ŠTAI ATĖJO IŠGELBĖJIMAS

ŠTAI ATĖJO IŠGELBĖJIMAS

Morisas L.Vendenas Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis“ (Lk 19, 9). „O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: ‘Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“‘ (Lk 19, 8). Ką padarė Zachiejus? Kai kas gal pasakys, kad Zachiejui atėjo išganymas dėl to,…

Read MoreLong right arrow

ZACHIEJUS IŠLIPA IŠ MEDŽIO

Morisas L.Vendenas Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas – Šventasis, sako taip: „Šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu, kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą“ (Izaijo 57, 15). Kai Kristus atėjo į Jerichą, Zachiejus jau buvo pasirengęs atsi­sakyti egoistiško, egocentriško gyvenimo. Jis pavargo priešintis Šventajai Dvasiai ir buvo pasiruošęs priimti ramybę,…

Read MoreLong right arrow

ZACHIEJUS ATEINA PAS JĖZŲ

Morisas L.Vendenas Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose!“ (Lk 19, 5) Daugelis krikščionių girdėjo apie Jericho miestą. Jų atmintyje išliko dar vaikystėje girdėti pasakojimai apie šią vietovę. Sena­jame Testamente aprašoma, kaip Jozuės laikais Jerichas buvo sugriautas. Buvo ištartas prakeikimas, ir todėl senasis…

Read MoreLong right arrow

KAS NAUJO NAUJAME GIMIME?

Morisas L.Vendenas Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo Karalystės“ (Jn 3, 3). Dauguma žmonių, seniai patyrę atsivertimą į Kristų, ilgainiui ima manyti, kad iš tikrųjų jie nepatyrė nuoširdaus atsivertimo, nes jau nebegyvena pasišventę Dievui. Šiandien tai viena didžiausių problemų krikščioniškame pasaulyje. Šimtai žmonių kažkada nuoširdžiai…

Read MoreLong right arrow

KAI PASTANGOS BŪTINOS

Morisas L.Vendenas Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1Tim 6, 12). Priešintis Dievui galima dviem būdais. Vienas iš jų yra sakyti: „Aš netikiu Dievu. Jis man visiškai nereikalingas. Aš neturiu Jam laiko, todėl ir neinu pas Jį.“ Bet yra ir dar klastingesnis priešinimosi…

Read MoreLong right arrow

PRIPAŽINĘ SAVO SILPNUMĄ TAMPAME STIPRŪS

Morisas L.Vendenas Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekini­mais, bėdomis, persekioji­mais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas (2 Kor 12, 10). Tūkstančiai krikščionių paviršutiniškai supranta žodžius: atsižadėti savęs. Jeigu žmogus mano, kad krikščionybė reikalauja tik geriau elgtis, tai didžiausią dėmesį jis skiria Dešimčiai įsakymų ir mąsto apie tai, kaip sunku jų laikytis. Jei žmogus stiprus,…

Read MoreLong right arrow

DIEVAS PADEDA TIEMS, KURIE PATYS SAU NEGALI PADĖTI

Morisas L.Vendenas Ne jums kovoti šiame mūšyje! Būkite pasiruošę, laukite ir liudykite pergalę Viešpaties, kuris su jumis, Judai ir Jeruzale! Nebijokite ir nedrebėkite! Išeikite prieš juos rytoj! Viešpats bus su jumis! (2 Met 20,17) Žmogus atkeliavo į kitą vietą, į kitą šalį su žmona, galvijais, pie­menimis, su savo giminaičiais. Tos žemės žmonės pasitiko jį ir…

Read MoreLong right arrow

MES ESAME BEJĖGIAI

Morisas L.Vendenas Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka Manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti (Jn 15, 5). Kartą įsitikinę, kad nepaisant mūsų poelgių esame nusidėjėliai, mes suvokiame, kad kitas žingsnis kelyje pas Kristų yra prisipa­žinimas, jog esame bejėgiai ką nors padaryti be Kristaus. Mes…

Read MoreLong right arrow

DOROVINGUMO NEPAKANKA

Morisas L.Vendenas Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į Jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas (2 Kor 3, 18). Dievo priešas žino, kad jei žmogus ieško Jėzaus, pirmasis na­tūralus to ieškojimo rezultatas bus tikrasis tikėjimas. Jis žino, kad po to neišvengiamai bus teisumas – natūralus, savaime atsiran­dantis teisumas,…

