SABATĄ ŠVENČIANTIS KUNIGAS

SABATĄ ŠVENČIANTIS KUNIGAS

Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. (Evangelija pagal Matą 5, 18) Endriu Fišeris (Andrew Fisher), buvęs katalikų kunigas, buvo giliai apmąstęs savo apsisprendimą švęsti sabatą. Jis tvirtino, kad įsakymas švęsti sabatą nėra apeiginio įstatymo dalis, nes jis buvo duotas pasaulio…

Read MoreLong right arrow

SULĖTINKITE ŽINGSNĮ

Palaimintas žmogus, kuris tai daro, ir žmogaus sūnus, kuris to laikosi, švenčia šabą, jo neišniekindamas, sergstisi bet kokio pikto darbo. (Izaijo pranašystė 56, 2) Yra toks pasakojimas, kaip biologas Tomas Hakslis (Thomas Huxley) vėlai vakare atvyko į miestą, kur turėjo skai­tyti paskaitą. Jis įšoko į karietą ir šūktelėjo vežikui: „Kuo greičiau pirmyn!“ Vežikas paklusniai supliekė…

Read MoreLong right arrow

DIEVO IŠRINKTIEJI

Nes VIEŠPATIES akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su Juo visa širdimi. (Antroji metraščių knyga 16, 9) Gita Lal (Geeta Lall) užaugo Indijoje. Vaikystėje likusią našlaite, ją globojo į pensiją išėjęs koledžo profesorius. Šis žmogus buvo uolus baptistas ir reguliariai vesdavo mergaitę į sekmadieninę mokyklėlę. Per stebuklingą Dievo apvaizdą jų namuose kambarį pradėjo…

Read MoreLong right arrow

POILSIS DARBOHOLIKAMS

Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokyki­tės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. (Evangelija pagal Matą 11, 28–29) Henris sparčiai kopė į pačią Čikagos verslo pasaulio viršūnę. Jis prekiavo nekilnojamu turtu miesto centre ir…

Read MoreLong right arrow

DIEVO RAGINIMAS GRĮŽTI

Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau“. (Evangelija pagal Luką 15, 18) Liza gyveno gražioje Oahu saloje Havajuose. Gyvenimas rojų primenančioje saloje buvo kaip sapnas, kol vieną rytą jos vyras pasakė: „Mieloji, einu į žygį“ ir nebegrįžo. Vienišas kalnuotoje vietovėje, Hankas kopė į vieną iš virtinės vulkanų ir paslydo. Po jo…

Read MoreLong right arrow

AR DAUGUMA VISADA TEISI?

Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Evangelija pagal Matą 7, 13–14) Savo veikimu Dievas gali nustebinti net pastorius. Kartais Jis pastato mus akis į akį su tiesa. Sukrečia mus. Priver­čia prabusti iš…

Read MoreLong right arrow

STIPRYBĖ SUNKIU METU

Tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišakniję ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties Evangelijos, kurią išgirdote, kuri paskelbta visai kūrinijai po dangumi. (Laiškas kolosiečiams 1, 23) Džordžas nesutiko eiti į kompromisą. Atradus Dešimties įsakymų Įstatymą, sabatos tiesa apkaltino jį. Jis nuspren­dė, kad, nors, kiek jam žinoma, niekas pasaulyje sabatos nešvenčia, jis bus ištikimas savo sąžinei. Kadangi Džordžas…

Read MoreLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI III DALIS

Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes, kas įžengia į atilsio šalį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po Savųjų. (Laiškas hebrajams 4, 9–10) Reformacijos laikotarpiu daugelis priėmė Biblijos tiesą apie sabatą. Kitas garsus disidentas, kuris tuo įsitikino, buvo Teofilis Brabornas (Theophilus Brabourne). Jis pastoriavo XVII amžiaus viduryje, ir jo bažnyčioje buvo…

Read MoreLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI II DALIS

Jei Mane mylite, jūs laikysitės Mano įsakymų. (Evangelija pagal Joną 14, 15) 1662 metais Dorčesterio kalėjime už savo nekonformistinius įsitikinimus buvo uždarytas tarnautojas, vardu Fran­cis Bamfildas (Francis Bampfield). Bamfildas buvo vienas iš garsiausių pamokslininkų savo gyvenamajame Anglijos regione. Jis buvo išsilavinęs, kilnus ir pasišventęs žmogus. Tačiau visa tai valdininkams buvo nesvarbu. Jų nuomone, jis turėjo…

Read MoreLong right arrow

TIESOS ŠAUKLIAI I DALIS

Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.(Jeremijo pranašystė 29, 13) Vaikystėje lankydamas šv. Patriko mokyklą Norviče, Konektikute, aš dar nežinojau, kad Airijos Patrikas padėjo sabatos šventimo pagrindus Britų salose. Šis penkioliktojo amžiaus jaunuolis Romos provincijoje, Galijoje, išgirdo skelbiant Kristaus Evangeliją. Patrikas priėmė ją kaip Dievo tiesą ir veikiai pajuto pašaukimą skelbti…

