TIKĖJIMAS – TAI DOVANA

TIKĖJIMAS – TAI DOVANA

Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą (Rom 12, 3). Aš užaugau pamokslininko šeimoje. Iš mamos spintelės mano tėvas dažnai paimdavo du matavimui skirtus puodelius – vieną ma­žesnį, kitą didesnį. Per pamokslą jis pastatydavo juos…

Read MoreLong right arrow

NEGALITE PRIVERSTI SAVĘS TIKĖTI

Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome (Hbr 11, 1). Pasakojama, kaip vienoje bendruomenėje buvo sušauktas ypa­tingas susirinkimas, kurio metu norėta išmelsti lietaus. Kadangi jau seniai nebuvo liję, išdžiūvo pasėliai. Viena maža mergaitė atėjo į Mal­dos namus su skėčiu. Žmonės, matydami naivų vaiko tikėjimą, šypso­josi. Ir štai pradėjo lyti. O dabar leiskite…

Read MoreLong right arrow

JĖZAUS IEŠKOKITE DĖL PATIES JĖZAUS

O lengvas dabartinis mūsų vargas ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę (2 Kor 4, 17). Kai žmogus išbandymų ir sielvarto laikotarpiu nebeieško bend­ravimo su Dievu, tai reiškia, kad anksčiau jis ieškojo Dievo pirmiausia egoistiniais sumetimais. Iš tikrųjų, mes paprastai esame linkę ieškoti Dievo egoistiniais sumetimais. Tik įvertinę Jėzaus meilės grožį ir didingumą, mes įgyjame…

Read MoreLong right arrow

DIEVO IEŠKOJIMAS TEISINGAIS SUMETIMAIS

Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę: „Didingi ir nuostabūs Tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve! Teisingi ir tikri Tavieji keliai, tautų Valdove!“ (Apr 15, 3) Ar suvokiate, koks teisus yra Dievas gėrio ir blogio kovoje? Ar suprantate, kad jau greitai ateis diena, kai visi suklupę prieš Jį išpažins Dievo teisingumą ir teisumą? Netgi…

Read MoreLong right arrow

ANTROJI PASAKOJIMO APIE JOBĄ DALIS

Apsiginkluo­kite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas (Ef 6, 11). Žmogus, bendraujantis su Dievu, dažnai pastebi, kad jo gyvenimas dabar yra blogesnis, kad jis gyveno geriau, kol nebendravo su Dievu. Jis visiškai nieko negali suprasti ir jam atrodo, kad tokios permainos priežastis – bendravimas su Dievu. Mes galime daug ko pasimokyti iš…

Read MoreLong right arrow

ŽMOGUS, NESUABEJOJĘS DIEVU

Tada Jobas atsistojo, persiplėšė drabužius ir nusiskuto galvą. Puolęs kniūbsčias, jis tarė: „Nuogas išėjau iš motinos įsčių, nuogas sugrįšiu ten; Viešpats davė, Viešpats ir atėmė! Tebūna pašlovintas Viešpaties vardas!“ (Job 1, 20–21) Šėtonas buvo įsitikinęs, kad Jobas tarnauja Dievui tik norėdamas būti Jo laiminamas ir globojamas. Dievas nutarė, kad būtų gerai leisti šėtonui įrodyti, jog…

Read MoreLong right arrow

KODĖL DAŽNAI NESISEKA?

Nors Jis ir gali mane užmušti, pasitikiu Juo; prieš Jį ginsiu savo kelius (Job 13,15).   „Tą dieną, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti Viešpaties akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir šėtonas. Viešpats klausė šėtoną: ‘Kur buvai?‘ ‘Klajojau po žemę, – atsakė Viešpačiui šėtonas, – ėjau joje sargybą.‘ Viešpats tarė šėtonui: ‘Ar atkreipei dėmesį į Mano…

Read MoreLong right arrow

DUOTI REIŠKIA GYVENTI

Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl Manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės (Mk 8, 35). Kai žmogus pradeda bendrauti su Dievu, jo širdyje atsiranda natūralus noras pasidalyti Dievo meile su kitais. „Vos tik žmogus ateina pas Kristų, jam kyla noras paskelbti kitiems, kokį brangų Drau­gą  jis…

Read MoreLong right arrow

MES MELDŽIAMĖS, NES MYLIME

Jėzus dar kalbėjo jiems: Kas nors iš jūsų turės draugą ir, nuėjęs pas jį vidurnaktį, sakys: „Bičiuli, paskolink man tris kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo“ (Lk 11, 5–6). Tiems, kurie siekia sustiprinti savo santykius su Dievu, gali kilti daug klausimų, susijusių su malda…

