DIDYSIS MALDOS KALNAS

DIDYSIS MALDOS KALNAS

Morisas L.Vendenas Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu (Kol 1, 9). Jeigu jums kada nors kas nors sakė: „Aš meldžiuosi už jus, aš nuolat už jus melsiuos,“ jums sunku tai pamiršti! Aš tikiu maldos…

Read MoreLong right arrow

SVEIKO PROTO KALNAS

Morisas L.Vendenas Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį! (Ps 90, 12) Biblija ir Evangelijos skelbimas tiek žodžiu, tiek giesmėmis yra dvi didelės kliūtys, kurias Dievas pastatė, kad sutrukdytų mums kelią į pražūtį laikyti lengvu keliu. Trečioji didelė kliūtis, arba trečiasis kalnas, dunksantis tame kelyje, – tai sveiko proto, blaivaus samprotavimo kalnas. Jėzus…

Read MoreLong right arrow

EVANGELIJOS PAMOKSLŲ KALNAS

Morisas L.Vendenas O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki (1 Kor 1, 21). Biblija, arba Dievo Žodis – tai kliūtis arba kalnas, supiltas ant kelio tiems, kurie pasirinko žūti. Antras didelis kalnas, kurį žmonės taip pat turi įveikti, – tai kalnas Evangelijos pamokslų, kuriuos…

Read MoreLong right arrow

DIEVO ŽODŽIO KALNAS

Morisas L.Vendenas Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai (Iz 40, 8). Kokias kliūtis sudarė Dievas, kokius kalnus supylė vykdyda­mas savo Planą, kad išgelbėtų nusidėjėlį? Viena iš kliūčių yra Biblija – unikali priemonė tiems, kurie nors truputį yra susipažinę su dieviškąja tiesa. Galbūt kai kurie pasakys: kaip, kokiu būdu ji gali būti priemonė?…

Read MoreLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS VISIEMS

Morisas L.Vendenas lšganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms (Tit 2, 11). Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Dievas yra sudomintas išgelbėti kiekvieną savo sukurtą žmogų. Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. „Šventoji Dvasia nusileidžia ant visų mūsų siūlydama kiekvienam išgelbėjimo dovaną. Taip Kristus, tikroji Šviesa, […] apšviečia kiekvieną žmogų (Jono 1, 9). Savo noru…

Read MoreLong right arrow

SUNKU BŪTI PASIKLYDUSIAM

Morisas L.Vendenas Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių (Mt 7, 13). Žmonėms ilgai atrodė, kad kelias į pražūtį yra panašus į aple­dėjusį, nuokalnėn besileidžiantį taką, kuriuo žmogus lengvai slysta ir ritasi žemyn. Kartą aš aplankiau moterį – mūsų bendruomenės narę. Tai bu­vo jau ganėtinai garbingo…

Read MoreLong right arrow

NUKRITIMAS – ATSIKĖLIMO PRADŽIA

Morisas L.Vendenas Viešpats prilaiko kiekvieną, kas klumpa, ir pakelia visus gyvenimo palaužtus (Ps 145,14). Kai Jėzus gyveno žemėje, Jo buvimas taip veikė žmones, kad jie pasirinkdavo arba vieną, arba kitą kelią. Jis atėjo daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Senųjų priesakų šalininkai, tie, kurie laikė save teisuoliais, lengvų kelių ieškotojai ir žmonės, kurie sprendžiant tiesos klausimus…

Read MoreLong right arrow

JĖZUS ATNEŠA NESANTARVĘ

Morisas L.Vendenas Kiekvienas slėnys tegu būna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta. Uolėta žemė pavirs lyguma, kalvotos apylinkės – slėniais (Iz 40, 4). Atėjus Kristui, pirmiausia „nupuolė“ žmonės, priklausę branginan­čių senuosius papročius gretoms. (Juk Kristus atėjo daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui). Jėzus pasakė tiems, kurie kaltino Jo moki­nius, esą šie pažeidžia prosenių priesakus: „Veltui…

Read MoreLong right arrow

Jaunimo maldos ir liudijimų vakaras Kaune

“ Dauguma jau matėte ir girdėjote, kokį puikų vakarą turėjome penktadienį. Tai buvo jaunimo maldos ir liudijimų vakaras. Buvo nuostabus laikas! Išgirdome daug istorijų, kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose ir kaip tobulai išsprendžia visas problemas…

Long right arrow Read More

NE RAMYBĖ, O KALAVIJAS

Morisas L.Vendenas Nemanykite, jog Aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo (Mt 10, 34). Jėzus ir Jo tėvai, matyt, buvo neturtingi žmonės. Vaikų palaimi­nimas šventykloje irgi, tikriausiai, buvo įprastas reiškinys, todėl kuni­gas, atliekantis apeigas, nieko ypatingo nepastebėjo. Bet tą dieną šventykloje buvo du garbingo amžiaus žmonės, Simeonas ir Ona, nekantriai…

Read MoreLong right arrow

REIKIA ATSIŽADĖTI VISKO, KAS ĮŽEIDŽIA DIEVĄ

Morisas L.Vendenas Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo (Patarlių 28, 13). „Apaštalas sako: ‘Išpažinkite tad vienas kitam nuodėmes ir melski­tės vienas už kitą, kad atgautumėte sveikatą‘ (Jok 5,16). Nuodėmes išsipažinkite Dievui, nes tik Jis gali atleisti, bet savo prasižengimus pasisakykite vienas kitam. Jeigu jūs įžeidėte draugą…

