PATYS DIDŽIAUSI MAINAI

PATYS DIDŽIAUSI MAINAI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21). Aš turiu tušinuką ir norėčiau jį su kuo nors išmainyti į automo­bilį. Papasakosiu apie savo tušinuką. Man jį kažkas davė, jis labai gražus, išpjaustytas iš medžio, brangus. Žmogus, kuris mėgsta įvairius mainus, turėtų susidomėti mano pasiūlymu.…

Read MoreLong right arrow

GODULYSTĖS PAVOJUS

lr dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15). Evangelijos pagal Matą 19-ame skyriuje užrašyta istorija apie tai, kaip Jėzus kalbėjosi su turtingu jaunuoliu ir iškėlė savo mo­kiniams problemą, kuri jiems atrodė neišsprendžiama. Jie manė, kad pats faktas, jog yra sukauptas turtas,…

Read MoreLong right arrow

KASDIENĄ MIRTI PAČIAM SAU

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi“ (Lk 9, 23). Jėzus sakė: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada… – Ko? ­„Savęs.“ Kartais mes suprantame tuos žodžius neteisingai ir manome, kad reikia atsisakyti kokio nors negero įpročio, nustoti ką nors nederamo darius, ar apsieiti be…

Read MoreLong right arrow

GEROJI TIKĖJIMO KOVA

Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1 Tim 6, 12). Kas yra tikėjimo kova? Tikėjimas – tai pasitikėjimas. Kuo jūs pasi­tikite? Tuo, ką pažįstate. Todėl jeigu jūs susipažinote su tuo, kas yra vertas pasitikėjimo, galite pasakyti, kad turite tikėjimą. Dievo pažinimas veda prie…

Read MoreLong right arrow

SUNKU, BET TUO PAT METU IR LENGVA

Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29). Dar viena priežastis, dėl kurios sunku būti išgelbėtam, yra ta, kad būtina kasdien patirti atsivertimą. Tai ir yra kryžius žmogaus širdžiai. Su tuo kovojo netgi apaštalas Paulius ir sakė, kad…

Read MoreLong right arrow

NEBANDYKITE VERTINTI PAČIŲ SAVĘS

Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą (Ef 4, 7). Kad mumyse yra giliai įsišaknijęs principas „padarysiu pats“ įro­do tai, jog dažnai žmogui pradėjus ieškoti bendravimo su Dievu, jis vertina tą bendravimą, vadovaudamasis savo elgesiu. Įsivaiz­duokime: koks nors žmogus klaidingai manė, jog dangų galima pasiekti savomis pastangomis, bet vėliau suprato, kad išgelbėji­mas gaunamas tik…

Read MoreLong right arrow

PRINCIPAS „PADARYSIU PATS“ YRA NATŪRALUS

Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana (Ef 2, 8). Žmogus yra beveik visiškai beviltiška principo „padarysiu pats“ auka. Šis principas tarsi kokia etiketė prilipo prie žmogaus nuo pat jo gimimo. Kitos dvi etiketės – egocentrizmas ir pasitenkini­mas savimi. Dar nuo vaikystės mumyse įsišaknija noras viską…

Read MoreLong right arrow

DEMONAI NETIKI

Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba (Jok 2, 19). Kai kurie žmonės sako, kad neįmanoma atsidurti tokioje pa­dėtyje, kai išgelbėjimą gauti yra sunku, nes Šventajame Rašte egzistuoja tokie tekstai kaip Apaštalų darbų (16,31): Tikėk Vieš­patį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Kai kurie žmonės mano,…

Read MoreLong right arrow

SUNKU BŪTI IŠGELBĖTAM

Morisas L.Vendenas Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda (Mt 7, 14). Mes kalbėjome apie tai, kaip sunku būti pasiklydusiam ir apie tai, kad kelias žemyn – tai nelengvas ir platus kelias, kuriame nėra kliūčių. Mes kalbėjome ir apie tai, kad Dievas naudoja kai kurias didžiai veiksmingas priemones, kad…

Read MoreLong right arrow

DIEVAS UŽ MUS

Morisas L.Vendenas Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8, 31) Sunku būti pasiklydusiam. Dangiškasis Dievas nežiūri į žemę per žiūroną, stengdamasis mumyse rasti kokią nors dėmę ar trūkumą, kad paskui galėtų neįsileisti mūsų į dangų. Visos sąmo­ningos dangiškosios esybės siekia vieningo tikslo: palengvinti mūsų kelią…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA IR GOLGOTOS KALNAS

