Dešimt maldos dienų 2024. Įvadas


10 Maldos dienų.pdf

10 Maldos dienų vaikams.pdf

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai:

Aš niekada anksčiau nejaučiau Dievo Dvasios tokiu būdu.“ (Frankas B.)

„Man dalyvaujant Dešimties maldos dienų susitikimuose Dievas išgelbėjo mano šeimą.“ (Adebayo O.)

„Dešimt maldos dienų meldžiausi už savo netikinčią šeimą. Devintą dieną atėjo mano dvidešimtmetė anūkė ir pirmą kartą gyvenime pradėjo domėtis dvasinėmis temomis. Tai buvo tikras atsakymas į mano maldą!“ (Franas J.)

„Meldėmės už palikusį tikėjimą ir mus, kaip šeimą, mano tėvą, kad jis būtų išgelbėtas. Besibaigiant Dešimčiai maldos dienų, jis pirmą kartą po daugelio metų grįžo namo ir paprašė atleidimo, bandė susitaikyti ir norėjo atkurti santykius su Dievu.“ (G. M.)

Ar jūs išgirdote kviečiantį atgimti Dievo balsą? Biblijoje apstu pažadų,
skirtų asmeniškai jums:

„Jeigu Mano tauta, vadinama Mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos Mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, Aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.“ (2 Metraščių 7, 14)

„Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite.“ (Jeremijo 29, 13)

„Kas tik šauksis VIEŠPATIES vardo, tas bus išgelbėtas.“ (Joelio 3, 5)

„Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų.“ (Jokūbo 4, 8)

„Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi.“ (Apreiškimo 3, 20)

Kad ir kur esate šiuo metu, Dievas arčiau nei gali atrodyti. Jis trokšta išlieti savo palaiminimus mūsų šeimoms, mūsų Bažnyčiai, mūsų kaimynams ir pasauliui, kuriame gyvename!
Mūsų maldų tema – „TIKĖJIMO PRIORITETAI“.

„Skubėjau ir jaudinausi.“ „Buvau piktas ir sutrikęs.“ „Užsiėmęs ir palūžęs.“

Tai tik keletas žodžių, kuriais žmonės visame pasaulyje bando apibūdinti savo gyvenimą šiuolaikiniame, nuolat besikeičiančiame pasaulyje.

Jei jūs taip pat išgyvenate žūstančio pasaulio sunkumus, kviečiame jus į 10-ies maldos dienų kelionę į pačią Dievo širdį – vietą, kur išvaduojama nuo visų sunkumų, aptvarstomos žaizdos ir atgaunamos jėgos.

Kartu melskimės dėl mūsų asmeninių ir šeimyninių garbinimo aukurų atnaujinimo, kad Šventoji Dvasia keistų mus ir suteiktų mums jėgų skelbti paskutinę Dievo vilties žinią!

Patarimai maldos susitikimams:

• Maldose nedaugiažodžiaukite. Melskimės vienu-dviem sakiniais dėl kiekvienos
reikmės. Po to leiskime melstis kitiems. Melskitės tiek kartų, kiek jausite poreikį, taip, tarsi su kuo nors kalbėtumėtės.

• Tyla – geras dalykas, nes kiekvienam suteikia galimybę įsiklausyti, ką kalba Šventoji Dvasia.
• Milžiniška palaima – bendri giesmių giedojimai, kuriems vadovauja Šventoji Dvasia.

• Užuot kalbėję apie jūsų maldos reikmes, tiesiog melskitės. Vėliau tas, kas dalyvauja maldoje, gali melstis dėl jūsų reikmių.

Mes pasitikime Dievo pažadais

Didi palaima – prašyti Dievo išpildyti Jo pažadus. Visi Dievo įsakymai ir įsakai taip pat yra Jo pažadai. Mat Dievas niekuomet neprašys mūsų padaryti to, ko nepajėgtume padaryti padedant Jo galiai. Maldos metu paprasta koncentruotis ties asmeniniais poreikiais, dejuoti ir apraudoti savo situaciją. Tačiau tai nėra maldos tikslas. Maldos paskirtis – sustiprinti mūsų tikėjimą. Todėl melsdamiesi pasitikėkite Dievo pažadais. Pakelkite savo žvilgsnį nuo savęs, nuo savo silpnybių bei trūkumų ir nukreipkite į Jėzų. Žvelgdami į Jėzų, mes tampame panašūs į Jį.

