KAI IMA AUŠTI

KAI IMA AUŠTI

Morisas L.Vendenas Jokūbas pasiliko vienas. Tuomet kažkoks vyras grūmėsi su juo iki pat aušros. (Pradžios 32, 24) Kol Jokūbas dar nebuvo kovojęs su Dievu prie Jaboko upokšnio, jį nuolatos graužė sąžinė, jis jautėsi kaltas, kad apgavo savo tėvą. Nors tai atsitiko prieš 20 metų, bet visą tą laiką jį graužė sąžinė dėl padary­tos nuodėmės. Be…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO PRISILIETIMAS

Morisas L.Vendenas Jokūbas pavadino tą vietą Penieliu, tardamas: „Juk aš mačiau Dievą savo akimis, tačiau mano gyvybė buvo apsaugota.“ (Pradžios 32, 31) Paskutinį kartą pabandęs užsitikrinti saugumą, Jokūbas vienas pa­traukė prie Jaboko upokšnio. Jis padarė viską, kas nuo jo priklausė, bet tai jo nenuramino. Galbūt jis ir nemanė, kad jei žlugs visi jo planai, būtinai…

Skaityti daugiauLong right arrow

ĮGYTI PRARANDANT

Morisas L.Vendenas Tuomet jis tarė: „Paleisk mane, nes jau aušta.“ Bet Jokūbas atsakė: „Paleisiu tave tik tada, kai mane palaiminsi.“ (Pradžios 32, 27) Įdomu, kad apie išgelbėjimą per tikėjimą taip pat pakiliai kalba­ma tiek Senajame, tiek Naujajame Testamente, todėl išgelbėji­mas per tikėjimą nėra vien Naujojo Testamento mokslas. Mes jau kalbėjome, kad Senajame Testamente, Pradžios knygos…

Skaityti daugiauLong right arrow

SANDĖRIS SU DIEVU

Morisas L.Vendenas Jokūbas pabudo iš miego ir tarė: „Iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau!“ (Pradžios 28,16) Kai Jobūbas miegojo pasidėjęs galvą ant akmens, jis sapne matė laiptus iki pat dangaus. Tuo regėjimu jam buvo atskleistas Išgelbėjimo planas, bet atskleistas tik tiek, kiek tuo metu jį buvo galima Jokūbui atskleisti. Nors jo…

Skaityti daugiauLong right arrow

JOKŪBAS ATEINA PAS JĖZŲ

Morisas L.Vendenas Jis nusigandęs tarė: “Kokia baugi šita vieta! Tai ne kas kita kaip Dievo namai ir dangaus vartai!“ (Pradžios 28, 17) Patriarchas Jokūbas, kaip ir visi šeimos nariai, buvo religingas žmogus. Kai jis gyveno savo tėvų namuose, jo dvasia, žvelgiant žmogaus akimis, buvo pakankamai tyra ir turtinga. Jis siekė pirmagimio teisės ne dėl medžiaginės,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠTAI ATĖJO IŠGELBĖJIMAS

Morisas L.Vendenas Jėzus tarė: „Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis“ (Lk 19, 9). „O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: ‘Štai, Viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir, jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai“‘ (Lk 19, 8). Ką padarė Zachiejus? Kai kas gal pasakys, kad Zachiejui atėjo išganymas dėl to,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ZACHIEJUS IŠLIPA IŠ MEDŽIO

Morisas L.Vendenas Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis, kurio vardas – Šventasis, sako taip: „Šventose aukštybėse gyvenu ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu, kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą“ (Izaijo 57, 15). Kai Kristus atėjo į Jerichą, Zachiejus jau buvo pasirengęs atsi­sakyti egoistiško, egocentriško gyvenimo. Jis pavargo priešintis Šventajai Dvasiai ir buvo pasiruošęs priimti ramybę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ZACHIEJUS ATEINA PAS JĖZŲ

Morisas L.Vendenas Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: „Zachiejau, greit lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose!“ (Lk 19, 5) Daugelis krikščionių girdėjo apie Jericho miestą. Jų atmintyje išliko dar vaikystėje girdėti pasakojimai apie šią vietovę. Sena­jame Testamente aprašoma, kaip Jozuės laikais Jerichas buvo sugriautas. Buvo ištartas prakeikimas, ir todėl senasis…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAS NAUJO NAUJAME GIMIME?