Read MoreLong right arrow

PASIŠVENTĘ DIEVUI PASIEKIAME PERGALĘ

Morisas L.Vendenas Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia Mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet kaip Tu!“ (Mt 26, 39) Pasišventimas Dievui visada reikalauja kovos. Kiekvieno gundymo esmė – žmogaus bandymas veikti savarankiškai, nepripažinti, kad jis priklauso nuo Dievo ir pasikliauti tik savo jėgomis. Jėzus buvo gundo­mas…

Read MoreLong right arrow

PATYS JŪS NEGALITE SAVĘS NUKRYŽIUOTI

Morisas L.Vendenas Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl Manęs, atras ją ­ (Mt 10, 39). Kai tik Jėzus kalbėdavo apie kryžių, Jis jį visada vadindavo mūsų, ne savo kryžiumi: „Kas neima savo kryžiaus ir seka paskui Ma­ne – nevertas Manęs.“ „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša…

Read MoreLong right arrow

TAI NE MANO REIKALAS, O TAVO

Morisas L.Vendenas Tam, kuris dirba, atlyginimas nelaikomas malone, bet prievole (Rom 4, 4). Kai žmogus pirmą kartą ima suvokti, kad Dievas siūlo jam gyvenimą, kupiną ramybės, laisvą nuo nuodėmės ir nuostabaus tikslo siekimo, siūlo ėjimą teisumo, kuris pasiekiamas per tikėjimą Kristumi, keliu, šėtonas ima nerimauti. Jis stengiasi kuo ilgiau sulaikyti žmogų nuo mąstymo apie Dievą…

Read MoreLong right arrow

ATSIDAVIMO KRIZĖ

Morisas L.Vendenas Kas nukris ant to akmens, tas suduš, o ant ko akmuo užgrius, tas bus sutriuškintas (Mt 21, 44). „Dievas kiekvieną dieną moko savo vaikus. Kasdienio gyvenimo aplinkybėmis Jis rengia mus atsakingesnei tarnystei, kurią paruošė Jo apvaizda. Ar įveiksime didžiąją gyvenimo krizę, ar pralai­mėsime, priklauso nuo to, kaip atlaikysime kasdienio gyvenimo išmėginimus“ (Su meile…

Read MoreLong right arrow

KAI IMA AUŠTI

Morisas L.Vendenas Jokūbas pasiliko vienas. Tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. (Pradžios 32, 24) Kol Jokūbas dar nebuvo kovojęs su Dievu prie Jaboko upokšnio, jį nuolatos graužė sąžinė, jis jautėsi kaltas, kad apgavo savo tėvą. Nors tai atsitiko prieš 20 metų, bet visą tą laiką jį graužė sąžinė dėl padary­tos nuodėmės. Be…

Read MoreLong right arrow

DIEVO PRISILIETIMAS

Morisas L.Vendenas Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu, tardamas: „Juk aš mačiau Dievą savo akimis, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota.“ (Pradžios 32, 31) Paskutinį kartą pabandęs užsitikrinti saugumą, Jokūbas vienas pa­traukė prie Jaboko upokšnio. Jis padarė viską, kas nuo jo priklausė, bet tai jo nenuramino. Galbūt jis ir nemanė, kad jei žlugs visi jo planai, būtinai…

Read MoreLong right arrow

ĮGYTI PRARANDANT

Morisas L.Vendenas Tuomet jis tarė: „Paleisk mane, nes jau aušta.“ Bet Jokūbas atsakė: „Paleisiu tave tik tada, kai mane palaiminsi.“ (Pradžios 32, 27) Įdomu, kad apie išgelbėjimą per tikėjimą taip pat pakiliai kalba­ma tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, todėl išgelbėji­mas per tikėjimą nėra vien Naujojo Testamento mokslas. Mes jau kalbėjome, kad Senajame Testamente, Pradžios knygos…

Read MoreLong right arrow

SANDĖRIS SU DIEVU

Morisas L.Vendenas Jokūbas pabudo iš miego ir tarė: „Iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau!“ (Pradžios 28,16) Kai Jobūbas miegojo pasidėjęs galvą ant akmens, jis sapne matė laiptus iki pat dangaus. Tuo regėjimu jam buvo atskleistas Išgelbėjimo planas, bet atskleistas tik tiek, kiek tuo metu jį buvo galima Jokūbui atskleisti. Nors jo…

Read MoreLong right arrow

JOKŪBAS ATEINA PAS JĖZŲ

Morisas L.Vendenas Jis nusigandęs tarė: “Kokia baugi šita vieta! Tai ne kas kita kaip Dievo namai ir dangaus vartai!“ (Pradžios 28, 17) Patriarchas Jokūbas, kaip ir visi šeimos nariai, buvo religingas žmogus. Kai jis gyveno savo tėvų namuose, jo dvasia, žvelgiant žmogaus akimis, buvo pakankamai tyra ir turtinga. Jis siekė pirmagimio teisės ne dėl medžiaginės,…

Read MoreLong right arrow