Read MoreLong right arrow

Maldos konferencija

Tvarkarastis 6-9.09.2018   Расписание 6-9.09.2018

Read MoreLong right arrow

MELSKITĖS, KAI NEBENORITE MELSTIS

Tada, būdami varge, jie šaukėsi Viešpaties, ir Jis gelbėjo juos iš bėdų (Ps 107, 6).   Bendravimas su Jėzumi yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, o malda yra tiesioginis bendravimas su Dievu ir padeda tą bendravimą palaikyti. Štai kodėl šėtonas padarys viską, kad sutrukdytų jums ieškoti Dievo per maldą. Vienas iš būdų, kuriuo jis visada naudojasi, yra…

Read MoreLong right arrow

NUOLATINĖ MALDA

Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ (Mt 15, 22) Atrodė, kad Jėzus visai nepastebėjo moters, sekančios Jam iš paskos. Jis neatsiliepė į jos šauksmą, ir netgi mokiniai, daugiau ne­galėdami pakęsti jos šūkavimų, paprašė Jėzaus ja atsikratyti, nes ši jiems labai…

Read MoreLong right arrow

TIKĖTI, KAD DIEVAS YRA

Teisusis džiūgaus Viešpatyje ir ras Jame užuovėją; visi dorieji giedos Jam šlovės giesmę (Ps 64, 11). Ar jūs kada nors bijojote Dievui prisipažinti, kad esate įsižeidę dėl Jo elgesio arba kad nesuprantate, kodėl Jis jūsų gyvenime leidžia vykti kai kuriems įvykiams; ar kada nors bijojote Jam pasakyti, jog nesate visiškai tikri, ar Jis padarys tai,…

Read MoreLong right arrow

LAUK VIEŠPATIES

Pasitikėk Viešpačiu ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk Viešpačiu! (Ps 27, 14) Atskleisime vieną iš svarbiausių paslapčių, kaip galima pradėti sąmoningą maldos gyvenimą Viešpatyje, – pasistenkite nepasiduoti gyvenimo sumaiščiai. Pirmiausia Dievas bendrauja su jumis per savo Žodį, be to – per maldą. Dievas gali valdyti mūsų mintis, gali kuo nors įtikinti mus, jei sutinkame…

Read MoreLong right arrow

BENDRAVIMAS DĖL BENDRAVIMO

Viešpats kalbėdavosi su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu. Po to jis sugrįždavo į stovyklą, bet jo jaunasis padėjėjas Jozuė, Nūno sūnus, nepajudėdavo iš Palapinės (Iš 33, 11). Keletą minučių pagalvokite apie vieną iš savo bičiulių, su kuriuo jums malonu bendrauti ir kurį jūs pasiruošęs lankyti nuolat. Kada pas­kutinį kartą jūs…

Read MoreLong right arrow

DIEVAS ATSILIEPIA Į NUSIDĖJĖLIŲ MALDAS

O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė ­akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, ­maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“ (Lk 18, 13) Evangelijoje pagal Luką (18,13) muitininkas sako: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui.“ O štai Evangelijoje pagal Joną, kur pasakojama nuo gimimo aklo žmogaus istorija, rašoma: „Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių“ (Jn 9,…

Read MoreLong right arrow

NUSIŽEMINIMO MALDA

Nusižeminkite prieš Viešpatį, tai Jis jus išaukštins (Jok 4, 10). Tęsti pažintį su kokiu nors žmogumi galima tik tada, kai su juo bendraujate, kai jūs abu kalbatės. Tas pat pasakytina ir apie maldą. Kadangi krikščioniškojo gyvenimo pagrindas yra bendravimas su Dievu, tai maldos jokiu būdu negalima atmesti. Aklas žmogus Biblijos skaitymą pakeičia kuo nors kitu,…

Read MoreLong right arrow

NEPASIDUOKITE

Aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Jėzuje Kristuje (Fil 3, 14). Semas mokėsi koledže. Norėdamas sutaupyti pakankamai pi­nigų mokslui, anksčiau jis sunkiai dirbo. Iš pradžių Semas labai džiau­gėsi, kad pagaliau svajonė išsipildė ir jo gyvenimo kelio pradžia yra sėkminga, ir mokėsi be didelių pastangų. Bet laikui bėgant jam ėmė…

Read MoreLong right arrow

JŪS NEGALITE PAČIŲ SAVĘS ATVERSTI

Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia atgimti iš aukštybės (Jn 3, 7). Kiekvienas žino, kad jei nori miego, būtinai turi padaryti du daly­kus: pirmiausia, atsigulti į lovą (nors aš kartą įsigudrinau užmigti net ir dirbdamas kombainu), antra, išjungti šviesą ir radiją. Tai padarę jūs greičiau užmigsite. Kai mano duktė buvo dar visai maža, aš turėjau blogą…

Read MoreLong right arrow

GAUTI INFORMACIJĄ AR BENDRAUTI

Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo Karalystę“ (Jn 3, 5). Kartą buvo žmogus, priklausantis žymiausiems fariziejams. Jo vardas buvo Nikodemas. Tai tas pats Nikodemas, kuris kartą naktį atėjo pas Jėzų ir tarė Jam: „Rabi, Tu esi didis mokytojas. Tu darai didelius stebuklus. Pasamprotaukime apie…

Read MoreLong right arrow