KĄ REIŠKIA VALGYTI KRISTAUS KŪNĄ IR GERTI JO KRAUJĄ

KĄ REIŠKIA VALGYTI KRISTAUS KŪNĄ IR GERTI JO KRAUJĄ

O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės!“ (Jn 6, 53) Reikalavimas valgyti Kristaus Kūną ir gerti Jo Kraują iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti keistas. Tas reikalavimas atrodė keistas tiems, kurie pirmą kartą girdėjo Jėzaus žodžius, apie ką ir rašoma Evange­lijos…

Skaityti daugiauLong right arrow

BŪTI KRIKŠČIONIMI REIŠKIA PAŽINTI JĖZŲ

Jėzus atsakė: „Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas Mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki Mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6, 35). Evangelijos pagal Joną 6-ame skyriuje užrašyti bene labiausiai pamokantys Kristaus žodžiai apie Jo pažinimą, per kurį pasiekiamas gražus bendravimas su Dievu. Šio skyriaus negalima skaityti paskubomis, nes čia randami žodžiai turi giliausią prasmę. Šiame…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĮ PAŽINTI REIŠKIA PASITIKĖTI JUO

Geras yra Viešpats, tvirtovė nelaimės dieną.  Jis apsaugo, kas juo pasitiki (Nah 1, 7). Daugelis žmonių nusivilia krikščioniškuoju gyvenimu todėl, kad stengiasi elgtis tinkamai norėdami būti krikščionimis. Tai neduoda laukiamo rezultato. Evangelijos pagal Joną 6-ame skyriuje pasako­jama, kaip pas Jėzų atėjo žmonės ir paklausė: „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“ Jėzus atsakė: „Tai ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

VIENINTELIS BŪDAS GAUTI OBUOLIŲ

Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus (Mt 7, 16–17). Kartą vienoje vietovėje buvo suorganizuota didelė mugė. Už ge­riausius obuolius buvo skiriami specialūs prizai, o skelbimai apie šį konkursą išplatinti visoje apskrityje. Kai kurie apskrityje…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS GAUNAMAS TIK TIKĖJIMU

Jo dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi, teisumu, pašventimu ir atpirkimu (1 Kor 1, 30). Kai nusidėjėlis supranta, kad Dievas priima jį tokį, koks jis yra, nes Jėzus mirė ant kryžiaus ir taip išpirko jį, jo gyvenimas ima keistis. Todėl šventėjimo pagrindas visada yra nuteisinimas. Jei tai netiesa,…

Skaityti daugiauLong right arrow

RAMYBĖ IŠLAISVINA

Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip Aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te­nebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! (Jn 14, 27) Knygoje „Kelias pas Kristų“ išsakyta labai svarbi mintis: „Kai Šventoji Dvasia pažadina jūsų sąžinę, jūs išvystate nuodėmės pražūtingumą, jos griaunančią jėgą, sielvartą, kurį ji suteikia. Jūs žvelgiate į ją su pasibjaurėjimu.…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠVADAVIMAS, IGYJAMAS VERGAUJANT

Juk jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos ne nykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės (1 Pt 1,18–19). Seniau ant Misisipės kranto nuolat vykdavo aukcionai, kuriuo­se būdavo parduodami juodaodžiai vergai. Kartą vieno aukciono metu netoli buvo Abraomas Linkolnas. Jis matė išskiriamų šei­mos…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS, ĮGYTAS BENDRAVIMO DĖKA

Trokštu pažinti Jį, Jo prisikėlimo galybę ir bendravimą Jo ken­tėjimuose, noriu panašiai kaip Jis numirti (Fil 3, 10). Kai kurie iš mūsų nustebę pripažįsta, kad amžinojo gyvenimo garantija yra bendravimas su Kristumi. Todėl klausimas: „Ar jūs Jį pažįstate?“ yra be galo svarbus. Svarbiausia ne tai, ar mes žino­me, kad Jis yra, svarbiausia – ar mes…

Skaityti daugiauLong right arrow

TVIRTA SĄJUNGA SU DIEVU

Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę (1 Kor 1, 9). Norėčiau, kad paklausytumėte tokio palyginimo. Daugiau kaip prieš dvidešimt metų aš įsimylėjau gražią merginą. Ji gyveno San Franciske, o aš – Los Andžele. Ir vieną kartą mes susitikome San Franciske, jos tėvai surengė mums jungtuvių vakarienę, kaip ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS ŠIANDIEN

Tu, Viešpatie, esi teisus, ir kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, arti ir toli esantieji visuose kraštuose, kur tik juos išblaškei dėl išdavystės, kuria jie tau nusidėjo (Dan 9, 7). Brolis Efersonas mėgdavo sakyti, kad jei turėtume didžiules svarstykles ir galėtume ant vienos jų lėkštės padėti žemę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS – TAI JĖZUS

