PAŠVENTINIMAS PER IŠTEISINIMĄ

PAŠVENTINIMAS PER IŠTEISINIMĄ

„[…] Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės?“ Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota.“ Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“ (Luko 7, 42–43). Koks gi yra Biblijos tyrinėjimo ir kasdieninio bendravimo su Die­vu tikslas? Tai būtina, norint pažinti didžiąją Dievo malonę, Jo atlei­dimą, Jo meilę ir atpirkimą, kuris buvo atliktas…

Skaityti daugiauLong right arrow

NESIVARGINKITE DĖL VAISIŲ

Jei Mane mylite, – jūs laikysitės Mano įsakymų (Jn 14, 15). Daugelis be reikalo eikvoja marias laiko ir jėgų, mėgindami būti paklusnūs Dievui, nors Jėzus yra pasakęs: „Jei Mane mylite […].“ Tikrasis paklusnumas, augimas ir pergalė krikščioniškame gyveni­me yra natūralūs ir pasireiškia savaime. Beveik visi sutinka, kad nuteisinimas yra šaknis, o pašventinimas – vaisius. Jei…

Skaityti daugiauLong right arrow

DOVANA NEUŽTARNAUJAMA

Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl Manęs, tas ją atras (Mt 16, 25). Šiais žodžiais Jėzus kalba apie tai, kad neįmanoma tuo pat metu dovaną užsitarnauti ir ją priimti. Šis klausimas pastaruoju metu yra vienas iš svarbiausių krikščionybės klausimų. Ar įmanoma užsitarnauti Dievo malonę, kai kalbama apie nuteisinimą…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIDYSIS MŪSŲ GYNĖJAS

Jėzus atsakė: „Mano Karalystė ne iš šio pasaulio. Jei Mano Karalystė būtų iš šio pasaulio, Mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet Mano Karalystė ne iš čia“ (Jn 18, 36). Kaip vyksta pašventinimas? Pašventinimas vyksta tik per tikė­jimą. Evangelijoje pagal Joną (15, 5) yra tokie Jėzaus žodžiai: „nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASTATAS ANT PAMATO

Dėl jų Aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa (Jn 17, 19). Dievo tautos likučio misija – dvasinio pastato statyba ant refor­macijos pagrindo. Štai todėl mes tiek apsčiai turime žinių apie pa­šventinimą. Pasaulis dar turi išgirsti žinią apie nuteisinimą ir pašven­tinimą per tikėjimą. Kai kurie mano, jog Geroji Naujiena apie pašventinimą yra ta,…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAMATAS IR SIENOS

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? (Lk 14, 28). Pirmasis šėtono kaltinimas Dievui buvo tas, kad Dievo Įstatymo įvykdyti neįmanoma. Kai žmogus nusižengė Dievo Įstatymui, šėto­nas džiūgaudamas pateikė antrą kaltinimą, tvirtindamas, jog žmogui negalima atleisti. Jis negalėjo nė įsivaizduoti, kad pats Dievas kentės bausmę…

Skaityti daugiauLong right arrow

SANTUOKA IR GYVENIMAS JOJE

Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: „Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!“ O jis atsakė: „Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!“ (Mt 25, 11–12) Yra didelis skirtumas tarp tikėjimo žodžiais ir tikėjimo bendrau­jant su Dievu. Formalaus krikščionio manymu, vienintelė išgelbėjimo sąlyga yra tikėjimas. Tačiau tik proto sutikimo išgelbėjimui nepa­kanka. Iš tikrųjų priimti Kristaus…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUTEISINIMAS TIKĖJIMU

Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (Rom 5, 1). Mirties ant kryžiaus dėka Jėzus gali kiekvienam pasiūlyti gy­venimą ir atleidimą. Tačiau nuteisinimas turi prasmę tik tuo atveju, jei nusidėjėlis jį priima. Nepaisant to, kad Jėzaus auka buvo tobula ir jos užteko viso pasaulio nuodėmėms atleisti, vis dėlto visas pa­saulis…

Skaityti daugiauLong right arrow

VISIŠKAS IR BESĄLYGINIS PRIĖMIMAS

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mano žodžių klauso ir Mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą (Jn 5, 24). Pagrindinis žodis nuteisinimo pagal tikėjimą doktrinoje yra „priė­mimas“. Mokydamiesi Jėzaus žodžių apie nuteisinimą ir atkreipdami dėmesį į Jo elgesį su žmonėmis, mes negalime neprieiti prie tokios išvados. Jėzus mus visada…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS YRA DOVANA

Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime (Lk 14, 13–14). Pasakojimas apie fariziejų ir muitininką mums primena, kad išgelbė­jimas yra dovana. Nei pasninkais, nei dešimtinėmis, nei gerais dar­bais, kuriuos mes darome vildamiesi tapti teisiais, išgelbėjimo užsitarnauti negalima. Išgelbėjimas –…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS NUTEISINA MUITININKUS

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą (Lk 18, 9). „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dė­koju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS TARNAUJA KARTU SU ŠVENTĄJA DVASIA

Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis, prikėlęs iš numirusių Kristų, ­atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse (Rom 8, 11). Dievo tarnystę dėl mūsų atlieka Jėzus ir Šventosios Dvasios jėga. Dievo tarnystę mumyse taip pat atlieka Jėzus ir Šventosios Dvasios jėga. Jėzus ir Šventoji Dvasia atlieka tarnystę…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASMERKIMO NEBĖRA

Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas (Jn 3, 17). Nuteisinimas, kuris yra išlaisvinimas iš kaltės už praeities nuo­dėmes, paruošia kelią pašventimui, kuris yra visiška laisvė nuo nuodėmių dabartyje. Nepatyrus nuteisinimo, neįmanoma patirti nė pašventimo. Kad būtume pasirengę priimti Dievo jėgą nuodėmių nugalėjimui dabar,…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS GAUNAMAS TIK TIKĖJIMU

Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu (1 Kor 1, 30). Kai nusidėjėlis supranta, kad Dievas priima jį tokį, koks jis yra, nes Jėzus mirė ant kryžiaus ir taip išpirko jį, jo gyvenimas ima keistis. Todėl šventėjimo pagrindas visada yra nuteisinimas. Jei tai netiesa,…

Skaityti daugiauLong right arrow