Morisas L.Vendenas Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo Karalystės“ (Jn 3, 3). Dauguma žmonių, seniai patyrę atsivertimą į Kristų, ilgainiui ima manyti, kad iš tikrųjų jie nepatyrė nuoširdaus atsivertimo, nes jau nebegyvena pasišventę Dievui. Šiandien tai viena didžiausių problemų krikščioniškame pasaulyje. Šimtai žmonių kažkada nuoširdžiai…

Skaityti daugiauLong right arrow

KAI PASTANGOS BŪTINOS

Morisas L.Vendenas Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1Tim 6, 12). Priešintis Dievui galima dviem būdais. Vienas iš jų yra sakyti: „Aš netikiu Dievu. Jis man visiškai nereikalingas. Aš neturiu Jam laiko, todėl ir neinu pas Jį.“ Bet yra ir dar klastingesnis priešinimosi…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRIPAŽINĘ SAVO SILPNUMĄ TAMPAME STIPRŪS

Morisas L.Vendenas Tad džiaugiuosi silpnumu, paniekini­mais, bėdomis, persekioji­mais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas (2 Kor 12, 10). Tūkstančiai krikščionių paviršutiniškai supranta žodžius: atsižadėti savęs. Jeigu žmogus mano, kad krikščionybė reikalauja tik geriau elgtis, tai didžiausią dėmesį jis skiria Dešimčiai įsakymų ir mąsto apie tai, kaip sunku jų laikytis. Jei žmogus stiprus,…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS PADEDA TIEMS, KURIE PATYS SAU NEGALI PADĖTI

Morisas L.Vendenas Ne jums kovoti šiame mūšyje! Būkite pasiruošę, laukite ir liudykite pergalę Viešpaties, kuris su jumis, Judai ir Jeruzale! Nebijokite ir nedrebėkite! Išeikite prieš juos rytoj! Viešpats bus su jumis! (2 Met 20,17) Žmogus atkeliavo į kitą vietą, į kitą šalį su žmona, galvijais, pie­menimis, su savo giminaičiais. Tos žemės žmonės pasitiko jį ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

MES ESAME BEJĖGIAI

Morisas L.Vendenas Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka Manyje ir Aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo Manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti (Jn 15, 5). Kartą įsitikinę, kad nepaisant mūsų poelgių esame nusidėjėliai, mes suvokiame, kad kitas žingsnis kelyje pas Kristų yra prisipa­žinimas, jog esame bejėgiai ką nors padaryti be Kristaus. Mes…

Skaityti daugiauLong right arrow

DOROVINGUMO NEPAKANKA

Morisas L.Vendenas Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į Jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas (2 Kor 3, 18). Dievo priešas žino, kad jei žmogus ieško Jėzaus, pirmasis na­tūralus to ieškojimo rezultatas bus tikrasis tikėjimas. Jis žino, kad po to neišvengiamai bus teisumas – natūralus, savaime atsiran­dantis teisumas,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ĮSITIKINIMAS POREIKIU

Morisas L.Vendenas O muitininkas stovėjo ato­kiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldauda­mas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“ (Lk 18,13) Kartą aš aplankiau žmogų, kuris garsėjo savo girtuoklyste. Jo žmona buvo mūsų bažnyčios narė. Jis pažvelgė į mane parau­dusiomis akimis ir prislopintu balsu tarė: „Iš tikrųjų nuoširdžiai žaviuosi adventistais. Tik…

Skaityti daugiauLong right arrow

KLAIDINGAS ĮSITIKINIMAS NUODĖME

Morisas L.Vendenas Bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl Jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų (Fil 3, 7–8). Jeigu žmogus nėra pažinęs tikrosios Dievo meilės, kuri atskleista Jėzuje, jis gali…

Skaityti daugiauLong right arrow

PABAIGA, KURI PAVIRTO PRADŽIA

Morisas L.Vendenas Juk Įstatymo tikslas­ Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki (Rom 10, 4). Šiandien kalbėsime apie savo pastangų atsisakymą – paskutinį žingsnį pas Kristų. Atkreipkime dėmesį į keletą eilučių, esančių 9–ame ir 10–ame Laiško romiečiams skyriuose: „Tai ką gi pasakysime? Kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis,…

Skaityti daugiauLong right arrow

ĮSITIKINIMAS NUODĖME

Morisas L.Vendenas Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodė­mės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, ­kad netiki Manimi (Jn 16, 8–9). Dievo meilės pažinimas, kuri išreikšta Išgelbėjimo plane, paska­tins žengti trečiąjį žingsnį kelyje pas Kristų, žingsnį, kurį galima pava­dinti įsitikinimu nuodėme. Žmogus, kuris laikosi Įstatymo, nustato, kad nuodėmė yra Įstatymo laužymas, ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

ILGAS KELIAS PAS DIEVĄ

Morisas L.Vendenas Sakyk jiems: Kaip Aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – nenoriu, kad nedorėlis mirtų, bet noriu, kad nedorėlis sugrįžtų iš savo kelio ir būtų gyvas. Sugrįžkite, sugrįžkite iš savo nedorų kelių, kad nemirtumėte, Izraelio namai! (Ez 33, 11). Yra daug žmonių, atsisakančių eiti pas Dievą trumpiausiu keliu, po truputį susipažinti su Kristumi,…

Skaityti daugiauLong right arrow

BŪTINUMO SUVOKIMAS

Morisas L.Vendenas Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimoky­kite, ką reiškia žodžiai: ‘Aš noriu gailestingumo, o ne aukos.‘ Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“ (Mt 9,12–13). Kartą rytą vieno koledžo fermoje dirbęs studentas į bendrabutį parnešė pilną maišą grūdų. Šiais javais fermoje buvo šeriamos karvės. „Karvės gali…

Skaityti daugiauLong right arrow