PRISIIMKITE ATSAKOMYBĘ

PRISIIMKITE ATSAKOMYBĘ

Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs – gera ar bloga. (Antras laiškas korintiečiams 5, 10) Savo bažnyčios vaikų darželyje Bilis buvo keturmetis siaubūnas. Jis stumdydavo kitus mažylius, parversdavo juos ant žemės, spardydavo ir apskritai versdavo viską aukštyn kojomis. Kartą auklėtoja jo paklausė: „Bili,…

Skaityti daugiauLong right arrow

JIS ATGAIVINA MANO GYVASTĮ

Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui. (Psalmynas 23, 3) Mano kabineto durys staiga plačiai atsivėrė. Į vidų įsiveržė griežto veido jaunuolis netvarkinga barzda. Išsigandęs, kad jis mane užpuls, žingtelėjau atatupstas. Tarp mudviejų įsiterpė mano vertėjas į rusų kalbą. Įsiveržėlis pradėjo mojuoti rankomis ir rusiškai kažką gyvai kalbėti. 1992 metų…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI NEBELIEKA KALTĖS

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų ne­dorybių. (Jono pirmas laiškas 1, 9) Vesdamas evangelistinę kampaniją Stokholme, Švedijoje, vieną vakarą aš praleidau su viena kelionių agentūros darbuotoja. Ji lankė mūsų susirinkimus pačiame miesto centre. Kalbantis apie dvasinius dalykus, ji pasakė: „Pasto­riau, turiu klausimą, kurį visada…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUO ŽMOGŽUDŽIO IKI SŪNAUS

Jei tu, VIEŠPATIE, paisysi nuodėmių, tai kas, VIEŠPATIE, kas išliks gyvas? Bet Tu turi galią atleisti. (Psalmynas 130, 3–4) Prieš tai aš papasakojau jaudinančią istoriją apie tai, kaip Elžbieta Moris atleido Tomiui, kuris girtas sukėlė avariją, pražudžiusią jos sūnų. Dabar norėčiau šią istoriją užbaigti. Elžbieta ir toliau lankė Tomį kalėjime. Ši dievobaiminga moteris įtikino vaikiną,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI NEGALITE ATLEISTI II dalis

Net, atvirkščiai, jūs turėtumėte jam atleisti ir jį paguosti, kad pernelyg didelis nusiminimas jo nepražudytų. (Antras laiškas korintiečiams 2, 7) Širdgėla ir įniršis buvo užvaldę Elžbietą ir Franką Morisus (Morris) po to, kai girtas vairuotojas suvėžino jų sūnų Tedą. Tomio, jaunuolio, kuris buvo kaltinamas jų sūnaus nužudymu, teisme judviejų pyktis dar labiau išaugo. Jie sužinojo,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI NEGALITE ATLEISTI

Juk Tu, VIEŠPATIE, geras ir atlaidus, kupinas ištikimos meilės visiems, kurie Tavęs šaukiasi. (Psalmynas 86, 5) 1985 metais prezidentas Ronaldas Reiganas (Ronald Reagan) apsilankė Bitburgo vokiečių karių kapinėse ir padėjo prie paminklo vainiką. Tai turėjo būti susitaikymo ženklas, tam tikras atsisveikinimas su skaudžiais Antrojo pasaulinio karo prisiminimais. Tačiau tas vainikas sukėlė tarptautinį nepasitenkinimą, kadangi tose…

Skaityti daugiauLong right arrow

GYDANTI ATLAIDUMO JĖGA

Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. (Evangelija pagal Matą 6, 14) Naomė lankėsi pas daktarą Viljamą Vilsoną (William Wilson) daugiau kaip metus. Vaikystėje patyrusi smurtą, ji kovojo su savo nesuvaldomo pykčio priepuoliais, nors jau buvo vidutinio amžiaus moteris. Jos niršto protrūkiai būdavo tokie nuožmūs ir alinantys, kad vienu…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATLEIDŽIANTI ŠIRDIS

Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. (Laiškas efeziečiams 4, 32) Kerol nenorėjo patikėti, kad jos vyras susitikinėja su kita moterimi. Skyrybos jai atrodė siaubinga perspektyva. Po 25 metų, jos nuomone, laimingos santuokos, jos vyras Tomas palieka ją dėl daug jaunesnės moters. Vyro meilės nuotykis atėmė iš Kerol…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATLEISKITE, KAIP IR JUMS ATLEISTA!

Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. (Laiškas efeziečiams 4, 32) Džekė sėdėjo viename kambario gale, tarybos nariai – kitame. Tarp jų atsivėrusi praraja atrodė kone neįveikiama. Džekė buvo užaugusi savo gimtojo miesto bažnyčioje, tačiau ryšiai su ja nutrūko po to, kai ji paliko savo pirmąjį vyrą ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAMATAS IR SIENOS

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? (Lk 14, 28). Pirmasis šėtono kaltinimas Dievui buvo tas, kad Dievo Įstatymo įvykdyti neįmanoma. Kai žmogus nusižengė Dievo Įstatymui, šėto­nas džiūgaudamas pateikė antrą kaltinimą, tvirtindamas, jog žmogui negalima atleisti. Jis negalėjo nė įsivaizduoti, kad pats Dievas kentės bausmę…

Skaityti daugiauLong right arrow

TARSI NIEKADA NEBŪTUMĖTE NUSIDĖJĘ

Aš jums tai kalbėjau, kad Manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį (Jn 16, 33). Dievo atlaidumas neišmatuojamai didesnis už žmogaus atlai­dumą. Nors ir atleisite man, jūs dar ilgai prisiminsite, kaip mano arklys išmindžiojo jūsų lysves. Bet kai man atleidžia Dievas, aš tam­pu Jo akyse be nuodėmės. Knygoje…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISIŠKAS IR BESĄLYGINIS PRIĖMIMAS

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mano žodžių klauso ir Mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą (Jn 5, 24). Pagrindinis žodis nuteisinimo pagal tikėjimą doktrinoje yra „priė­mimas“. Mokydamiesi Jėzaus žodžių apie nuteisinimą ir atkreipdami dėmesį į Jo elgesį su žmonėmis, mes negalime neprieiti prie tokios išvados. Jėzus mus visada…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS TIESOJE APIE ATGAILĄ

Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės (Apd 3, 19). Kas pirmiau įvyksta: atgaila ar atleidimas? Kaip jūs manote? Ar atgaila yra žmogaus atėjimo pas Kristų sąlyga? Ar turime nu­liūsti dėl nuodėmių pirmiau negu būsime Dievo priimti? Tikriausiai mokyme apie atgailą svarbiausia yra tiesa, kad atgaila nėra bar­jeras tarp nusidėjėlio ir Kristaus. Mes…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAM DAUGIAU ATLEISTA, TAS LABIAU MYLI

Todėl Aš tau sakau: „Jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli“ (Lk 7, 47). Simono namuose vyko puota. Šis fariziejus truputį nerimavo dėl to, kad Jėzus taip laisvai priėmė nusidėjėlius ir taip lengvai visiems atleisdavo. Tai žinodamas Jėzus ir papasakojo apie du skolininkus. Vienas iš jų buvo…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATLEISTI GALIMA VISKĄ

Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ (Mt 18, 21) Mokiniai atėjo pas Jėzų ir klausė, kiek kartų jie turi vienas kitam atleisti. Fariziejai teigė, kad reikia atleisti tris kartus. Mokiniai norėjo pa­rodyti, kad šio to jau yra išmokę, nes matė, kaip…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRAŠYK ATLEIDIMO

Tai dabar džiaugiuosi, žinoma, ne dėl to, kad jums teko nuliūsti, bet kad nuliūdimas atvedė jus į atgailą. Jūs buvote nuliūdę pagal Dievo valią, taigi iš mūsų pusės nebuvo jums jokios skriaudos (2 Kor 7, 9). Kai mokiausi trečioje klasėje, kartą per pertrauką su berniukais išbėgome žaisti į kiemą. Po žaidimo, įkaitę ir dulkini, bėgte…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠPAŽINDAMI NUODĖMES NETURIME TEISINTIS

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9). Tikrąją išpažintį galima atlikti tik tada, kai yra patirta tikroji atgaila. Jei norime žinoti, ar išpažintis buvo nuoširdi, pirmiausia turime atkreipti dėmesį, ar galime patys surasti pasiteisinimą. Pavyzdžiui, aš ateinu pas jus ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

GALIME BŪTI TIKRI, KAD DIEVAS MUS PRIIMS

Tokia Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną (Jn 6, 40). Jei jums būtų duota proga Dievo ko nors paklausti, kokį klausi­mą norėtumėte Jam užduoti? Šito mes klausėme žmones įvai­riose šalies vietose. Galbūt tai atrodo šiek tiek egoistiška, bet beveik visi pirmiausia…

Skaityti daugiauLong right arrow