Read MoreLong right arrow

SĄJUNGOS VĖLIAVA

Švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. (Ezechielio pranašystė 20, 20) XVII amžiaus pradžioje Dorotėja Treisk (Dorothy Traske) vadovavo privačiai Londono mokyklai. Ilgas norinčiųjų joje mokytis sąrašas liudijo apie jos, kaip mokytojos, populiarumą. Misis Treisk ir jos vyras Džonas buvo puritonai. Puritonai buvo įsitikinę,…

Read MoreLong right arrow

Kalėdinė eglutė

Tikintieji klausia, kokia yra oficiali bažnyčios pozicija dėl Kalėdų eglės naudojimo. Šis klausimas užduodamas, norint gauti atsakymą, kuris įneštų aiškumo dėl tikinčiojo galimybės rinktis sezoninių švenčių metu naudoti pasaulyje pripažintus švenčių atributus. Šiuo atveju ar dera namuose arba maldos vietoje statyti ir puošti eglutes. Tie, kurie puošia eglutę, nori gauti atsakymą, kuris patvirtintų jų elgesio…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS ATSKLEIDŽIA SAVE NUSIŽEMINDAMAS

Būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės (Fil 2, 5–7). Kartą vienam Septintosios dienos adventistų bažnyčios pastoriui buvo užduotas klausimas: kodėl jo bažnyčioje daugiau nei kitose kalba­ma…

Read MoreLong right arrow

KOKS DIEVO POŽIŪRIS Į SABATĄ

Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto Jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse (Apr 14, 9–10). Dievo antspaudas ant žmonių…

Read MoreLong right arrow

PAKEISTA SABATA

Be to, daviau jiems savo šabus kaip ženklą Man ir jiems, kad žinotų, jog Aš, Viešpats, juos pašventinu (Ez 20, 12). „Žydams tolstant nuo Dievo ir nuo per tikėjimą įgyjamo Kristaus teisumo, sabata jiems prarado savo reikšmingumą“ (Su meile iš Dangaus, 253 p.), Galbūt ir dabar sabatos reikšmė jums yra tokia pat gili kaip ir…

Read MoreLong right arrow

PASAULIO GIMIMO DIENA

Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną Jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų (Pr 2, 3). Dievas iš pat pradžių atskyrė septintąją dieną – sabatą kaip kūrimo paminklą. Akivaizdu, kad Kūrėjas teikia didelę svarbą tam, kad Jo kūriniai prisimintų savo Kūrėją bei Jo kūrybinius darbus. Sabata buvo tarsi pasaulio gimimo diena.…

Read MoreLong right arrow

TIESA AR TRADICIJA

Veltui jie Mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų (Mk 7, 7). Jėzus visada laikėsi sabatos (Lk 4, 16). Jis ją šventė ir tada, kai gyveno Nazarete ir dirbo staliaus dirbtuvėse. Jis laikėsi saba­tos visą savo gyvenimą. Jis pats buvo Kūrėjas, tačiau mes mato­me, kad Jis ilsėjosi sabatos dienomis, laikydamasis savo paties duoto įsakymo. Akivaizdu, kad…

Read MoreLong right arrow

DIEVO BUVIMAS DARO SKIRTUMĄ

Ir švęskite Mano šabus, idant jie būtų ženklas Man ir jums, kad žinotumėte, jog Aš esu Viešpats, jūsų Dievą (Ez 20, 20). Dievo ir Jo tautos tarpusavio santykiuose būna atvejų, kai Jo Artumas būna tiesiogiai jaučiamas. Vienas iš tokių atvejų yra Vieš­paties Vakarienė, jeigu jūs atvira širdimi joje dalyvaujate, bet nesate susirūpinęs tuo, kas jums…

Read MoreLong right arrow

PAŠVENTINIMO ŽENKLAS

Tu turi pasakyti izraelitams: „Stenkitės laikytis Mano šabų, nes tai yra ženklas tarp Manęs ir jūsų per kartų kartas, kad žinotumėte, jog Aš,Viešpats, jus pašventinu“ (Iš 31, 13). Kai kas mano, kad pašventinimas – tai kažkas tokio, kas turi vykti prieš pat krikščionies mirtį. Tai netiesa. Pašventinimo procesas vyksta visą gyvenimą, lygiai taip, kaip ir…

Read MoreLong right arrow

SABATA NURODO Į KRISTŲ

Ir pridūrė: „Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats.“ (Mk 2, 27–28) Metų ilgumas nustatomas pagal dangaus šviesulių judėjimą. Laikas, per kurį Žemė apsisuka aplink Saulę, yra 365 dienos 5 valandos 48 minutės ir 46 sekundės. Šis laikas pastovus. Mėne­sio ilgumas nustatomas pagal Mėnulio apsisukimą aplink Žemę. Diena trunka…

Read MoreLong right arrow