BENDRAVIMAS DĖL BENDRAVIMO

BENDRAVIMAS DĖL BENDRAVIMO

Viešpats kalbėdavosi su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu. Po to jis sugrįždavo į stovyklą, bet jo jaunasis padėjėjas Jozuė, Nūno sūnus, nepajudėdavo iš Palapinės (Iš 33, 11). Keletą minučių pagalvokite apie vieną iš savo bičiulių, su kuriuo jums malonu bendrauti ir kurį jūs pasiruošęs lankyti nuolat. Kada pas­kutinį kartą jūs…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVAS ATSILIEPIA Į NUSIDĖJĖLIŲ MALDAS

O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė ­akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, ­maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“ (Lk 18, 13) Evangelijoje pagal Luką (18,13) muitininkas sako: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui.“ O štai Evangelijoje pagal Joną, kur pasakojama nuo gimimo aklo žmogaus istorija, rašoma: „Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių“ (Jn 9,…

Skaityti daugiauLong right arrow

NUSIŽEMINIMO MALDA

Nusižeminkite prieš Viešpatį, tai Jis jus išaukštins (Jok 4, 10). Tęsti pažintį su kokiu nors žmogumi galima tik tada, kai su juo bendraujate, kai jūs abu kalbatės. Tas pat pasakytina ir apie maldą. Kadangi krikščioniškojo gyvenimo pagrindas yra bendravimas su Dievu, tai maldos jokiu būdu negalima atmesti. Aklas žmogus Biblijos skaitymą pakeičia kuo nors kitu,…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEPASIDUOKITE

Aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Jėzuje Kristuje (Fil 3, 14). Semas mokėsi koledže. Norėdamas sutaupyti pakankamai pi­nigų mokslui, anksčiau jis sunkiai dirbo. Iš pradžių Semas labai džiau­gėsi, kad pagaliau svajonė išsipildė ir jo gyvenimo kelio pradžia yra sėkminga, ir mokėsi be didelių pastangų. Bet laikui bėgant jam ėmė…

Skaityti daugiauLong right arrow

JŪS NEGALITE PAČIŲ SAVĘS ATVERSTI

Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia atgimti iš aukštybės (Jn 3, 7). Kiekvienas žino, kad jei nori miego, būtinai turi padaryti du daly­kus: pirmiausia, atsigulti į lovą (nors aš kartą įsigudrinau užmigti net ir dirbdamas kombainu), antra, išjungti šviesą ir radiją. Tai padarę jūs greičiau užmigsite. Kai mano duktė buvo dar visai maža, aš turėjau blogą…

Skaityti daugiauLong right arrow

GAUTI INFORMACIJĄ AR BENDRAUTI

Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo Karalystę“ (Jn 3, 5). Kartą buvo žmogus, priklausantis žymiausiems fariziejams. Jo vardas buvo Nikodemas. Tai tas pats Nikodemas, kuris kartą naktį atėjo pas Jėzų ir tarė Jam: „Rabi, Tu esi didis mokytojas. Tu darai didelius stebuklus. Pasamprotaukime apie…

Skaityti daugiauLong right arrow

RYŠYS SU DANGUMI

Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo Karalystei“ (Lk 9, 62 ). „Žmonės, kurie yra apsiginklavę visais Dievo ginklais ir kurie kas­ dieną skiria laiko apmąstymams, maldai ir Šventojo Rašto skaitymui, ras ryšį su Dangumi, ir jų daroma įtaka pakeis aplinkinius“ (Testimo­nies (Liudijimai), vol. 5, p. 112).…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŽVELGIANT Į JĖZŲ

Gręžkitės Manin ir būsite išgelbėti, visi žemės pakraščiai, nes Aš Dievas, ir kito nėra! (Iz 45, 22) Būtina skirti laiko tiesos pažinimui ir maldai, kad išmoktume bend­rauti ir draugauti su Jėzumi. Kiekvienos dienos rytą ieškoti Jėzaus ­– štai koks turi būti mūsų tikslas. Jeigu aš ieškau draugystės su Jėzumi, kam skirsiu daugiau laiko: keturių Evangelijų…

Skaityti daugiauLong right arrow

BENDRYSTĖ NEPAISANT TRŪKUMŲ

Ką matėmė ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis. O mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi (1 Jn 1, 3). Apaštalą Joną visi pažinojo kaip vieną iš griaustinio vaikų. Trejus metus jis vaikščiojo kartu su Jėzumi. Kartu su Juo valgė, keliavo, lietė Jį ir Jam…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRARASTAS PER APLAIDUMĄ

Tai kaipgi mes pabėgsime nuo jos, jei paniekinsime tokį didį išganymą? Juk jis, prasidėjęs Viešpaties skelbimu, yra mums patvirtintas tų, kurie patys buvo girdėję (Hbr 2, 3). „Jeigu Juozapas ir Marija apmąstymais bei malda būtų sutelkę savo mintis į Dievą, jie būtų supratę, koks šventas yra jų pasitikėjimas, ir nepaleidę Jėzaus iš akių. Vieną dieną…

