MALDA VEIKIA

MALDA VEIKIA

Mes dėkojame Dievui […]. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1, 3. 9) Vieną 1912 metų balandžio dieną garsusis „Titanikas“ išplaukė Niujorko link. Niekas nežinojo, kad tai bus pirma ir paskutinė „Titaniko“…

Skaityti daugiauLong right arrow

VIDINĖ JĖGA

Aš visa galiu Tame, kuris mane stiprina. (Laiškas filipiečiams 4, 13) Trina Ker (Treena Kerr) gyveno didžiuliame gražiame name, Česapiko įlankos pakrantėje. Atrodė, jog ji turi viską. Jos vyras, Grahamas Ker, buvo garsus televizijos laidų vedėjas. Pora įtemptai dirbo. Ir jiems tikrai sekėsi. Jie gyveno prabangiai, turėjo nuostabių draugų. Deja, savo viduje Trina merdėjo. Jos…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 DIENA SIEKIME ATSINAUJINIMO DRAUGE

„Ne galybe, ne jėga, bet Mano Dvasia, – skelbia Galybių Viešpats.“ (Zacharijaus 4, 6) Ką toliau daryti? Trys dvasinio „perkrovimo“ žingsniai Ar norite patirti dvasinį atsinaujinimą drauge su broliais ir sesėmis Bažnyčioje? Mes siūlome planą, kuris jau padėjo dvasiškai atsinaujinti ir sugrąžino viltį bendruomenėms Vokietijoje, Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Tadžikistane ir JAV. Kai žmonės atsiduoda Jėzui…

Skaityti daugiauLong right arrow

9 DIENA AR AŠ DIRBU DIEVUI, AR JIS VEIKIA PER MANE?

„Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.“ (Galatams 2, 19–20) Mes sutverti geriems darbams Vieno Austrijos teologijos fakulteto studentas, vardu Zsoltas, buvo nusivylęs. Jis buvo pakviestas surengti evangelinį renginį Kenijoje, tačiau per pirmąją renginio savaitę į vakarinius susitikimus ateidavo tik trisdešimt žmonių. Zsoltas tikėjosi matyti gerokai daugiau lankytojų.…

Skaityti daugiauLong right arrow

8 DIENA KLUSNUMAS PER JĖZŲ

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.“ (2 Korintiečiams 5, 17) Tikėjimo žingsniai Ar pamenate Jėzaus pirmąjį stebuklą vestuvėse Galilėjos Kanoje? Jėzaus motina Marija tarė tarnams: „Darykite, ką tik Jis jums lieps.“ (Jono 2, 5) Taip sakydama, Marija sukėlė pasitikėjimą Jėzumi. Kai Jėzus paprašė pripildyti indus vandeniu,…

Skaityti daugiauLong right arrow

7 DIENA MALDA DIEVO PAŽADAIS

„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.“ (Mato 7, 7) Neįtikėtinos pergalės tampa tikrove Jėzus atpirko mus: „Šitaip įvyko idant per Kristų Jėzų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas, ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją Dvasią.“ (Galatams 3, 14) Tačiau kaip patikėti Dievo pažadais? Kaip turėtume melstis, kad būtume užtikrinti, jog Šventoji…

Skaityti daugiauLong right arrow

6 DIENA KAIP DIEVAS SPRENDŽIA MŪSŲ SUNKUMUS?

„Jėzus pasakė visiems: ‘Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl Manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės.“ (Luko 9, 23−24) Dvi nuolatinio atsinaujinimo paslaptys Jėzus siūlo, kaip išspręsti sunkumus tiems „kūniškiems‚ tikintiesiems, kurie nori tapti „dvasiniais“. Jis…

Skaityti daugiauLong right arrow

5 DIENA KUO SKIRIASI „DVASINIAI“ IR „KŪNIŠKI“ ŽMONĖS

„Mes turime Kristaus išmonę.“ (1 Korintiečiams 2, 16) Mūsų ryšys su Dangum Prieš pradedant skirstyti žmones į „dvasinius“ ir „kūniškus“ reikia atminti, kad čia kalbama ne apie „nuodėmingus“ ir „nenuodėmingus“. Visi žmonės – ir „dvasiniai“ ir „kūniški“ – yra nusidėjėliai, kuriems reikia Gelbėtojo. Vien tik Jis suteikia mums teisumą. Iš tikrųjų kriterijus, pagal kurį žmogus…

Skaityti daugiauLong right arrow

4 DIENA ATSINAUJINIMAS PRAKTIŠKAME GYVENIME

„Geidžiate ir neturite? Tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti? Tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote – tik savo įnoriams patenkinti.“ (Jokūbo 4, 2–3) Įsivaizduokite atsiradusias galimybes Įsivaizduokite, jog kažkas jūsų bendruomenėje sako pamokslą, kviečiantį atsinaujinti. Baigdamas pamokslą pastorius pakviečia klausytojus priimti Jėzų ir visada sekti Jį.…

