Krikštas Jėzaus vardan

Krikštas Jėzaus vardan

„Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Evangelija pagal Matą 28, 18 –…

Skaityti daugiauLong right arrow

DIEVO BALSAS, SKIRTAS JUMS

Tai ko gi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo (Lk 7, 26). Dievo Bažnyčios istorijoje buvo tik trys asmenybės, kurias galima buvo vadinti daugiau negu pranašais: Mozė, kuris vedė Izraelį į Pažadėtąją žemę, Jonas Krikštytojas, kuris buvo pašauk­tas paruošti Kristui kelią, ir Elena Vait, kuri nešė ypatingą žinią Kristaus antrojo…

Skaityti daugiauLong right arrow

DALYVAVIMAS SAVO PATIES LAIDOTUVĖSE

Taigi krikštu mes esame kartu su Juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą (Rom 6, 4). Senajame Testamente yra daugybė rašytinių įsakų. Naujaja­me Testamente jų tėra tik trys: santuokos, krikšto ir Viešpaties Vakarienės. Santuoka, kuri buvo įsteigta rojuje, bei Viešpaties Vakarienė, kurios…

Skaityti daugiauLong right arrow

JĖZUS – MŪSŲ IŠMINTIS

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir neprie­kaištauja, ir jam bus suteikta (Jok 1, 5). Jeigu jūs norite sužinoti, kuo skiriasi krikščionybė nuo kitų re­ligijų, jums visai nebūtina eiti į parduotuvę ir pirkti knygas, kuriose aprašytos pasaulio religijos, ar lankyti kokius nors ypatingus kursus. Jums tereikia pažvelgti tik į…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAKLUSNUMAS KRISTUI MŪSŲ GYVENIME

Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane (Gal 2, 20). Kadangi mes iš prigimties esame nusidėjėliai, o be bendravimo su Kristumi negali būti tikrojo teisumo, mums lieka tik viena: kad tap­tume teisumo medžiais, pasodintais Viešpaties, turime priimti…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS ŠIANDIEN

Tu, Viešpatie, esi teisus, ir kaistame iš gėdos iki pat šios dienos mes, Judo žmonės, Jeruzalės gyventojai, visas Izraelis, arti ir toli esantieji visuose kraštuose, kur tik juos išblaškei dėl išdavystės, kuria jie tau nusidėjo (Dan 9, 7). Brolis Efersonas mėgdavo sakyti, kad jei turėtume didžiules svarstykles ir galėtume ant vienos jų lėkštės padėti žemę,…

Skaityti daugiauLong right arrow

TEISUMAS – TAI JĖZUS

Kaip parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno“ (Rom 3,10). Išgelbėjimo per tikėjimą tiesa susideda iš kelių aspektų, ir vie­nas iš jų yra pats svarbiausias: teisumas neįgyjamas teisumo ieškant. Teisumas įgyjamas ieškant Jėzaus. Šėtonas stengiasi paspęsti mums spąstus, ragindamas mus ieškoti teisumo, o ne Jėzaus. Teisumas – daug gilesnė sąvoka negu poelgiai, kuriuos mato aplinkiniai. Jeigu…

Skaityti daugiauLong right arrow

Tikras tikėjimas (Deividas Vanagas)

Prasidėjus žydų šventei Jėzus nusprendžia iš Galilėjos keliauti į Jeruzalę su tikslu aplankyti šventyklą, t.y. savo Tėvo namus. Pasiekus Jeruzalę, šalia Avių vartų, pakeliui į šventyklą, jis pamato maudyklę ir nusprendžia ten užsukti. Jėzus nesiblaško ir neieško nuotykių, nes Jis visuomet žino kur eina ir kodėl eina. Tad ir dabar Jis užsuka į maudyklę ne…

Skaityti daugiauLong right arrow

„Psalmės. Vienas Dievas“. (3/10) (Rimantas Marušauskas)

Ar Psalmės kalba apie Dievą trijuose asmenyse? Ar yra ryšys tarp egiptiečių kilpinio kryžiaus Ankho ir „Šv. Petro raktų“? Vienas Dievas tarp žmonių dievų.

Skaityti daugiauLong right arrow

Ar tavo Jėzus yra Kristus? Ar Jėzus yra tavo Kristus?

