TVIRTA SĄJUNGA SU DIEVU

TVIRTA SĄJUNGA SU DIEVU

Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę (1 Kor 1, 9). Norėčiau, kad paklausytumėte tokio palyginimo. Daugiau kaip prieš dvidešimt metų aš įsimylėjau gražią merginą. Ji gyveno San Franciske, o aš – Los Andžele. Ir vieną kartą mes susitikome San Franciske, jos tėvai surengė mums jungtuvių vakarienę, kaip ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS ŠIANDIEN

Tu, Viešpatie, esi teisus, ir kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, arti ir toli esantieji visuose kraštuose, kur tik juos išblaškei dėl išdavystės, kuria jie tau nusidėjo (Dan 9, 7). Brolis Efersonas mėgdavo sakyti, kad jei turėtume didžiules svarstykles ir galėtume ant vienos jų lėkštės padėti žemę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS – TAI JĖZUS

Kaip parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno“ (Rom 3,10). Išgelbėjimo per tikėjimą tiesa susideda iš kelių aspektų, ir vie­nas iš jų yra pats svarbiausias: teisumas neįgyjamas teisumo ieškant. Teisumas įgyjamas ieškant Jėzaus. Šėtonas stengiasi paspęsti mums spąstus, ragindamas mus ieškoti teisumo, o ne Jėzaus. Teisumas – daug gilesnė sąvoka negu poelgiai, kuriuos mato aplinkiniai. Jeigu…

Skaityti daugiauLong right arrow

IEŠKODAMI JĖZAUS IEŠKOME TEISUMO

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6).   Ar jūs kada nors buvote sutikęs žmogų, kuris yra visiškai tikras, kad padarė neatleidžiamą nuodėmę? Kaip labai jis dėl to jaudinosi! Bet vien tai, kad jis dėl to jaudinosi, jau šį tą pasako, ar ne taip? Atsimenu, kaip viename stovyklos susirinkime kiekvienas pas­torius…

Skaityti daugiauLong right arrow

GALIME BŪTI TIKRI, KAD DIEVAS MUS PRIIMS

Tokia Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną (Jn 6, 40). Jei jums būtų duota proga Dievo ko nors paklausti, kokį klausi­mą norėtumėte Jam užduoti? Šito mes klausėme žmones įvai­riose šalies vietose. Galbūt tai atrodo šiek tiek egoistiška, bet beveik visi pirmiausia…

Skaityti daugiauLong right arrow

PATYS DIDŽIAUSI MAINAI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21). Aš turiu tušinuką ir norėčiau jį su kuo nors išmainyti į automo­bilį. Papasakosiu apie savo tušinuką. Man jį kažkas davė, jis labai gražus, išpjaustytas iš medžio, brangus. Žmogus, kuris mėgsta įvairius mainus, turėtų susidomėti mano pasiūlymu.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GODULYSTĖS PAVOJUS

lr dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15). Evangelijos pagal Matą 19-ame skyriuje užrašyta istorija apie tai, kaip Jėzus kalbėjosi su turtingu jaunuoliu ir iškėlė savo mo­kiniams problemą, kuri jiems atrodė neišsprendžiama. Jie manė, kad pats faktas, jog yra sukauptas turtas,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KASDIENĄ MIRTI PAČIAM SAU

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi“ (Lk 9, 23). Jėzus sakė: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada… – Ko? ­„Savęs.“ Kartais mes suprantame tuos žodžius neteisingai ir manome, kad reikia atsisakyti kokio nors negero įpročio, nustoti ką nors nederamo darius, ar apsieiti be…

Skaityti daugiauLong right arrow

GEROJI TIKĖJIMO KOVA

Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1 Tim 6, 12). Kas yra tikėjimo kova? Tikėjimas – tai pasitikėjimas. Kuo jūs pasi­tikite? Tuo, ką pažįstate. Todėl jeigu jūs susipažinote su tuo, kas yra vertas pasitikėjimo, galite pasakyti, kad turite tikėjimą. Dievo pažinimas veda prie…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUNKU, BET TUO PAT METU IR LENGVA

Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29). Dar viena priežastis, dėl kurios sunku būti išgelbėtam, yra ta, kad būtina kasdien patirti atsivertimą. Tai ir yra kryžius žmogaus širdžiai. Su tuo kovojo netgi apaštalas Paulius ir sakė, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEBANDYKITE VERTINTI PAČIŲ SAVĘS

Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą (Ef 4, 7). Kad mumyse yra giliai įsišaknijęs principas „padarysiu pats“ įro­do tai, jog dažnai žmogui pradėjus ieškoti bendravimo su Dievu, jis vertina tą bendravimą, vadovaudamasis savo elgesiu. Įsivaiz­duokime: koks nors žmogus klaidingai manė, jog dangų galima pasiekti savomis pastangomis, bet vėliau suprato, kad išgelbėji­mas gaunamas tik…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRINCIPAS „PADARYSIU PATS“ YRA NATŪRALUS

Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana (Ef 2, 8). Žmogus yra beveik visiškai beviltiška principo „padarysiu pats“ auka. Šis principas tarsi kokia etiketė prilipo prie žmogaus nuo pat jo gimimo. Kitos dvi etiketės – egocentrizmas ir pasitenkini­mas savimi. Dar nuo vaikystės mumyse įsišaknija noras viską…

Skaityti daugiauLong right arrow

DEMONAI NETIKI

Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba (Jok 2, 19). Kai kurie žmonės sako, kad neįmanoma atsidurti tokioje pa­dėtyje, kai išgelbėjimą gauti yra sunku, nes Šventajame Rašte egzistuoja tokie tekstai kaip Apaštalų darbų (16,31): Tikėk Vieš­patį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Kai kurie žmonės mano,…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUNKU BŪTI IŠGELBĖTAM

Morisas L.Vendenas Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda (Mt 7, 14). Mes kalbėjome apie tai, kaip sunku būti pasiklydusiam ir apie tai, kad kelias žemyn – tai nelengvas ir platus kelias, kuriame nėra kliūčių. Mes kalbėjome ir apie tai, kad Dievas naudoja kai kurias didžiai veiksmingas priemones, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS UŽ MUS

Morisas L.Vendenas Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?! (Rom 8, 31) Sunku būti pasiklydusiam. Dangiškasis Dievas nežiūri į žemę per žiūroną, stengdamasis mumyse rasti kokią nors dėmę ar trūkumą, kad paskui galėtų neįsileisti mūsų į dangų. Visos sąmo­ningos dangiškosios esybės siekia vieningo tikslo: palengvinti mūsų kelią…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠVENTOJI DVASIA IR GOLGOTOS KALNAS

Morisas L.Vendenas Jeigu nuklysi nuo kelio į dešinę ar į kairę, girdėsi Jo balsą už nugaros tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“ (Iz 30, 21) Žiūrėdami į kalnus, arba kliūtis, kurios trukdo žmogui pasirinkti kelią į žūtį, tolumoje matome pasirodant ir kitą kalną – Šventąją Dvasią (žr. Jn 16, 8–13). Kokiam skaičiui žmonių atėjusi…

Skaityti daugiauLong right arrow

SIELVARTO KALNAS

Morisas L.Vendenas Sveika nuovoka laimi palankumą, o sukčių kelias veda į pražūtį (Pat 13, 15). Dar vieną kalną, trukdantį mums slysti žemyn pražūties keliu, yra supylęs ne Dievas. Jis tik panaudoja jį ir daro visa, kas įma­noma, kad mus rastų. Tai liūdesio ir gyvenimiškojo sielvarto kalnas. Ašaros, dvasios skausmas, kančios, išsiskyrimas, laidotuvių pro­cesijos, ligoninės –…

Skaityti daugiauLong right arrow

JŪSŲ SĄŽINĖS KALNAS

Morisas L.Vendenas lr vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant vyresniaisiais. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris (Jn 8, 8–9). Pirmieji keturi kalnai, apie kuriuos mes jau kalbėjome, kurie neleidžia mums ristis nuokalnėn ir priverčia sustoti bei susimąs­tyti, – tai kliūtys, kurios egzistuoja beveik vien…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIDYSIS MALDOS KALNAS

Morisas L.Vendenas Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu (Kol 1, 9). Jeigu jums kada nors kas nors sakė: „Aš meldžiuosi už jus, aš nuolat už jus melsiuos,“ jums sunku tai pamiršti! Aš tikiu maldos…

Skaityti daugiauLong right arrow

SVEIKO PROTO KALNAS

Morisas L.Vendenas Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį! (Ps 90, 12) Biblija ir Evangelijos skelbimas tiek žodžiu, tiek giesmėmis yra dvi didelės kliūtys, kurias Dievas pastatė, kad sutrukdytų mums kelią į pražūtį laikyti lengvu keliu. Trečioji didelė kliūtis, arba trečiasis kalnas, dunksantis tame kelyje, – tai sveiko proto, blaivaus samprotavimo kalnas. Jėzus…

Skaityti daugiauLong right arrow