KAI JĖZUS VERKĖ DĖL ŠĖTONO

KAI JĖZUS VERKĖ DĖL ŠĖTONO

Morisas L.Vendenas Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negalia, toks, kuris prieš žmones užsidengia veidą. Jis buvo paniekintas, ir mes Jį laikėme nieku (Iz 53, 3).   Kai mūsų Visatoje atsirado nuodėmė ir įvyko maištas, kai dan­guje praūžė karas, ir Liuciferis su savo angelais buvo ištremtas į žemę, jis nebuvo patenkintas…

Skaityti daugiauLong right arrow

KODĖL VERKĖ JĖZUS

Morisas L.Vendenas Jėzus pravirko (Jn 11, 35). Eidamas su Marija ir Morta prie Lozoriaus kapo Jėzus žinojo, kad liūdesį būtinai reikia paversti džiaugsmu. Tačiau Biblijoje sa­koma: Jėzus pravirko. Kaip tai galėjo atsitikti? Jėzus nesibaimino, kad Lozorius taip ir pasiliks kape. Tai, ką mes vadiname mirtimi, Dievui nėra jokia problema. Prikelti Lozorių Jėzui buvo galbūt lengviausias…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES NIEKADA NEMIRSIME

Morisas L.Vendenas lr kiekvienas, kuris gyvena ir tiki Mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? (Jn 11, 26) Betanijoje, kur gyveno Marija ir Morta, buvo sergantis žmogus vardu Lozorius, Marijos brolis, tos pačios Marijos, kuri patepė Jėzų brangiaisiais aliejais ir nušluostė Jo kojas savo plaukais. Knygoje „Su meile iš Dangaus“ sakoma, kad Lozorius, pirmą…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS MYLI IR FARIZIEJUS

Morisas L.Vendenas Kas yra toks kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris sėdi aukštybėse? (Ps 113, 5) Kartą Jėzus pakeliui į Betaniją sutiko žmogų, kuris Mariją įstū­mė į nuodėmę. Simonas, tas pats Simonas, dabar sirgo raup­sais. Mes tikrai paliktume jį ten pakelėje kentėti, jis nenusipelno būti išgydytas. Tačiau ta pati galia, kuri išvarė iš Marijos demonus ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

TU RŪPINIESI DAUGELIU DALYKŲ

Morisas L.Vendenas Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi (1 Pt 5, 7). „Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė Jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi Jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskun­dė: ‘Viešpatie, Tau…

Skaityti daugiauLong right arrow

GĖLĖS PRIEŠ LAIDOJANT

Morisas L.Vendenas Iš tiesų sakau jums: visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama ši Evangelija, ir jos atminimui bus pasakojama, ką yra padariusi (Mt 26,13). Simono namuose buvo iškeltos vaišės. Ten buvo Jėzus, ir Ma­rija sėdėjo prie Jo kojų. Jos širdis buvo sujaudinta Jėzaus žo­džių, nes Jis kalbėjo, kad eis į Jeruzalę, o ten pikti žmonės…

Skaityti daugiauLong right arrow

DVASIŠKASIS ĮSAKYMAS

Morisas L.Vendenas O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris nuteisina bedievį, teisumu įskaitomas jo tikėjimas (Rom 4, 5). Jei jūs norite auginti obuolius, jums bus geriausia, jei kur nors susirasite obels sodinukų. Jei jūs norite duoti gerų vaisių krikš­čioniškame gyvenime, geriausia, ką jūs galite daryti – tai būti tikru krikščionimi. Atminkite, kad obelis veda…

Skaityti daugiauLong right arrow

REIKIA TIK VIENO

Morisas L.Vendenas O reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta (Lk 10, 42). Kartą Jėzus su savo mokiniais ilgai keliavę iš Jericho atėjo į Betaniją. Morta pamanė, kad būtų gerai pakviesti Jėzų ir Jo mo­kinius pietų ir arčiau su Juo susipažinti. Ji taip ir padarė. Morta labai jaudinosi ir nerimavo,…

Skaityti daugiauLong right arrow

SĖDĖTI PRIE JĖZAUS KOJŲ

Morisas L.Vendenas Susitaikyk su Dievu ir būk ramus; šitaip sulauksi gero (Job 22, 21). Jėzus išvarė septynis demonus iš Marijos Magdalenos. Jis karštai meldėsi už ją, ir pagaliau atėjo diena, kai Marija suprato, kur yra tei­sumo, kuris įgyjamas iš tikėjimo, paslaptis. Ji tai patyrė bendraudama su Jėzumi, kuris kaip tik ir padėjo jai suprasti tos…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRIĖMIMAS IR VISKĄ KEIČIANTI MEILĖ

Morisas L.Vendenas Visi, kuriuos Man duoda Tėvas, ateis pas Mane, ir ateinančio pas Mane Aš neatstumsiu (Jn 6, 37). Mes dažnai girdime tvirtinant, kad atsivertimas – absoliutus, galutinis ir akimirksniu įvykstantis gyvenimo pokytis ir kad atsivertę mes dau­giau neturime problemų, nebebūname silpni ir nedarome klaidų. Ta­čiau, kai susiduriame su problemomis, manome, kad dar iš tiesų…