Read MoreLong right arrow

ĮSITIKINIMAS POREIKIU

Morisas L.Vendenas O muitininkas stovėjo ato­kiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldauda­mas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“ (Lk 18,13) Kartą aš aplankiau žmogų, kuris garsėjo savo girtuoklyste. Jo žmona buvo mūsų bažnyčios narė. Jis pažvelgė į mane parau­dusiomis akimis ir prislopintu balsu tarė: „Iš tikrųjų nuoširdžiai žaviuosi adventistais. Tik…

Read MoreLong right arrow

KLAIDINGAS ĮSITIKINIMAS NUODĖME

Morisas L.Vendenas Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų (Fil 3, 7–8). Jeigu žmogus nėra pažinęs tikrosios Dievo meilės, kuri atskleista Jėzuje, jis gali…

Read MoreLong right arrow

Miesto šventė Ukmergėje

Šių metų gegužės mėnesį, Ukmergės miesto šventės metu žmones pasiekė apie 900 „Vilties Šaltinis“ laikraščių.

Read MoreLong right arrow

PABAIGA, KURI PAVIRTO PRADŽIA

Morisas L.Vendenas Juk Įstatymo tikslas­ Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki (Rom 10, 4). Šiandien kalbėsime apie savo pastangų atsisakymą – paskutinį žingsnį pas Kristų. Atkreipkime dėmesį į keletą eilučių, esančių 9–ame ir 10–ame Laiško romiečiams skyriuose: „Tai ką gi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis,…

Read MoreLong right arrow

ĮSITIKINIMAS NUODĖME

Morisas L.Vendenas Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodė­mės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, ­kad netiki Manimi (Jn 16, 8–9). Dievo meilės pažinimas, kuri išreikšta Išgelbėjimo plane, paska­tins žengti trečiąjį žingsnį kelyje pas Kristų, žingsnį, kurį galima pava­dinti įsitikinimu nuodėme. Žmogus, kuris laikosi Įstatymo, nustato, kad nuodėmė yra Įstatymo laužymas, ir…

Read MoreLong right arrow

ILGAS KELIAS PAS DIEVĄ

Morisas L.Vendenas Sakyk jiems: Kaip Aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte, Izraelio namai! (Ez 33, 11). Yra daug žmonių, atsisakančių eiti pas Dievą trumpiausiu keliu, po truputį susipažinti su Kristumi,…

Read MoreLong right arrow

BŪTINUMO SUVOKIMAS

Morisas L.Vendenas Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimoky­kite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu gailestingumo, o ne aukos.‘ Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“ (Mt 9,12–13). Kartą rytą vieno koledžo fermoje dirbęs studentas į bendrabutį parnešė pilną maišą grūdų. Šiais javais fermoje buvo šeriamos karvės. „Karvės gali…

Read MoreLong right arrow

KLAIDINGAS DIEVO PAŽINIMAS

Morisas L.Vendenas Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie Mane (Jn 5, 39). Kai šėtonas mato, kad mes stengiamės susidaryti teisingą Dievo vaizdą skaitydami ir apmąstydami Jo Žodį, jis pradeda nervintis. Kiekviename kelio pas Kristų žingsnyje jis griebiasi įvairių priemo­nių, kad sutrukdytų mums pasiekti tikslą. Kartais šėtonui pasiseka…

Read MoreLong right arrow

TEISINGAS DIEVO PAŽINIMAS

Morisas L.Vendenas Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį (2 Tim 2,15). Kai mums kyla Dievo duotas noras turėti geresnį dalyką, mums reikia sužinoti, kas yra tas geresnis dalykas. Pažinimas, Dievo ir Jo meilės pažinimas yra antrasis žingsnis kelyje pas Kristų. Jei žmogus pasitenkina apie išgelbėjimą gaunamomis žiniomis,…

Read MoreLong right arrow

ILGAI TRUKĘS IEŠKOJIMAS

Morisas L.Vendenas Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite Manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais (Iz 55, 2). 1959 metais mes su broliu ir dar vienu žmogumi patraukėme į kelionę po Europą ir Viduriniuosius Rytus. Mes pripirkome per daug suvenyrų ir baigiantis kelionei Vokietijoje,…

Read MoreLong right arrow

NORAS PATIRTI KAI KĄ GERESNIO

Morisas L.Vendenas Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį (Jn 1, 9). „Norint būti išgelbėtam pirmiausia reikia atsiliepti į Kristaus meilę“ (Rinktinės žinios, 323 p.). Kristaus meilė traukia kiekvieną žmogų, kur jis bebūtų, o aplenkia galbūt tik tuos, kurie sąmoningai priešinasi Dievui ir nusigręžia nuo Jo. Jėzus pasakė, kad…

Read MoreLong right arrow