Skaityti daugiauLong right arrow

PRARASTAS IR VĖL SUSIGRĄŽINTAS

Manydami Jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti Jo tarp giminių bei pažįstamų (Lk 2, 44). Jėzui buvo 12 metų, kai pirmą kartą tėvai paėmė Jį kartu eidami į Jeruzalę švęsti Velykų. Jiems grįžtant iš miesto, Jėzus nuo jų atsiliko. Juozapas ir Marija nieko neįtarė ir manė, kad Jis eina minioje,…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIK IŠ DIEVO GALIME LAUKTI PARAMOS

Laimingas žmogus, kuris deda viltis į Viešpatį; jis nesikreipia į pagonių stabus ar netikrų dievų garbintojus (Ps 40, 4). Kartą aš praleidau maldos savaitę su studentais medikais. Jie man uždavė tokį klausimą: „Prašome pasakyti, kaip gyventi krikš­čioniškąjį gyvenimą taikant tik žemiškus metodus, nesigriebiant Bib­lijos, nesimeldžiant ir nepasakojant kitiems apie Kristų?“ Šventajame Rašte Biblijos tyrinėjimas yra…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZAUS JĖGOS ŠALTINIS

Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi (Mk 1, 35). Kai mąstome apie tai, kaip svarbu skirti laiko asmeniškam bend­ravimui su Dievu, prieš mūsų akis iškyla Jėzaus, gyvenusio šioje žemėje, paveikslas. Ar daug laiko Jis leido bendraudamas su savo Tėvu? Dievo Žodis liudija, kad ankstų rytą Jis dažnai praleisdavo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIKĖJIMO KOVA

Taigi tikėjimas – iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis (Rom 10, 17). „Jei kovodami tikėjimo kovą panaudosite visą savo valios jėgą, jums pavyks laimėti“ (Testimonies (Liudijimai), vol 5, p. 513). Kas yra tikėjimo kova? Apaštalas Paulius sako: „Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą […]“ (1 Tim 6,12). Jei jūs kovosite tikėjimo kovą…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIK DVIESE SU DIEVU

Tad drebėkite ir nenusidėkite! Atgulę apgalvokite širdimi ir tylėkite! (Ps 4, 5) Leiskite man papasakoti apie sąmoningo ir kasdienio bendravi­mo su Dievu metodą, kuris, mano nuomone, yra daug geresnis už visus kitus. Aš išbandžiau daug būdų ir radau nemaža gerų, bet vie­nas, man atrodo, yra geresnis už kitus, jis pats geriausias. Paimkite į rankas knygą…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEKURKITE SAU PLANŲ

Aš žinau, Viešpatie, kad ne žmogus sau kelią lemia. Žmogus negali nei pasirinkti gyvenimo kelio, nei savo žingsnius gyvenime pakreipti (Jer 10, 23). Ar galvojote kada nors apie tai, kad Jėzaus žemiškasis gyveni­mas labai priklausė nuo Jo bendravimo su Dangiškuoju Tėvu? „Gy­vendamas žemėje Kristus pats nekūrė sau planų. Jis vadovavosi tik dieviškaisiais planais, kuriuos diena…

Skaityti daugiauLong right arrow

VAKARYKŠTĖS MANOS NEDERA VALGYTI ŠIANDIEN

Kas rytą jie rinkdavosi jos tiek, kiek kiekvienam reikėdavo, nes, saulei įkaitinus, ji ištirpdavo (Iš 16, 21). Izraelio sūnūs, vykdydami Mozės nurodymą, susirinko tos dan­giškosios duonos, arba manos tiek, kiek kiekvienam iš jų reikėjo. „Mozė tarė jiems: ‘Nė vienas tenepalieka nė trupučio kitam rytui.‘“ (Iš 16, 19) Ko mes galime pasimokyti iš šio pavyzdžio? Kaip…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠGELBĖJIMAS DĖL BENDRAVIMO SU DIEVU

Aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu; Aš būsiu jų Dievas, o jie bus Manoji tauta (2 Kor 6, 16). Kai kas sako, kad mūsų išgelbėjimas priklauso tik nuo Kristaus valios ir kad kai mes ateiname pas Jėzų pirmą kartą, Jis mus išgelbėja lygiai taip pat, kaip išgelbės kada nors ateityje. Tai tiesa. Nukryžiuotas nusikaltėlis…

Skaityti daugiauLong right arrow

KIEKVIENAS TESUSIRENKA TIEK, KIEK SUVALGO

Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad, kas ją valgys, nemirtų (Jn 6, 49–50). Vadindamas save Gyvenimo duona, Jėzus šią gyvąją duoną pa­lygino su mana – dangiškąja duona, kuri buvo pasiųsta Izraelio tautai. Grįžkime prie pasakojimo apie maną, užrašyto Išėjimo knygos 16 – ­ame skyriuje, ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

REIKIA LAIKO

Bet tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais, ir nepavargs bėgdami, nepails eidami (Iz 40, 31). Sekant Jėzumi ir fizinis, ir dvasinis gyvenimas palaikomas vieno­dai. Iš Jo žodžių mes galime sužinoti, kaip prasmingai su Juo bend­rauti. Koks būtų mūsų kūnas, jei gautume tik tiek maisto, kiek laiko praleidžiame vieni su Dievu? „Mes…

Skaityti daugiauLong right arrow