DVASIA VEIKIA PAGAL SAVO VALIĄ

DVASIA VEIKIA PAGAL SAVO VALIĄ

Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios (Jn 3, 8). Kartą naktį pas Jėzų atėjo žinomas mokytojas, Raštų žinovas. Šis žydų mokytojas, intelektualas ir mąstytojas atėjo pas Jėzų ir tarė: – Aš matau, kad Tu esi didis mokytojas.…

Skaityti daugiauLong right arrow

IŠ ESMĖS ŽMONĖS YRA RELIGINGI

Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia (Jn 3, 6). Nuo pat gimimo šiame nuodėmingame pasaulyje mes nesugebame atrasti džiaugsmo šventume ar bendravime su Dievu. Tai kiekvieno žmogaus, turinčio nuodėmingą prigimtį, problema. Tačiau tuo pat metu žmonės iš esmės yra labai religingi. Mes atkakliai ką nors garbiname ir dažnai…

Skaityti daugiauLong right arrow

ATSINAUJINIMAS PER ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs, paklydėliai, vergaujantys įvairiems įnoriams ir malonumams, stūmėme dienas blogybėje ir pavyde, buvome patys verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. Bet kai pasirodė mūsų Gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms (Tit 3, 3–4). Argi įmanoma nesidžiaugti Dievo malone ir Dievo meile žmo­gui? „Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnauji­nančiu…

Skaityti daugiauLong right arrow

ŠĖTONAS JAU NUTEISTAS

Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan (Jn 12, 31). Šventoji Dvasia tikina pasaulį dėl teismo – „Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas“ (Jn 16, 11). Ką tai mums sako apie Šventosios Dvasios veikimą? Jeigu šio pasaulio kuni­gaikštis, kuris yra nuodėmės iniciatorius ir pats didžiausias nusidė­jėlis, yra nuteistas, tai…

Skaityti daugiauLong right arrow

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVENTĄJA DVASIA

Nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui (1 Tes 1, 5–6). Tiesiog sakyti žodžius ar sakyti tuos pačius žodžius su Šven­tosios Dvasios jėga, kuri suteikia jiems galią – du visiškai skirtingi dalykai. „Žodžio skelbimas…

Skaityti daugiauLong right arrow

TIESOS DVASIA

Kai ateis toji Tiesos Dvasia, Ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti (Jn 16, 13). Evangelijoje pagal Joną yra aprašyta svarbiausia Šventosios Dvasios užduotis: „Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad Aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O…

Skaityti daugiauLong right arrow

NEIŠKEISKITE JĖZAUS Į TRUMPALAIKĘ PERGALĘ

  Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (1 Kor 15, 57). Žmogus, kurio dėmesys visiškai nukreiptas į išorinį elgesį, kuris siekia pergalės bei nori pakeisti savo gyvenimo būdą, rizikuoja pa­kliūti į didelį pavojų patekdamas į charizmatų judėjimo įtaką. Šio judėjimo šalininkai siūlo lengvą ir paprastą laimėjimo bei gyvenimo pakeitimo…

Skaityti daugiauLong right arrow

TAI DAUG SVARBIAU NEI PASIEKTI DANGŲ

Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui (Ps 23, 3). „Paskutinę, iškilmingiausią šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: ‘Jei kas trokšta, teateina pas Mane ir tegu geria. Kas Mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens sro­vės.‘ Jis kalbėjo apie Dvasią, kurią turės gauti įtikėjusieji“ (Jn…

Skaityti daugiauLong right arrow

Krikštas Jėzaus vardan

„Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Evangelija pagal Matą 28, 18 –…

Skaityti daugiauLong right arrow

PAŠVENTINTI DĖL JĖZAUS

Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrią širdį (Ez 36, 26). Dievo tauta buvo Dievui neištikima. Jo išrinktieji darė negarbę Jo vardui, todėl pagonys iškreiptai įsivaizdavo Dievą. Dievas norėjo, kad Jo charakteris būtų atskleistas teisingai. Su šita žinia Jis krei­pėsi į pranašą Ezechielį, sakydamas:…

Skaityti daugiauLong right arrow