KALTINTOJAS IŠMESTAS

KALTINTOJAS IŠMESTAS

Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį: „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir Jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį“ (Apr 12, 10). Šėtono kaltinimas, neva Dievas negali būti teisingas ir kartu iš­gelbėti nusidėjėlius, buvo atmestas ant Golgotos kryžiaus. Šėtonas kaltino Dievą dar ir tuo, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

PASKUTINIOJI ŠĖTONO APGAULĖ

Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą (Apr 12, 17). Pastaruoju metu pučia įvairūs mokslų vėjai ir girdimos įvai­riausios nuomonės. Iš visų pusių pilasi kaltinimai prieš Bažnyčiai duotą pranašystės dovaną. Tai yra vienas iš svariausių įrodymų, kad mes gyvename Kristaus atėjimo išvakarėse,…

Skaityti daugiauLong right arrow

VELNIAS YRA MELAGIS

Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi (Jn 8, 36). Šiomis paskutinėmis dienomis šėtonas užgriuvo mūsų pa­saulį su nauja, vis didėjančia jėga. Žinodamas, kad laikas yra trumpas, jis naudoja visas savo gudrybes, kad suvedžiotų Dievo tautą bei visą pasaulį. Antgamtiniai reiškiniai yra vienas jo klastingiausių suvedžiojimo būdų. Milijonus žmonių jis patraukia pas­kui…

Skaityti daugiauLong right arrow

JŪS NETURITE BŪTI APGAUTI

Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas (Ef 6, 11). Mūsų realiai egzistuojantis priešas neturi žmogiškojo kūno ir yra už mus stipresnis. „Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdo­vais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZAUS IEŠKOKITE DĖL PATIES JĖZAUS

O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę (2 Kor 4, 17). Kai žmogus išbandymų ir sielvarto laikotarpiu nebeieško bend­ravimo su Dievu, tai reiškia, kad anksčiau jis ieškojo Dievo pirmiausia egoistiniais sumetimais. Iš tikrųjų, mes paprastai esame linkę ieškoti Dievo egoistiniais sumetimais. Tik įvertinę Jėzaus meilės grožį ir didingumą, mes įgyjame…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO IEŠKOJIMAS TEISINGAIS SUMETIMAIS

Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę: „Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!“ (Apr 15, 3) Ar suvokiate, koks teisus yra Dievas gėrio ir blogio kovoje? Ar suprantate, kad jau greitai ateis diena, kai visi suklupę prieš Jį išpažins Dievo teisingumą ir teisumą? Netgi…

Skaityti daugiauLong right arrow

ANTROJI PASAKOJIMO APIE JOBĄ DALIS

Apsiginkluo­kite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas (Ef 6, 11). Žmogus, bendraujantis su Dievu, dažnai pastebi, kad jo gyvenimas dabar yra blogesnis, kad jis gyveno geriau, kol nebendravo su Dievu. Jis visiškai nieko negali suprasti ir jam atrodo, kad tokios permainos priežastis – bendravimas su Dievu. Mes galime daug ko pasimokyti iš…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽMOGUS, NESUABEJOJĘS DIEVU

Tada Jobas atsistojo, persiplėšė drabužius ir nusiskuto galvą. Puolęs kniūbsčias, jis tarė: „Nuogas išėjau iš motinos įsčių, nuogas sugrįšiu ten; Viešpats davė, Viešpats ir atėmė! Tebūna pašlovintas Viešpaties vardas!“ (Job 1, 20–21) Šėtonas buvo įsitikinęs, kad Jobas tarnauja Dievui tik norėdamas būti Jo laiminamas ir globojamas. Dievas nutarė, kad būtų gerai leisti šėtonui įrodyti, jog…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL DAŽNAI NESISEKA?

Nors Jis ir gali mane užmušti, pasitikiu Juo; prieš Jį ginsiu savo kelius (Job 13,15).   „Tą dieną, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti Viešpaties akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šėtonas. Viešpats klausė šėtoną: ‘Kur buvai?‘ ‘Klajojau po žemę, – atsakė Viešpačiui šėtonas, – ėjau joje sargybą.‘ Viešpats tarė šėtonui: ‘Ar atkreipei dėmesį į Mano…

Skaityti daugiauLong right arrow

Išgelbėjimo planas (Danielius Oželis)

Ši tema yra pati svarbiausia ir aktualiausia per visą Šventąjį Raštą, todėl kviečiu labai atidžiai ją tyrinėti. Apžvelgę visą blogio pasireiškimą, dabar pažvelkime į šviesiąją pusę. Dievas tikrai nepaliko šio pasaulio tokioje vargingoje, beviltiškoje padėtyje. Mums…

Long right arrow Skaityti daugiau

Blogio kilmė (Danielius Oželis)

Dievas „pradžioje“ sukūrė Visatą, o vėliau, jau sukurtą „pradžioje“, mūsų planetą paruošė Jo sukurtų būtybių gyvenimui. Šio nuostabaus darbo pabaigoje randame patį Dievą, įvertinantį Savo darbą: „Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė,…

Long right arrow Skaityti daugiau

8. Didžioji kova

Visa žmonija dabar yra įtraukta į didžiąją kovą tarp Kristaus ir šėtono dėl Dievo charakterio, Jo Įstatymo ir Jo valdymo principų visatoje. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš kūrinių, apdovanotas pasirinkimo laisve, save išaukštinęs tapo šėtonu, Dievo priešininku, ir paskatino maištauti dalį angelų. Kai sugundė Adomą ir Ievą nusidėti, jis pasėjo maišto dvasią šiame…

Skaityti daugiauLong right arrow