DIEVO GERUMAS – KELIAS Į ATGAILĄ

DIEVO GERUMAS – KELIAS Į ATGAILĄ

Dievas išaukštino Jį savo dešine kaip Vadą ir Išgelbėtoją, kad suteiktų Izraeliui atsivertimą ir nuodėmių atleidimą (Apd 5, 31). Mokydamiesi koledže, abu su broliu gyvenome viename bend­rabučio kambaryje. Tai buvo šiek tiek keista, nes iki tol mes su juo dažnai pešdavomės. Mūsų tėvai netgi nerimavo, kad mes niekada taip ir nesuaugsime. Bet pradėję mokytis koledže…

Read MoreLong right arrow

ATGAILA – TAI DOVANA

Mat liūdesys pagal Dievo valią per atgailą veda į išgelbėjimą, ir to netenka gailėtis; o šio pasaulio liūdesys veda į mirtį (2 Kor 7,10). Jėzus mus myli, kai pas Jį ateiname tokie, kokie esame. Atgaila neatsiranda mūsų pačių valia, ji nėra būtina sąlyga, kad mus priimtų Dievas. Knygoje „Kelias pas Kristų“ kalbama, kad „kaip tik…

Read MoreLong right arrow

ATEIKITE TOKIE, KOKIE ESATE

Ir Dvasia, ir sužadėtinė kviečia: „Ateik!“ Ir kas girdi, teatsiliepia: „Ateik!“ Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvy­bės vandens (Apr 22, 17). Vienam žmogui sugedo automobilio signalas, todėl jis nuvažiavo į miesto auto dirbtuves, kad jam jį pakeistų. Kai jis lyjant lietui priva­žiavo prie pastato, paradinės durys buvo užrakintos, o ant jų…

Read MoreLong right arrow

PASKUTINIS IŠBANDYMAS

Bet dabar jie troško geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Todėl Dievui negėda vadintis jų Dievu: Jis prirengė jiems Miestą! (Hbr 11, 16) Antrojo pasaulinio karo metu Anglijoje veikė žvalgybos mokykla, kurioje būdavo atitinkamai paruošiami sąjungininkų žvalgai. Gyvenimo sąlygos buvo nelengvos. Būsimuosius žvalgus mokantys instruktoriai turėjo pakeisti pastarųjų aplinką, maistą, turimus įpročius. Jie apreng­davo juos vokiečių…

Read MoreLong right arrow

TVIRTYBĖ IŠTIKUS IŠMĖGINIMUI

Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! (Hbr 10, 35) Prieš daugelį metų vienoje iš pirmųjų Pranašystės Dvasios kny­gų, – Pranašystės Dvasios, kurią kaip ypatingą dovaną Dievas pa­siuntė bažnyčiai, – buvo aprašytas regėjimas. Šį aprašymą galima rasti knygoje „Early Writings“ („Ankstyvieji raštai“, 269 p.). Regėjime parodoma, kas atsitiks Dievo tautos gyvenime prieš pat…

Read MoreLong right arrow

DIDŽIŲJŲ IŠMĖGINIMŲ DIENA

Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros, nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten, ieškodami Viešpaties žodžio, bet jo neras. (Amoso 8, 12) Artėjant pasaulio pabaigai, prieš pat ateinant Kristui, turi prasidėti didieji išmėginimai, kurie ir parodys, kokiu keliu kuris žmogus ėjo. Šie didieji išmėginimai nuo prieš juos buvusių mažųjų skiriasi tuo, kad kai…

Read MoreLong right arrow

MALDOS KONFERENCIJA ŠIAULIUOSE

  2018 Rugsejo 6-9 d., Šiaulių raj. NAPOLEONO stovyklavietėje (Bubių seniūnija) vyko Maldos konferencija. Joje dalyvavo svečiai iš keletos užsienio šalių. Pagrindinis kalbėtojas buvo Pavel Himinec. Jis padėjo dalyviams suvokti tikro artumo su Dievu esmę,…

Long right arrow Read More

KRIZĖ PRASIDĖJUS IŠMĖGINIMAMS

Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę (Jok 1, 2–3). Prasidėjus išmėginimams nepasikeičiame nei mes, nei mūsų ke­lias. Išmėginimas tik parodo, kur ir kokiu keliu mes iki šiol ėjome. Įdomu pastebėti, kad netgi išmėginimas tam tikra prasme yra krizė. Kai tik priešas bando mus sugundyti, tas gundymas…

Read MoreLong right arrow

KAIP REAGUOJAMA Į IŠMĖGINIMUS

Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet Aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų. O tu sutvirtėjęs stiprink brolius! (Lk 22, 31–32) Kartą mes su broliu svečiavomės pas savo senelę. Žaidėme gali­niame kieme, netoli medinės daržinės, mums buvo linksma ir gera. Staiga mano broliui įgėlė vapsva. Jo elgesys įgėlus vapsvai man…

Read MoreLong right arrow

NAMAS, PASTATYTAS ANT UOLOS

Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus (1 Kor 3, 11). Jėzus papasakojo apie išmintingą žmogų, pastačiusį savo na­mą ant uolos: „Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos“ (Mt 7, 25). Tačiau Jėzus papasakojo…

