosi septintąją dieną. Taigi Jis įsteigė sabatą kaip amžiną Jo kūrimo darbo atminimą, atliktą ir užbaigtą per šešias tiesiogines dienas, kurios kartu su sabata sudaro…

Skaityti daugiauLong right arrow

7. Žmonijos prigimtis

Vyras ir moteris buvo sukurti pagal Dievo paveikslą su savitais bruožais, galia ir laisve mąstyti ir veikti. Tačiau, nors ir sukurti kaip laisvos būtybės, kiekvienas yra nedaloma kūno, proto ir dvasios vienybė, priklausanti nuo Dievo, teikiančio gyvenimą, kvėpavimą ir visa kita. Kai mūsų pirmieji tėvai nepakluso Dievui, jie paneigė savo priklausomybę nuo Jo ir prarado…

Skaityti daugiauLong right arrow

8. Didžioji kova

Visa žmonija dabar yra įtraukta į didžiąją kovą tarp Kristaus ir šėtono dėl Dievo charakterio, Jo Įstatymo ir Jo valdymo principų visatoje. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš kūrinių, apdovanotas pasirinkimo laisve, save išaukštinęs tapo šėtonu, Dievo priešininku, ir paskatino maištauti dalį angelų. Kai sugundė Adomą ir Ievą nusidėti, jis pasėjo maišto dvasią šiame…

Skaityti daugiauLong right arrow

9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas

Vienintelis Dievo duotas žmogaus atpirkimo iš nuodėmės būdas yra Kristaus tobulo paklusnumo Dievo valiai gyvenimas, Jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tie, kurie tikėjimu priima šį atpirkimą, gali turėti amžiną gyvenimą, ir visa kūrinija gali geriau suprasti begalinę ir šventą Kūrėjo meilę. Šis tobulas atpirkimas įrodo / išteisina Dievo Įstatymo teisumą ir Jo maloningą charakterį, nes…

Skaityti daugiauLong right arrow

10. Išgelbėjimo patyrimas

Dievas iš savo begalinės meilės ir gailestingumo Kristų, kuris nepažino nuodėmės, dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu. Mes, Šventosios Dvasios vedami, suvokiame savo poreikį[Gelbėtojui], pripažįstame savo nuodėmingumą, atgailaujame dėl savo prasižengimų ir tikime Jėzų kaip Gelbėtoją ir Viešpatį, Pavyzdį ir Auką vietoje mūsų. Šis gelbėjantis tikėjimas ateina per dieviškąją Žodžio galią…

Skaityti daugiauLong right arrow

11. Augimas Kristuje

Mirdamas ant kryžiaus Jėzus triumfavo prieš blogio jėgas. Sugebėjęs nugalėti demonų dvasias savo žemiškosios tarnystės dienomis, Jis palaužė jų galią ir užtikrino jų neišvengiamą pasmerkimą. Jėzaus pergalė suteikia mums pergalę prieš blogio jėgas, kurios vis dar siekia kontroliuoti mus, kai gyvename su Juo ramybėje, džiaugsme ir Jo meilės užtikrintume. Dabar Šventoji Dvasia gyvena mumyse ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

12. Bažnyčia

Bažnyčia yra tikinčiųjų, išpažįstančių Jėzų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė. Kaip ir Dievo žmonės Senojo Testamento laikais, esame pakviesti iš pasaulio. Mes susiburiame kartu garbinti, bendrauti, mokytis iš Žodžio, švęsti Viešpaties Vakarienę, tarnauti žmonijai ir skelbti Evangeliją visam pasauliui. Bažnyčios autoritetas kyla iš Kristaus, kuris yra įsikūnijęs Žodis atskleistas Biblijoje. Bažnyčia yra Dievo šeima;…

Skaityti daugiauLong right arrow

13. Likutis ir jo misija

Pasaulinė Bažnyčia yra sudaryta iš tų, kurie nuoširdžiai tiki Kristumi, tačiau paskutinėmis dienomis, plačiai paplitusio atsimetimo metu, likutis yra pakviestas laikytis Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Likučio bažnyčia praneša apie teismo valandos atėjimą, skelbia išgelbėjimą per Kristų ir pranašauja Jo antrojo atėjimo artėjimą. Šis skelbimas yra simbolizuojamas trimis angelais Apreiškimo knygos 14 skyriuje. Jis sutampa…