Elena Vait mus įkvepia tokiais žodžiais: „Kiekvienas pažadas Dievo Žodyje yra skirtas mums. Melsdamiesi pasikliaukite Jehovos duotu žodžiu ir tikėkite Jo pažadais. Jo Žodis sako: jei jūs prašysite tikėdami, tai gausite visas dvasines palaimas. Prašykite atkakliai, ir jūs gausite nepalyginamai daugiau nei prašote ar išmanote.“ („In Heavenly Places“, p. 71)

Kaip pasitikėti Dievo pažadais? Melsdamiesi už taiką, jūs galite perskaityti, tarkim, Jono 14, 27 ir pasakyti: „Viešpatie, savo Žodyje Tu mums pažadėjai: ‘Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!’ Duok mums ramybę, kurią pažadėjai.“ Padėkokite Dievui už suteiktą ramybę, netgi jei ir nepajusite jos tuojau pat.

PASNINKAS

Kviečiame jus Dešimties maldos dienų metu laikytis pasninko, kokio laikėsi pranašas Danielius. Pradėti metus nuo pasninko ir maldos – nuostabus būdas ateinančiais mėnesiais pašvęsti savo gyvenimą Dievui. Elena Vait rašo: „Šiandien ir kiekvieną dieną iki pat laikų pabaigos Dievo tauta turi būti atkaklesnė ir atidesnė, pasitikėti ne savo išmintimi, bet savo Vado išmintimi. Dievo vaikai turi paskirti dienas pasninkui ir maldai. Nebūtina visiškai nieko nevalgyti, tačiau reikia sumažinti maisto kiekį ir valgyti patį paprasčiausią maistą.“ („Counsels on Diet and Foods“, p. 188–189)

Mes žinome, kad būsimas pranašas Danielius dešimt dienų valgė vien vaisius ir daržoves. Šiomis maldos dienomis rekomenduojame laikytis tokios pat nesudėtingos dietos. Jei siekiame turėti aiškesnį protą, kad paklustume Dievo balsui, ir trokštame priartėti prie Jo, mes turime būti tikri, kad tam netrukdys mūsų maitinimosi įpročiai. Pasninko paskirtis – ne tik susilaikyti nuo valgymo. Kviečiame susilaikyti nuo televizijos laidų ir filmų, kompiuterinių žaidimų ir Facebook’o, YouTube peržiūrų. Kartais veiksmai, kurie nėra blogi, gali atimti daugybę mūsų brangaus laiko. Kiek tik
įmanoma, atidėkite viską, kad turėtumėte galimybę daugiau laiko praleisti su Dievu. Pasninkas – tai nėra greitas būdas gauti stebuklus iš Dievo. Jo pagrindinis tikslas – NUSIŽEMINIMAS, leidžiant Dievui veikti mūsų viduje ir per mus. Artėkime prie Jo per maldą ir pasninką, ir Jis taip pat artės prie mūsų.

ŠVENTOJI DVASIA

Prašykite, kad Šventoji Dvasia parodytų, kaip ir ko reikėtų melsti konkrečiam žmogui arba už konkrečią situaciją. Biblija byloja, kad mes nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl būtent Šventoji Dvasia užtaria mus.

„O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.“ (Romiečiams 8, 26) „Į tokias maldas Dievas atsako su malonumu. Kai karštai ir atkakliai siunčiame maldas Kristaus vardu, tai esame užtikrinti, kad Dievas yra arti ir pasiruošęs atsakyti į mūsų maldą ir suteikti ‘nepalyginti daugiau negu mes prašome ar išmanome.’“ (Efeziečiams 3, 20) (Elena Vait. „Paslėpti lobiai“, p. 121)

TIKĖJIMAS
Pranašystės Dvasia mus padrąsina, kad „malda ir tikėjimas padarys tai, ko negali padaryti jokia žemiška jėga.“ (Elena Vait. „Gydymo tarnystė“, p. 377) Ji primena, kad mes „galime prašyti bet kokios Jo pažadėtos dovanos. Po to turime tikėti, kad gavome, ir padėkoti Dievui už tai.“ (Elena Vait. „Ugdymas“, p. 301) Todėl tegul tai tampa jūsų tikėjimo taisykle, įpročiu – iš anksto dėkoti Dievui už tai, ką Jis ruošiasi jums padaryti atsakydamas į jūsų maldas.

MALDA UŽ KITUS

Kviečiame jus melstis už žmones, kurie Dievo valia yra jūsų gyvenime. Išsirinkite penkis-šešis žmones; tai gali būti jūsų artimieji, draugai, kolegos, kaimynai ar tiesiog pažįstami. Raskite laiko ir paklauskite Dievą, ko jūs turėtumėte melsti. Prašykite, kad Jis uždėtų jums tikro rūpinimosi šiais žmonėmis naštą. Užsirašykite šių žmonių vardus ant lapelio ir pasidėkite jį matomoje vietoje, tarkime, savo Biblijoje. Jus nustebins, kokiu būdu Dievas atsako į maldas!