Morisas L.Vendenas Jeigu nuklysi nuo kelio į dešinę ar į kairę, girdėsi Jo balsą už nugaros tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“ (Iz 30, 21) Žiūrėdami į kalnus, arba kliūtis, kurios trukdo žmogui pasirinkti kelią į žūtį, tolumoje matome pasirodant ir kitą kalną – Šventąją Dvasią (žr. Jn 16, 8–13). Kokiam skaičiui žmonių atėjusi…

Read MoreLong right arrow

SIELVARTO KALNAS

Morisas L.Vendenas Sveika nuovoka laimi palankumą, o sukčių kelias veda į pražūtį (Pat 13, 15). Dar vieną kalną, trukdantį mums slysti žemyn pražūties keliu, yra supylęs ne Dievas. Jis tik panaudoja jį ir daro visa, kas įma­noma, kad mus rastų. Tai liūdesio ir gyvenimiškojo sielvarto kalnas. Ašaros, dvasios skausmas, kančios, išsiskyrimas, laidotuvių pro­cesijos, ligoninės –…

Read MoreLong right arrow

JŪSŲ SĄŽINĖS KALNAS

Morisas L.Vendenas lr vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris (Jn 8, 8–9). Pirmieji keturi kalnai, apie kuriuos mes jau kalbėjome, kurie neleidžia mums ristis nuokalnėn ir priverčia sustoti bei susimąs­tyti, – tai kliūtys, kurios egzistuoja beveik vien…

Read MoreLong right arrow

DIDYSIS MALDOS KALNAS

Morisas L.Vendenas Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu (Kol 1, 9). Jeigu jums kada nors kas nors sakė: „Aš meldžiuosi už jus, aš nuolat už jus melsiuos,“ jums sunku tai pamiršti! Aš tikiu maldos…

Read MoreLong right arrow

SVEIKO PROTO KALNAS

Morisas L.Vendenas Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį! (Ps 90, 12) Biblija ir Evangelijos skelbimas tiek žodžiu, tiek giesmėmis yra dvi didelės kliūtys, kurias Dievas pastatė, kad sutrukdytų mums kelią į pražūtį laikyti lengvu keliu. Trečioji didelė kliūtis, arba trečiasis kalnas, dunksantis tame kelyje, – tai sveiko proto, blaivaus samprotavimo kalnas. Jėzus…

Read MoreLong right arrow

EVANGELIJOS PAMOKSLŲ KALNAS

Morisas L.Vendenas O kadangi pasaulis išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki (1 Kor 1, 21). Biblija, arba Dievo Žodis – tai kliūtis arba kalnas, supiltas ant kelio tiems, kurie pasirinko žūti. Antras didelis kalnas, kurį žmonės taip pat turi įveikti, – tai kalnas Evangelijos pamokslų, kuriuos…

Read MoreLong right arrow

DIEVO ŽODŽIO KALNAS

Morisas L.Vendenas Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai (Iz 40, 8). Kokias kliūtis sudarė Dievas, kokius kalnus supylė vykdyda­mas savo Planą, kad išgelbėtų nusidėjėlį? Viena iš kliūčių yra Biblija – unikali priemonė tiems, kurie nors truputį yra susipažinę su dieviškąja tiesa. Galbūt kai kurie pasakys: kaip, kokiu būdu ji gali būti priemonė?…

Read MoreLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS VISIEMS

Morisas L.Vendenas lšganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms (Tit 2, 11). Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad Dievas yra sudomintas išgelbėti kiekvieną savo sukurtą žmogų. Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms. „Šventoji Dvasia nusileidžia ant visų mūsų siūlydama kiekvienam išgelbėjimo dovaną. Taip Kristus, tikroji Šviesa, […] apšviečia kiekvieną žmogų (Jono 1, 9). Savo noru…

Read MoreLong right arrow

SUNKU BŪTI PASIKLYDUSIAM

Morisas L.Vendenas Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių (Mt 7, 13). Žmonėms ilgai atrodė, kad kelias į pražūtį yra panašus į aple­dėjusį, nuokalnėn besileidžiantį taką, kuriuo žmogus lengvai slysta ir ritasi žemyn. Kartą aš aplankiau moterį – mūsų bendruomenės narę. Tai bu­vo jau ganėtinai garbingo…

Read MoreLong right arrow

NUKRITIMAS – ATSIKĖLIMO PRADŽIA

Morisas L.Vendenas Viešpats prilaiko kiekvieną, kas klumpa, ir pakelia visus gyvenimo palaužtus (Ps 145,14). Kai Jėzus gyveno žemėje, Jo buvimas taip veikė žmones, kad jie pasirinkdavo arba vieną, arba kitą kelią. Jis atėjo daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Senųjų priesakų šalininkai, tie, kurie laikė save teisuoliais, lengvų kelių ieškotojai ir žmonės, kurie sprendžiant tiesos klausimus…

Read MoreLong right arrow