Kaip parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno“ (Rom 3,10). Išgelbėjimo per tikėjimą tiesa susideda iš kelių aspektų, ir vie­nas iš jų yra pats svarbiausias: teisumas neįgyjamas teisumo ieškant. Teisumas įgyjamas ieškant Jėzaus. Šėtonas stengiasi paspęsti mums spąstus, ragindamas mus ieškoti teisumo, o ne Jėzaus. Teisumas – daug gilesnė sąvoka negu poelgiai, kuriuos mato aplinkiniai. Jeigu…

Skaityti daugiauLong right arrow

IEŠKODAMI JĖZAUS IEŠKOME TEISUMO

Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6).   Ar jūs kada nors buvote sutikęs žmogų, kuris yra visiškai tikras, kad padarė neatleidžiamą nuodėmę? Kaip labai jis dėl to jaudinosi! Bet vien tai, kad jis dėl to jaudinosi, jau šį tą pasako, ar ne taip? Atsimenu, kaip viename stovyklos susirinkime kiekvienas pas­torius…

Skaityti daugiauLong right arrow

GALIME BŪTI TIKRI, KAD DIEVAS MUS PRIIMS

Tokia Mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį, turėtų amžinąjį gyvenimą; todėl Aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną (Jn 6, 40). Jei jums būtų duota proga Dievo ko nors paklausti, kokį klausi­mą norėtumėte Jam užduoti? Šito mes klausėme žmones įvai­riose šalies vietose. Galbūt tai atrodo šiek tiek egoistiška, bet beveik visi pirmiausia…

Skaityti daugiauLong right arrow

PATYS DIDŽIAUSI MAINAI

Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes Jame taptume Dievo teisumu (2 Kor 5, 21). Aš turiu tušinuką ir norėčiau jį su kuo nors išmainyti į automo­bilį. Papasakosiu apie savo tušinuką. Man jį kažkas davė, jis labai gražus, išpjaustytas iš medžio, brangus. Žmogus, kuris mėgsta įvairius mainus, turėtų susidomėti mano pasiūlymu.…

Skaityti daugiauLong right arrow

GODULYSTĖS PAVOJUS

lr dar pridūrė: „Žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto“ (Lk 12, 15). Evangelijos pagal Matą 19-ame skyriuje užrašyta istorija apie tai, kaip Jėzus kalbėjosi su turtingu jaunuoliu ir iškėlė savo mo­kiniams problemą, kuri jiems atrodė neišsprendžiama. Jie manė, kad pats faktas, jog yra sukauptas turtas,…

Skaityti daugiauLong right arrow

KASDIENĄ MIRTI PAČIAM SAU

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka Manimi“ (Lk 9, 23). Jėzus sakė: „Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada… – Ko? ­„Savęs.“ Kartais mes suprantame tuos žodžius neteisingai ir manome, kad reikia atsisakyti kokio nors negero įpročio, nustoti ką nors nederamo darius, ar apsieiti be…

Skaityti daugiauLong right arrow

GEROJI TIKĖJIMO KOVA

Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse (1 Tim 6, 12). Kas yra tikėjimo kova? Tikėjimas – tai pasitikėjimas. Kuo jūs pasi­tikite? Tuo, ką pažįstate. Todėl jeigu jūs susipažinote su tuo, kas yra vertas pasitikėjimo, galite pasakyti, kad turite tikėjimą. Dievo pažinimas veda prie…

Skaityti daugiauLong right arrow

SUNKU, BET TUO PAT METU IR LENGVA

Imkite ant savo pečių Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą (Mt 11, 29). Dar viena priežastis, dėl kurios sunku būti išgelbėtam, yra ta, kad būtina kasdien patirti atsivertimą. Tai ir yra kryžius žmogaus širdžiai. Su tuo kovojo netgi apaštalas Paulius ir sakė, kad…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEBANDYKITE VERTINTI PAČIŲ SAVĘS

Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą (Ef 4, 7). Kad mumyse yra giliai įsišaknijęs principas „padarysiu pats“ įro­do tai, jog dažnai žmogui pradėjus ieškoti bendravimo su Dievu, jis vertina tą bendravimą, vadovaudamasis savo elgesiu. Įsivaiz­duokime: koks nors žmogus klaidingai manė, jog dangų galima pasiekti savomis pastangomis, bet vėliau suprato, kad išgelbėji­mas gaunamas tik…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRINCIPAS „PADARYSIU PATS“ YRA NATŪRALUS

Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana (Ef 2, 8). Žmogus yra beveik visiškai beviltiška principo „padarysiu pats“ auka. Šis principas tarsi kokia etiketė prilipo prie žmogaus nuo pat jo gimimo. Kitos dvi etiketės – egocentrizmas ir pasitenkini­mas savimi. Dar nuo vaikystės mumyse įsišaknija noras viską…

Skaityti daugiauLong right arrow