Skaityti daugiauLong right arrow

MARIJAI SKIRTOJI EVANGELIJA

Morisas L.Vendenas Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; Aš jus atgaivinsiu! (Mt 11, 28) Betanijoje, mažame miestelyje, gyveno dvi moterys – Marija ir Morta. Su jomis gyveno ir jų brolis Lozorius, kuris, kaip atrodo, maitino visą šeimą. Jų tėvas ir motina, matyt, seniai buvo mirę. Visa apylinkė gerai pažinojo šias dvi moteris,…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS SĄMONINGAI NUSIDĖJUSIAM

Morisas L.Vendenas Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir tau“ (Lk 15, 18). Sūnaus palaidūno palyginime kalbama apie žmogų, kuris iš pradžių gyveno su šeima, bet vėliau nusprendė išeiti ir palaidai gyventi. Jis savo noru iškeliavo į tolimą kraštą. Jis suvokė, kad paklydo, bet žinojo kelią atgal. O tėvas visą tą laiką…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS NESĄMONINGAI NUSIDĖJUSIAM

Morisas L.Vendenas Kai Manęs ieškosite, rasite Mane. Taip, jeigu visa širdimi Manęs ieškosite (Jer 29, 13). 3-ame Laiško romiečiams skyriuje apaštalas Paulius kalba apie žmones, kurie neišvengiamai paklysta, nes visiškai nesugeba ieškoti Dievo. Apaštalas rašo: „Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų“ (Rom 3, 11). Jei mes Jo ieškosime, rasime tik tada, kai ieškosime visa savo…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS BEJĖGIUI NUSIDĖJĖLIUI

Morisas L.Vendenas Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų (Rom 3, 11). Muitininkai ir kiti visuomenėje niekinami žmonės susirinko pasi­klausyti Jėzaus. O fariziejai ir Rašto aiškintojai pasipiktinę kalbė­josi: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo.“ Ir tai buvo tiesa. Jėzus priima nusidėjėlius. Patys to nesuprasdami, fariziejai ir Rašto aiškintojai pasakė be galo svarbią tiesą. Jėzus pasakė…

Skaityti daugiauLong right arrow

VILTIS NET IR DIDŽIAUSIAM NUSIDĖJĖLIUI

Morisas L.Vendenas Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš Jį ant žemės, maldauda­mas: „Viešpatie, jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“ (Mt 8, 2). Kristaus laikais Palestinoje dažnai būdavo galima pamatyti vienišą siluetą žmogaus, kurį išvarė iš miesto, atėmė namus, draugus ir viską, kas buvo miela jo širdžiai. Suskretęs, apiplyšu­siais drabužiais, vienišas jis būdavo tik apgailėtinas padaras,…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUDUŽUSIOS ŠIRDIES LIŪDESYS

Morisas L.Vendenas Kaipgi drįsti niekinti Jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? (Rom 2, 4) Jėzus atėjo parodyti savo mokiniams ir mums visiems Dangiš­kojo Tėvo meilę ir atlaidumą. Jis norėjo parodyti, kad Dievas mū­sų nesmerkia, kad smerkimas – priešo darbas. Jis troško, kad žmonės suvoktų tiesą, jog Dievas nuolat…

Skaityti daugiauLong right arrow

BET, DIEVE, AŠ ESU GERAS ŽMOGUS

Morisas L.Vendenas Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mt 19,16) Štai žmogus, kuris užuot nuoširdžiai bendravęs su Dievu, siekia kiek galima labiau formalizuoti savo tarnavimą Jam. Jis turi daug ša­lininkų. Evangelijos pagal Joną 6-ame skyriuje kalbama apie visą būrį tokių žmonių, kurie atėję paklausė:…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMAS PRILYGSTA PASITIKĖJIMUI

Morisas L.Vendenas Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad Jo ieškantiems atsilygina (Hbr 11, 6). „Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: ‘Pasigailėk manęs, Vieš­patie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina…

Skaityti daugiauLong right arrow

MAN REIKIA ŠIANDIEN APSILANKYTI TAVO NAMUOSE

Morisas L.Vendenas Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę (Lk 19,10). „Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus, vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis“ (Lk 19,1–2). Jerichas garsėjo savo muitininkais ir mokesčių rinkėjais. Čia žydas galėjo tapti savo tautos išdaviku, galėjo parsiduoti romėnams ir taip praturtėti, nes gaudavo dalį nuo…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEĮMANOMA IŠVENGTI DIEVO MEILĖS

Morisas L.Vendenas Kaip tėvas gailisi vaikų, taip Viešpats gailisi pagarbiai Jo bijančiųjų (Ps 103, 13). Kartą ant vieno kalno susirinko daugybė žmonių. Jie būriavosi ten nuo ankstyvo ryto, kad pamatytų žmogų, kurį štai jau treji metai nesėk­mingai mėgino sugauti karalius. Sklandė gandai, kad dėl to žmogaus kaltės žemė jau trejus metus nematė lietaus. Žmonės laukė,…

Skaityti daugiauLong right arrow