DEŠIMTIES DIENŲ MALDOS IŠŠŪKIAI

Jėzus kviečia mus ne tik melstis, bet ir padėti stokojantiems: „Juk Aš buvau išalkęs, ir jūs Mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir Mane pagirdėte, buvau keleivis, ir Mane priglaudėte, buvau nuogas – Mane aprengėte, ligonis – Mane aplankėte, kalinys – atėjote pas Mane.“ (Mato 25, 35–36)

Elena Vait savo knygoje „Gydymo tarnystė“ (p. 380) rašo: „Mes privalome gyventi dvejopą gyvenimą – minčių ir veiksmų gyvenimą, tylios maldos ir nuoširdaus darbo gyvenimą.“ Mūsų Gelbėtojas mums padovanojo tiek meilės, kad mes turime privilegiją dalintis ja su draugais, kaimynais, nepažįstamais žmonėmis, su visais, kurie jaučia jos poreikį.

Paklauskite Dievą, kaip po Dešimties maldos dienų jūsų bendruomenė ir jūs asmeniškai galite pasitarnauti aplinkiniams. Tačiau ruošdamiesi šiam maldos laikotarpiui, neleiskite pasiruošimo rūpesčiams atitraukti jūsų dėmesio nuo maldos: „Jūsų asmeninės pastangos, skirtos artimiesiems išgelbėti, turi būti lydimos nuoširdžios maldos vienumoje. Norint suprasti sielų išgelbėjimo mokymą, reikia gilios išminties. Prieš eidami pas žmones, pirmiausia ateikite pas Jėzų. Tarnauti žmonėms pasiruošiama prie dangiškojo malonės sosto.“ (Elena Vait. „Prayer“, p. 313)

Dešimties maldos dienų internetiniuose šaltiniuose jūs rasite dešimtis patarimų, kaip tarnauti. Jėzus kviečia tapti Jo rankomis ir kojomis pasaulio stokojantiems!

JŪSŲ LAISVALAIKIS

Tai taip svarbu! Įsitikinkite, kad jūs kasdien leidžiate laiką prie Jėzaus kojų, kalbatės su Juo ir skaitote Jo Žodį. Jei Dievo pažinimas taps pagrindiniu jūsų gyvenimo prioritetu, tai atvers tokias nuostabias galimybes jums. „Iš slaptos maldos vietos kilo jėga, kuri sukrėtė pasaulį Didžiąja Reformacija. Ten su šventa ramybe Viešpaties tarnai stovėjo ant Jo pažadų uolos.“ (Elena Vait. „Didžioji kova“, p. 180) Kai vadovas meldžiasi, Dievas veikia širdis!

NERAMŪS LAIKAI

Ar kada nors jautėtės taip įsitraukęs į kasdienį gyvenimo šurmulį, kad dvasinėms patirtims laiko beveik nelikdavo? Jeigu jūs trokštate gyventi prasmingesnį ir visavertį dvasinį gyvenimą, šios dešimt maldos ir apmąstymų dienų gali būti brangios jums.

Per šias dešimt dienų turėsite unikalią galimybę išsilaisvinti iš to, kas užima visas jūsų mintis ir gyvenimą, bet nesuteikia tikro pasitenkinimo. Vietoj to, mes sutelksime dėmesį į tai, kas Dievui tikrai svarbu. Pasinaudokite galimybe sąmoningai gyventi gaudami mažiau ir patirdami daugiau to, kas iš tiesų yra svarbu.

Šios kelionės metu susidursite su praktinėmis įžvalgomis, kurios padės stipriau pasitikėti Dievu, praturtins šabo šventimo patirtį ir sustiprins kasdienį ryšį su Juo. Prasminga malda, geri darbai ir dėkingumo ugdymas taip pat bus dalis mūsų tyrinėjimo. Be to, įgysite ryžtą, aistrą ir atkaklumą, kurie yra labai svarbūs jūsų sėkmei.

Per šias dešimt dienų atverkime širdis ir protus Dievui, kviesdami Jo Šventąją Dvasią įeiti į jūsų gyvenimą. Šiuo ypatingu metu melskimės, kad būtume pakeisti ir atnaujinti, taptume gyvenimą keičiančios begalinės Dievo meilės liudytojais.

Kartu melskimės, kad mūsų asmeniniai ir šeimos šlovinimo aukurai atgimtų, kad Šventoji Dvasia galėtų atnaujinti mus ir suteiktų galimybę skelbti paskutinę Dievo vilties žinią pasauliui!

Šių metų maldos skaitinių autorius Dr. Frank Hasel

Dešimties maldos dienų medžiagą ruošia Tarnautojų asociacija, Generalinė Septintosios dienos adventistų konferencija.

Jei nenurodyta kitaip, Rašto eilutės cituojamos iš:

Senasis Testamentas. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė  Antanas Rubšys.

Naujasis Testamentas. Iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. Lietuvos Biblijos draugija, Vilnius, 2012.