Skaityti daugiauLong right arrow

3 DIENA KLUSNUMAS JĖZUI

„Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą.“ (Romiečiams 12, 1) Mano patirtis (liudijimas) Būdamas trisdešimt šešerių, buvau verslininkas. Kai man sukako keturiasdešimt vieneri, netikėtai mirė mano draugas pastorius. Tai privertė mane save paklausti: kas būtų, jei Dievas paragintų mane tapti pastoriumi? Aš nenorėjau, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

1 DIENA PATI VERTINGIAUSIA IŠGANYTOJO DOVANA

„Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13) „Neturiu ko jam padėti ant stalo… “ (Luko 11, 6) „Viešpatie! Išmokyk mus melstis!“ – Kristų paprašė Jo mokiniai. Jie matė, kaip Jėzus kiekvieną dieną bendravo su savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEŠIMT MALDOS DIENŲ Įvadas

Sveiki, prisijungę prie Dešimties maldos dienų! Mes įsitikinę, kad malda – tai atsinaujinimo lopšys. Dievas per praėjusius metus, kai mes kartu ieškojome Jo melsdamiesi ir pasninkaudami, padarė daug stebuklų. Šventoji Dvasia keitė žmones, skatino juos skelbti Evangeliją, atkūrė bendruomenes ir pažeistus santykius. Štai tik keli gauti liudijimai: „Dešimties maldos dienų metu aš išsakiau Dievui dvi…

Skaityti daugiauLong right arrow

10 dienų maldos skaitiniai 2021 m. sausio 6–16 d. d. Įžanginis žodis

„Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“ (Luko 21, 36) Mūsų Viešpats Jėzus kreipėsi į savo mokinius ir atskleidė, kokie įvykiai turi įvykti prieš Jam ateinant į šią žemę. Kiekvienas iš mokinių buvo susidomėjęs ateitimi, nes viltis, jog Kristus įkurs Dievo karalystę, buvo labai stipri.…

Skaityti daugiauLong right arrow

VYRIAUSIASIS STRATEGAS

Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą; Jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu. (Psalmynas 16, 8) Jį vadino broliu Andrium. Andriaus pareiga buvo platinti Biblijas anapus vadinamosios Europos geležinės uždangos. Kartą, 1961 metais, brolis Andrius sėdo į savo mažą senutėlį „Volkswageną“ ir su draugu Hansu išvažiavo iš Olan­dijos į rytus. Važiuodami per vešlius Vokietijos slėnius bei pievas, jie…

Skaityti daugiauLong right arrow

STEBUKLAS MIRTININKŲ EILĖJE

Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. (Antras laiškas korintiečiams 5, 17) Semas Tanhilas (Sam Tannyhill), papasakojęs savo istoriją, stovėdamas mirtininkų eilėje, yra dramatiškas pavyzdys, kaip Dievo Žodžio jėga visiškai pakeičia žmogaus gyvenimą. Semo vaikystė buvo anaiptol ne ideali. Jo tėvai išsiskyrė, kai berniukui buvo penkeri, ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

UŽTARIMO JĖGA

Daug gali karšta teisiojo malda. (Jokūbo laiškas 5, 16) Prieš kurį laiką vienas dvasininkas pamėgino paguosti moterį, kurios vyras atgimimo metu išvyko iš miesto. Jis buvo karštas agnostikas ir pareiškė, kad negrįš, kol nenurims „religinės aistros“. Žmona vylėsi, kad atgimimas padės jos vyrui pagaliau atsiversti, tačiau dabar, atrodė, šansų nebeliko. Tarnautojas pakvietė moterį į jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI DIEVAS UŽDEGA ATGIMIMO UGNIS

Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. (Apaštalų darbai 4, 31) Malda turi didžiulę galią. Mokiniams pasimeldus, ant jų nužengė Dievo Dvasia. Prisipildę Dievo Dvasios jėgos, jie pradėjo visur skelbti Jo Žodį. Atsivertė pirkliai ir ūkininkai, valstiečiai ir kareiviai, mokesčių rinkėjai ir žvejai. Va­gys tapo sąžiningi. Prostitutės…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS NUTEISINA MUITININKUS

Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą (Lk 18, 9). „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dė­koju Tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju…

Skaityti daugiauLong right arrow

Ar esi pasiruošęs įeiti pro atviras duris

Ar esi pasiruošęs įeiti pro atviras duris (Arūnas Bakonis)

Skaityti daugiauLong right arrow