Motina pranašystė arba pirmoji evangelija (Protoevangelium) – tai pirmasis Deivido Vanago pasakytas pamokslas iš ciklo: „Ar tavo Jėzus yra Kristus? Ar Jėzus yra tavo Kristus?“ Nagrinėdamas Senąjį Testamentą, Deividas parodo, kaip Šventraštyje apreikštas Kristaus atėjimas. Pamokslininkas meta tikintiesiems savotišką iššūkį, parodydamas jiems, kad Mesijo atėjimo sampratą reiktų išmokti grįsti skaitant Bibliją nuo Pradžios iki Apreiškimo…

Skaityti daugiauLong right arrow

Antrasis Kristaus atėjimas (Danielius Oželis)

Praėjusioje temoje apžvelgėmę ilgą istorijos laikotarpį apėmusią pranašystę, kurią Dievas parodė Babilono karaliui Nebukadnecarui ir kuri Danieliaus pagalba buvo išaiškinta. Ten mes matėme keturias pasaulines imperijas. Žlugus paskutinei, Romai, Europa pasidalijo į daug mažesnių karalysčių,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Išgelbėjimo planas (Danielius Oželis)

Ši tema yra pati svarbiausia ir aktualiausia per visą Šventąjį Raštą, todėl kviečiu labai atidžiai ją tyrinėti. Apžvelgę visą blogio pasireiškimą, dabar pažvelkime į šviesiąją pusę. Dievas tikrai nepaliko šio pasaulio tokioje vargingoje, beviltiškoje padėtyje. Mums…

Long right arrow Skaityti daugiau

Blogio kilmė (Danielius Oželis)

Dievas „pradžioje“ sukūrė Visatą, o vėliau, jau sukurtą „pradžioje“, mūsų planetą paruošė Jo sukurtų būtybių gyvenimui. Šio nuostabaus darbo pabaigoje randame patį Dievą, įvertinantį Savo darbą: „Dievas apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė,…

Long right arrow Skaityti daugiau

Apie Dievą 3 d. – Dievas Sūnus (Danielius Oželis)

Straipsnio tęsinys. Pirmoji straipsnio dalis čia. Antroji straipsnio dalis čia. Žengus šį mažą žingsnelį link Dievo pažinimo, mums lengviau suvokti Dievo Sūnaus vaidmenį. Jau skaitėme, kaip Jonas pristato Jėzų: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo…

Long right arrow Skaityti daugiau

2. Trejybė

Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trijų amžinų Asmenų vienybė. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis, esantis virš visko ir visur. Jis yra beribis ir žmogiškai nesuvokiamas, tačiau žinomas per savo apsireiškimą. Dievas, kuris yra meilė, yra amžinai vertas visos kūrinijos garbinimo, šlovinimo ir tarnavimo. (Pr 1, 26; Įst 6, 4; Iz 6, 8;…

Skaityti daugiauLong right arrow

4. Sūnus. Amžinasis Dievas Sūnus tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi

Dievas, amžinasis Sūnus, tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi. Per Jį buvo viskas sukurta, atskleistas Dievo charakteris, įgyvendintas žmonijos išgelbėjimas ir teisiamas pasaulis. Amžinai tikrasis Dievas, Jis taip pat tapo tikruoju žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios ir gimė iš mergelės Marijos. Jis gyveno bei patyrė gundymus kaip žmogus, tačiau tobulai atskleidė Dievo teisumą ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

8. Didžioji kova

Visa žmonija dabar yra įtraukta į didžiąją kovą tarp Kristaus ir šėtono dėl Dievo charakterio, Jo Įstatymo ir Jo valdymo principų visatoje. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš kūrinių, apdovanotas pasirinkimo laisve, save išaukštinęs tapo šėtonu, Dievo priešininku, ir paskatino maištauti dalį angelų. Kai sugundė Adomą ir Ievą nusidėti, jis pasėjo maišto dvasią šiame…

Skaityti daugiauLong right arrow

9. Kristaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas

Vienintelis Dievo duotas žmogaus atpirkimo iš nuodėmės būdas yra Kristaus tobulo paklusnumo Dievo valiai gyvenimas, Jo kančia, mirtis ir prisikėlimas. Tie, kurie tikėjimu priima šį atpirkimą, gali turėti amžiną gyvenimą, ir visa kūrinija gali geriau suprasti begalinę ir šventą Kūrėjo meilę. Šis tobulas atpirkimas įrodo / išteisina Dievo Įstatymo teisumą ir Jo maloningą charakterį, nes…

Skaityti daugiauLong right arrow

11. Augimas Kristuje

Mirdamas ant kryžiaus Jėzus triumfavo prieš blogio jėgas. Sugebėjęs nugalėti demonų dvasias savo žemiškosios tarnystės dienomis, Jis palaužė jų galią ir užtikrino jų neišvengiamą pasmerkimą. Jėzaus pergalė suteikia mums pergalę prieš blogio jėgas, kurios vis dar siekia kontroliuoti mus, kai gyvename su Juo ramybėje, džiaugsme ir Jo meilės užtikrintume. Dabar Šventoji Dvasia gyvena mumyse ir…

Skaityti daugiauLong right arrow

14. Vienybė Kristaus kūne

Bažnyčia yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, pašauktų iš kiekvienos šalies, giminės, kalbos ir tautos. Kristuje mes esame nauji kūriniai. Mūsų neturi skaldyti skirtumai tarp rasės, kultūros, išsilavinimo ir tautybės bei tarp aukšto ir žemo, turtingo ir vargšo, vyro ir moters. Mes visi esame lygūs Kristuje, kuris vienoje Dvasioje subūrė visus vienai bendrystei su…

Skaityti daugiauLong right arrow