Read MoreLong right arrow

IŠSKRIDĘS PER LANGĄ TIKĖJIMAS

Jėzus jiems atsakė: „Turėkite tikėjimą Dievu! Iš tiesų sakau jums: kas pasakytų šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą‘, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, – tai jam ir įvyktų“ (Mk 11, 22–23). Kartą iš Sabatos mokyklos mažas berniukas autobusu važiavo namo. Buvo šilta vasaros diena, autobuso langai buvo atidaryti. Ber­niukas laikė…

Read MoreLong right arrow

TIKĖJIMAS IŠTIKUS IŠMĖGINIMUI

O jie kalbėjo: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė Raštų prasmę?“ (Lk 24, 32) Kartą keliu, vedančiu į Emausą, ėjo du tikėjimu nusivylę žmonės. Jie jautėsi esą labai nelaimingi, iš jų tikėjimo nebeliko nė pėdsako. Jie kalbėjosi su Keliaujančiuoju, kuris kartu su jais ėjo keliu. Jie sakė: „O mes…

Read MoreLong right arrow

SUPRASTI TIKRĄJĮ TIKĖJIMĄ

  Morisas L.Vendenas Aš sakau jums: netrukus Jis apgins jų teises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą? (Lk 18, 8) Pagrindinė priežastis, kodėl žmonės netiki, kodėl pasaulyje yra tiek daug netikinčių, yra ta, kad šėtonas nuolat stengiasi, jog mes neteisingai įsivaizduotume Dievą ir Juo netikėtume. Nors Laiške hebrajams (12, 1–2) kalbama, kad Jėzus…

Read MoreLong right arrow

ELGESYS ARBA TARPUSAVIO SANTYKIAI

Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas: tikėkite Tą, kurį Jis siuntė“ (Jn 6, 29). Mūsų šiandieninio pokalbio tikslas – geriau negu mes įpratę su­prasti žodžio tikėjimas prasmę. 6-ame Evangelijos pagal Joną sky­riuje rašoma, kad žydai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai ir bus Dievo darbas:…

Read MoreLong right arrow

NEBETURIU KUO SUMOKĖTI

Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo (Tit 3, 5). Pas Jėzų atėjo dešimt žmonių, iš kurių devyni buvo žydai, o vie­nas – samarietis. Visi tie žmonės buvo raupsuotieji. Jėzus juos pa­siuntė į šventyklą, kad jie pasirodytų kunigams, ir šiems beeinant keliu į…

Read MoreLong right arrow

Privatumas ir saugumas internete

Lietuvos konferencija (LK) labai rimtai atsižvelgia į jūsų asmeninės informacijos privatumą ir apsaugą. Mes siekiame laikytis geriausių gairių, įskaitant ir „Bendrą duomenų apsaugos reglamentą“ (angl. General Data Protection Regulation GDPR). Asmeninė informacija Jūs galite naršyti LK tinklalapyje laisvai, neįvedant jokios asmeninės informacijos, o LK neįrašys jokios asmeninės informacijos apie jūsų apsilankymą. Ši svetainė nesiūlo naudotojo…

Read MoreLong right arrow

TIKĖJIMAS KENČIANT

Bet man Jis atsakė: „Gana tau Mano malonės, nes Mano galybė tampa tobula silpnume.“ Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje (2 Kor 12, 9). Kartą, pačioje mano pastoriavimo pradžioje, manęs paprašė at­vykti pas mirštantįjį. Tada aš maniau, kad jei stipriai tikėsi, mokėsi susivaldyti ir paėmęs žmogų už rankos pasakysi jam,…

Read MoreLong right arrow

JĮ PAŽINĘ IMSITE JUO PASITIKĖTI

Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie daro šlykščius darbus; nėra nė vieno, kuris darytų gera (Ps 14,1). Kartą prie manęs priėjo žmogus ir tarė: „Nutraukiu santykius su Dievu. Daugiau nebenoriu turėti nieko bendra su tikėjimu ir religija. Galite pašalinti mane iš bažnyčios.“ „Bet kas gi atsitiko?“ – paklausiau aš. – „Ką tik…

Read MoreLong right arrow

SPONTANIŠKAS TIKĖJIMAS

Kas pasitiki savo protu, tas kvailys, o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus (Pat 28, 26). Išgelbėjantis mus tikėjimas atsiranda tada, kai atsiranda tikėjimu pagrįstas bendravimas su Kristumi. Ko gero pats geriausias tikėjimo apibrėžimas – tai pasitikėjimas. Tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu (Ugdymas, 295p.). Jeigu tikėjimas yra pasitikėjimas Dievu, tai tikėjimui atsirasti reikalingi du asmenys. Negali…

Read MoreLong right arrow

NAMAS, PASTATYTAS ANT UOLOS

O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių –šventumą, ir kaip baigtį ­– amžinąjį gyvenimą (Rom 6, 22). Jei klausimas – paklusti ar nepaklusti – yra paskutinis klausimas, kuris turi būti išspręstas šiame pasaulyje vykstančios lemiamos kovos metu (apie tai: Su meile iš Dangaus, 711 p.), ir jei aš, iš…

Read MoreLong right arrow