Skaityti daugiauLong right arrow

14. Vienybė Kristaus kūne

Bažnyčia yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, pašauktų iš kiekvienos šalies, giminės, kalbos ir tautos. Kristuje mes esame nauji kūriniai. Mūsų neturi skaldyti skirtumai tarp rasės, kultūros, išsilavinimo ir tautybės bei tarp aukšto ir žemo, turtingo ir vargšo, vyro ir moters. Mes visi esame lygūs Kristuje, kuris vienoje Dvasioje subūrė visus vienai bendrystei su…

Skaityti daugiauLong right arrow

15. Krikštas

Krikštu išpažįstame savo tikėjimą Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu bei liudijame apie savo mirtį nuodėmei ir norą gyventi naują gyvenimą. Tokiu būdu pripažinę Kristų savo Viešpačiu ir Gelbėtoju, tampame Jo tautos dalimi ir esame priimami į Jo bažnyčios narius. Krikštas yra mūsų vienybės su Kristumi, mūsų nuodėmių atleidimo ir mūsų Šventosios Dvasios priėmimo simbolis. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

16. Viešpaties Vakarienė

Viešpaties Vakarienė yra dalyvavimas Jėzaus kūno ir kraujo simbolių priėmime, kaip tikėjimo išraiška į mūsų Viešpatį ir Išgelbėtoją. Šioje Viešpaties Vakarienės apeigoje dalyvauja Kristus, bendraudamas su savo žmonėmis ir stiprindamas juos. Dalyvaudami Šventos Vakarienės apeigoje mes džiaugsmingai skelbiame Kristaus mirtį iki pat Jo antrojo atėjimo. Pasiruošimas Vakarienei apima savęs ištyrimą, atgailą ir išpažintį. Mokytojas įsteigė…

Skaityti daugiauLong right arrow

17. Dvasinės dovanos ir tarnavimas

Visais laikais savo Bažnyčios narius Dievas apdovanojo dvasinėmis dovanomis, kad kiekvienas narys su meile jas naudotų vardan bendros Bažnyčios ir žmonijos gerovės. Dovanos, kurios duodamos per Šventosios Dvasios tarpininkavimą ir dalijamos kiekvienam nariui Jos nuožiūra, suteikia visus sugebėjimus ir tarnystes, kurių reikia bažnyčiai, kad ji galėtų atlikti Dievo jai pavestas funkcijas. Šios dovanos, anot Rašto,…

Skaityti daugiauLong right arrow

18. Pranašystės dovana

Biblija liudija, kad viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra pranašystės dovana. Ši dovana yra išskirtinis likučio bažnyčios ženklas ir mes tikime, kad ji pasireiškė Elenos Vait tarnavime. Jos raštai kalba su pranašišku autoritetu ir bažnyčiai suteikia paguodą, vadovavimą, nurodymus ir pataisymus. Jie taip pat pabrėžia, kad Biblija yra tas matas, kuriuo turi būti ištiriami visi…

Skaityti daugiauLong right arrow

19. Dievo įstatymas

Didieji Dievo Įstatymo principai yra įamžinti Dešimtyje įsakymų ir patvirtinti Jėzaus gyvenimu. Jie išreiškia Dievo meilę, valią ir tikslą, susijusius su žmonių elgesiu ir santykiais ir yra privalomi žmonėms visais laikais. Šie įsakymai yra Dievo Sandoros su savo tauta pagrindas ir matas Dievo teisme. Per Šventosios Dvasios tarpininkavimą jie parodo nuodėmę ir sukelia poreikį ieškoti…

Skaityti daugiauLong right arrow

20. Sabata

Maloningas Kūrėjas po šešių kūrybos dienų ilsėjosi septintąją dieną ir įsteigė sabatą visiems žmonėms kaip sukūrimo paminklą. Nesikeičiančio Dievo Įstatymo ketvirtasis įsakymas reikalauja, kad septintoji diena, sabata, būtų švenčiama kaip poilsio, garbinimo ir tarnavimo diena, kaip tai savo gyvenimu ir mokymu parodė Jėzus, sabatos Viešpats. Sabata tai diena, skirta džiaugsmingam bendravimui su Dievu ir vienas…

Skaityti daugiauLong right arrow