PRIĖMIMAS IR VISKĄ KEIČIANTI MEILĖ

PRIĖMIMAS IR VISKĄ KEIČIANTI MEILĖ

Morisas L.Vendenas Visi, kuriuos Man duoda Tėvas, ateis pas Mane, ir ateinančio pas Mane Aš neatstumsiu (Jn 6, 37). Mes dažnai girdime tvirtinant, kad atsivertimas – absoliutus, galutinis ir akimirksniu įvykstantis gyvenimo pokytis ir kad atsivertę mes dau­giau neturime problemų, nebebūname silpni ir nedarome klaidų. Ta­čiau, kai susiduriame su problemomis, manome, kad dar iš tiesų…

Skaityti daugiauLong right arrow

MARIJAI SKIRTOJI EVANGELIJA

Morisas L.Vendenas Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! (Mt 11, 28) Betanijoje, mažame miestelyje, gyveno dvi moterys – Marija ir Morta. Su jomis gyveno ir jų brolis Lozorius, kuris, kaip atrodo, maitino visą šeimą. Jų tėvas ir motina, matyt, seniai buvo mirę. Visa apylinkė gerai pažinojo šias dvi moteris,…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS SĄMONINGAI NUSIDĖJUSIAM

Morisas L.Vendenas Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir tau“ (Lk 15, 18). Sūnaus palaidūno palyginime kalbama apie žmogų, kuris iš pradžių gyveno su šeima, bet vėliau nusprendė išeiti ir palaidai gyventi. Jis savo noru iškeliavo į tolimą kraštą. Jis suvokė, kad paklydo, bet žinojo kelią atgal. O tėvas visą tą laiką…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS NESĄMONINGAI NUSIDĖJUSIAM

Morisas L.Vendenas Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite (Jer 29, 13). 3-ame Laiško romiečiams skyriuje apaštalas Paulius kalba apie žmones, kurie neišvengiamai paklysta, nes visiškai nesugeba ieškoti Dievo. Apaštalas rašo: „Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų“ (Rom 3, 11). Jei mes Jo ieškosime, rasime tik tada, kai ieškosime visa savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS BEJĖGIUI NUSIDĖJĖLIUI

Morisas L.Vendenas Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų (Rom 3, 11). Muitininkai ir kiti visuomenėje niekinami žmonės susirinko pasi­klausyti Jėzaus. O fariziejai ir Rašto aiškintojai pasipiktinę kalbė­josi: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo.“ Ir tai buvo tiesa. Jėzus priima nusidėjėlius. Patys to nesuprasdami, fariziejai ir Rašto aiškintojai pasakė be galo svarbią tiesą. Jėzus pasakė…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS NET IR DIDŽIAUSIAM NUSIDĖJĖLIUI

Morisas L.Vendenas Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš Jį ant žemės, maldauda­mas: „Viešpatie, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“ (Mt 8, 2). Kristaus laikais Palestinoje dažnai būdavo galima pamatyti vienišą siluetą žmogaus, kurį išvarė iš miesto, atėmė namus, draugus ir viską, kas buvo miela jo širdžiai. Suskretęs, apiplyšu­siais drabužiais, vienišas jis būdavo tik apgailėtinas padaras,…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUDUŽUSIOS ŠIRDIES LIŪDESYS

Morisas L.Vendenas Kaipgi drįsti niekinti Jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? (Rom 2, 4) Jėzus atėjo parodyti savo mokiniams ir mums visiems Dangiš­kojo Tėvo meilę ir atlaidumą. Jis norėjo parodyti, kad Dievas mū­sų nesmerkia, kad smerkimas – priešo darbas. Jis troško, kad žmonės suvoktų tiesą, jog Dievas nuolat…

Skaityti daugiauLong right arrow

BET, DIEVE, AŠ ESU GERAS ŽMOGUS

Morisas L.Vendenas Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mt 19,16) Štai žmogus, kuris užuot nuoširdžiai bendravęs su Dievu, siekia kiek galima labiau formalizuoti savo tarnavimą Jam. Jis turi daug ša­lininkų. Evangelijos pagal Joną 6-ame skyriuje kalbama apie visą būrį tokių žmonių, kurie atėję paklausė:…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMAS PRILYGSTA PASITIKĖJIMUI

Morisas L.Vendenas Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina (Hbr 11, 6). „Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: ‘Pasigailėk manęs, Vieš­patie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina…

Skaityti daugiauLong right arrow

MAN REIKIA ŠIANDIEN APSILANKYTI TAVO NAMUOSE

Morisas L.Vendenas Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę (Lk 19,10). „Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis“ (Lk 19,1–2). Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais. Čia žydas galėjo tapti savo tautos išdaviku, galėjo parsiduoti romėnams ir taip praturtėti, nes gaudavo dalį nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEĮMANOMA IŠVENGTI DIEVO MEILĖS

Morisas L.Vendenas Kaip tėvas gailisi vaikų, taip Viešpats gailisi pagarbiai Jo bijančiųjų (Ps 103, 13). Kartą ant vieno kalno susirinko daugybė žmonių. Jie būriavosi ten nuo ankstyvo ryto, kad pamatytų žmogų, kurį štai jau treji metai nesėk­mingai mėgino sugauti karalius. Sklandė gandai, kad dėl to žmogaus kaltės žemė jau trejus metus nematė lietaus. Žmonės laukė,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO BIČIULIS

Morisas L.Vendenas Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs (Hbr 11,8). Daugelį žmonių glumina Dievo veiksmai, aprašyti Senajame Testamente, ir jie dažnai priešina Senojo Testamento ir Naujojo Testamento Dievą. Vienas žmogus pasakė: „Senojo Testamento Dievas buvo baudžiantis Dievas. Jis žudė moteris, vyrus ir vaikus.“ Taip tas žmogus…

Skaityti daugiauLong right arrow

GAILESTINGUMAS IR TOLIAU PAGAILI

Morisas L.Vendenas Anas jam sako: „Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi“ (Lk 13, 8–9). „Nerūpestingoji širdie, ar nesi nevaisingas medis Viešpaties vynuogyne? Ar pasmerki­mo žodžiai netrukus nebus ištarti tau? Kiek ilgai tu gavai Jo dovanas? Kiek Jis stebėjo ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

Kasdien veikiantis tikėjimas

KOKS IŠ TIESŲ YRA DIEVAS Morisas L.Vendenas Jėzus taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar Manęs nepažįsti! Kas yra matęs Mane, yra matęs Tėvą! Tad kaip tu gali sakyti: ‘Parodyk mums Tėvą?‘“ (Jn 14, 9 ) Palaidojus vieną pirmųjų amerikiečių persikėlėlių jo antkapyje buvo iškaltas toks užrašas: „Čia palaidotas Lemas…

Skaityti daugiauLong right arrow

Grublėti kraštai. Dievo nuostabūs įrankiai. (Gerald A. Klingbeil)

Jie atrodė nepatraukliai, šiurkščiai ir bjauriai. Apie tai neparašysi namiškiams. Mūsų aplankytos pramoninės įmonės darbuotojas pasėmė juos ir subėrė į didžiulį cilindrą. Tada jis įpylė smėlio, pjuvenų, vandens ir hermetiškai uždarė įrenginį. Paspaudus mygtuką jis…

Long right arrow Skaityti daugiau